بحث و تبادل نظر در مورد پس اس و فیفا جاش اینجا نیست.یه لینک گذشاتن مام به خاطر احترام اگرچه باید تاپیک پاک بشه پاک نکردیم.دیگه هر کی بیاد بگه فلان جا دو تومنه بهماان جا 2500 محل بحثش این تاپیک نیست.
هر کی خواست دانلود کنه .نخواست نه.
بسته شد..