تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 21

مقاله: ادغام ديتالايف با ويبولتن سري 4.0

  1. ادغام ديتالايف با ويبولتن سري 4.0 »

   ادغام ديتالايف با ويبولتن سري 4.0

   نگارش: , by (مدیر بخش)
   2011/10/10 05:21 PM
   امتیاز:  (1 رای ، میانگین : 5.00 )

   ادغام ديتالايف با ويبولتن سري 4.0

   با سلام دوستان :

   براي اولين پستم در وی بی ایران و کسب اجازه از بزرگان براتون اتصال وي بي به پورتال قدرتمند ديتالايف رو در نظر گرفتم
   خوب فايلهاي ضمیمه شده را در روت دیتالایف اپلود کنید.

   مراحل فوق مربوط ب فایلهای دیتالایف میباشد

   فايل index.php را با يک ويرايشگر باز کنيد و خط زير راپيدا کنيد
   کد:
   $tpl->load_template ( 'main.tpl' );
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
   $tpl->set ( '{forum_last_vB}', forum_last_vB());
   $tpl->set ( '{birthday_block}', birthday_user_forum());
   در اين ادرس فايل engine/inc/editusers.php را باز کنيد

   پيدا کنيد:
   کد:
   if( !defined( 'DATALIFEENGINE' ) OR !defined( 'LOGGED_IN' ) ) {
      die( "Hacking attempt!" );
   }
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
   require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
   msg( "info", $lang['user_addok'], "$lang[user_ok] <b>$regusername</b> $lang[user_ok_1] <b>{$user_group[$reglevel]['group_name']}</b>", "$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" );
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
   vb_admin_add($regusername, $regpassword, $regemail, $add_time);
   پيدا کنيد:
   کد:
   $filecontents = '';
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
   vb_admin_profile($editmail, $editlogin, $editpass, $editicq, $editland, $editinfo);
   پيدا کنيد:
   کد:
   $db->query( "delete FROM " . USERPREFIX . "_pm WHERE user='$id'" );
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
   vb_admin_del_user($row['name']);
   فايل را ذخيره کنيد

   حالا فايل engine/modules/sitelogin.php را باز کنيد

   پيدا کنيد:
   کد:
       if( ! defined( 'DATALIFEENGINE' ) ) {
         die( "Hacking attempt!" );
       }
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       require_once(ROOT_DIR.'/engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
       if( isset( $_REQUEST['action'] ) and $_REQUEST['action'] == "logout" ) {
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       if (isset($_SESSION['dle_user_id'])) vb_logout($_SESSION['dle_user_id']); elseif (isset($_COOKIE['dle_user_id'])) vb_logout($_COOKIE['dle_user_id']);
   پيدا کنيد:
   کد:
       if( $is_logged ) {
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_login($member_login);
   فايل را ذخير کنيد

   حالا فايل به ادرس زير را اديت يميکنيم
   engine/modules/pm.php


   پيدا کنيد:
   کد:
    $db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set pm_all=pm_all+1, pm_unread=pm_unread+1 where user_id='$row[user_id]'" );
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_pm($member_id['name'], $name, $subj, $comments, $time, intval($_REQUEST['outboxcopy']));
   پيدا کنيد:
   کد:
       if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");
   پيدا کنيد:
   کد:
       if( ($row['user'] == $member_id['user_id'] and $row['folder'] == "inbox") or ($row['user_from'] == $member_id['name'] and $row['folder'] == "outbox") ) {
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_pm($row['pm_read'], $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "del");
   پيدا کنيد:
   کد:
       $db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_pm set pm_read='yes' where id='$row[id]'" );
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_pm('', $member_id['name'], '', '', '', $row['id'], "read");
   فايل را ذخيره کنيد.

   حال فايل به ادرس زير را اديت ميکنيم:
   engine/modules/lostpassword.php

   پيدا کنيد:
   کد:
       $db->query( "DELETE FROM " . USERPREFIX . "_lostdb WHERE lostname='$douser'" );
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_lostpassword($username, $new_pass);
   فايل را ذخيره ميکنيم

   حال ادرس زير فايل را اديت ميکنيم:
   engine/modules/register.php

   پيدا کنيد:
   کد:
    $db->query( "UPDATE " . USERPREFIX . "_users set fullname='$fullname', info='$info', land='$land', icq='$icq', xfields='$filecontents' where name='$user'" );
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       vb_register($user, "", "", '', $land, $icq, $info, "update");
   پيدا کنيد:
   کد:
    $id = $db->insert_id();
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       vb_register($name, $user_arr[2], $email, $add_time , "", "", "", "new");
   فايل را ذخيره کنيد

