منم تو همین گیر کردم

نمیدونم این کار بکنم که رتبه بیاد رو دامین اولی

یا جدا کنم از هم

برای همین پیشنهاد شما رو خواستم تو این چند پست که کسی چیزی نگفته