   حال فايل به ادرس زير را اديت ميکنيم
   engine/modules/profile.php

   پيدا کنيد:
   کد:
    if( strlen( $password1 ) > 0 ) {
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       vb_editpofile($icq, $email, md5($password1), $user, $land, $info);
   دخيره کنيد

   حال فايل به ادرس زير را اديت ميکنيم
   engine/modules/show.full.php

   پيدا کنيد:
   کد:
    $tpl->compile( 'content' );
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       if ($config_vb['goforum'] && $config_vb['allow_module'] && $config_vb['forumid'][$row['category']] != "") {
       $link_on_forum = preg_replace('/{link_on_forum}/',$config['http_home_url']."?do=goforum&postid=".$row['id'], 
       $config_vb['link_on_forum']);
       $tpl->set('{link_on_forum}', $link_on_forum); }
       else $tpl->set('{link_on_forum}', "");
   ذخيره کنيد.

   حال فايل به ادرس زير را اديت ميکنيم
   templates/{THEME}/main.tpl

   پيدا کنيد:
   کد:
    </head>
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{THEME}/css/vblaststyle.css" />
   پيدا کنيد:
   کد:
   {info}
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       {forum_last_vB}
   ميتونيد هر کدديگه اي همکه دوست داري د اينجا قرار بديد
   
       {birthday_block}
   رخيره کنيد.

   حال فايل به ادرس زير را ويرايش ميکنيم:
   templates/{THEME}/fullstory.tpl
   کد:
   هر کدي کهدوست داريد ميتونيد قرار بديد.
       {link_on_forum}
   ذخيره کنيد

   مراحل فوق مربوط ب فایلهای ویبویلتن میباشد

   خوب حالا فايل ثبت نام است که در ادرس زير ويرايش ميکنيم
   البته در شاخه ويبويلتن
   register.php

   پيدا کنيد:
   کد:
       require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
       $vbulletin->userinfo['userid']
       = $userid
       = $userdata->save();

   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_register($vbulletin->GPC['username'], $vbulletin->GPC['password'], $vbulletin->GPC['password_md5'], $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);
   حال فايل ورود به انجمن را وبرابش ميکنيم
   باز هم در ويبويلتن
   login.php

   پيدا کنيد:
   کد:
       require_once(DIR . '/includes/functions_login.php');
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
       if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
       {
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_logout();
   پيدا کنيد:
   کد:
       process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);

   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_login($vbulletin->GPC['vb_login_username'], $vbulletin->GPC['vb_login_password'], $vbulletin->GPC['vb_login_md5password'], $vbulletin->GPC['bblastvisit']);
   پيدا کنيد:
   کد:
       $userdata->save();
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_lostpassword($userinfo['username'], md5(md5($newpassword)));
   حال فايل profile.phpرا مجدد در ويبويلتن ويايش ميکنيم

   پيدا کنيد:
   کد:
       require_once(DIR . '/includes/functions_user.php');
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
       if ($activate)

   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       dle_editpofile('', $vbulletin->GPC['emailconfirm'], $vbulletin->GPC['currentpassword'], $vbulletin->GPC['newpasswordconfirm'], $vbulletin->userinfo['username'], '', '');

   پيدا کنيد:
   کد:
       if ($vbulletin->session->vars['profileupdate'])

   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       dle_editpofile($vbulletin->GPC['icq'], "", "", "", $vbulletin->userinfo['username'], $vbulletin->GPC['userfield']['field2'], $vbulletin->GPC['userfield']['field1']);

   فايل private.php مجدد در ويبويلتن را ويرايش ميکنيم

   پيدا کنيد:
   کد:
       require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       require_once('../engine/modules/dle_vs_vb.php');
   پيدا کنيد:
   کد:
       $deletePmSql = "DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "pm WHERE pmid IN(" . implode(', ', $pmids) . ")";
   به زير ان اين کد را اضافه کنيد.
   کد:
       dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pmids, "del");
   پيدا کنيد:
   [code]
   $pmdm->save();
   [code]

   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_pm($pmdm->pmtext['fromusername'], $pmdm->pmtext['touserarray'], $pmdm->pmtext['title'], $pmdm->pmtext['message'], $pmdm->pmtext['dateline'], $pmdm->info['savecopy']);
   پيدا کنيد:
   کد:
       $db->shutdown_query("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "pm SET messageread=1 WHERE userid=" . $vbulletin->userinfo['userid'] . " AND pmid=$pm[pmid]");
   زير ان اضافه کنيد:
   کد:
       dle_pm('', $vbulletin->userinfo['username'], '', '', '', $pm['pmid'], "read");
   خوب حالا به پنل مديريت کل بريد و يکبار "Clean up SmartCache" را براي تخليه کشاجرا کنيد.

   حال مسير فايل نصب که اپلود کرديد را اجرا کنيد(http://domain.com/install.php) و نصب را براحتي به اتمام برسانيد و لذت ببريد.

   hamed.ramzi
 1. Top | #11
  eMo
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  544
  میزان امتیاز
  65

  پیش فرض

  من همه ی مراحلو رفتم الان این ارور رو میده:  http://myup.ir/images/01737417976569116374.png

  همونجور که تو عکس نشون دادم ایراد از کلمه site هست چون من انجمن تو روت نصبه و پرتالم داخل فولدر site ، حالا چه تغیری تو کد زیر بدم تا اون sie حذف بشه؟

  کد PHP:
  require_once(ROOT_DIR.'/' $config_vb['forum_path'] . 'includes/config.php'); 
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  249
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  up

 4. Top | #13
  eMo
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  544
  میزان امتیاز
  65

  پیش فرض

  up

 5. Top | #14
  eMo
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  544
  میزان امتیاز
  65

  پیش فرض

  up

 6. Top | #15
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  249
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  کسی نیست جواب ما رو بده ؟

 7. Top | #16
  eMo
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  544
  میزان امتیاز
  65

  پیش فرض


 8. Top | #17
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  462
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  عزیزم سیستم ادعام دیتابیس فقط در سیستم لینوکس قابل رویت خواهد بود و در لوکال این مشگلات گاها هست شما روی سک هاست رایگان تست کمید و در ضمن این سیستم اتثال تا ورژن 8.5 دیتالایف تست شده و در ورژن های بالاتر تستی به عمل نیامده است

 9. Top | #18
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  X.X.X
  نوشته ها
  2,643
  میزان امتیاز
  340

  پیش فرض

  واقعا ممنون
  ممنون مننون ممنون
  عالی بود من تونستم ست کنم بدون مشکل فقط یه چیزی نمیشه یه کاری کرد اونایی که قبلا ثبت نام کردن هم بیان تو عضو های تالار؟

 10. Top | #19
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  X.X.X
  نوشته ها
  2,643
  میزان امتیاز
  340

  پیش فرض

  up

 11. Top | #20
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  38
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Revenger نمایش پست ها
  واقعا ممنون
  ممنون مننون ممنون
  عالی بود من تونستم ست کنم بدون مشکل فقط یه چیزی نمیشه یه کاری کرد اونایی که قبلا ثبت نام کردن هم بیان تو عضو های تالار؟
  سلام خدمت مدیران این بخش

  من در ست کردن وبولتین و تی دیتالایف کلی در دسر کشیدم و بااخره موفق شدم البته اصلا خرابکاری تو کد های
  سایتم و وبولتین نکردم می دونم طبق این اموزش

  که ربطی به ورژن وبولتین و دیتالایف من نداره ولی تو لوکال که تست کردم جواب داد البته چندتا ایراد داشت خودم بر طرف کردم .

  فعلا چند تا مشگل داره

  1: اینه که وقتی تو دیتالایف ثبت نام میکنی مشگل نداره و دیتالایف عضو میشی و یوزر به وبولتین هم اضافه میشه ولی وقتی با همون یوزر on هستی میری به وبولتین باید از اونجا یه بار دیگه یوزر و پسورد بدی وارد بشی برای بار اول وارد نمیشه بعد از چند بار رفرش کردن اوکی میشه

  2: ولی از تو وبولتین ثبت نام میکنی یوزر به دیتابیس دیتالایف اضافه نمیشه
  فعلا در حال تست قسمت های دیگه هستم اگه کسی وارد هست کمکم کنه من چیزی از کد نویسی نمیدونم
  میترسم یهو سایتم بره به فنا

  با تشکر

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 30
  آخرين نوشته: 2015/09/02, 06:05 AM
 2. پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2011/09/12, 06:05 PM
 3. درخواست هك انتقال دهنده پست از ويبولتين به ويبولتين ديگه
  توسط ehsanalaei در انجمن درخواست هک و پلاگین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/08/19, 06:33 PM
 4. پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2010/12/14, 04:34 AM
 5. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2010/10/19, 10:40 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •