تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 12 از 12

مقاله: آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین

  1. آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین »

   آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین

   نگارش: , by (مدیر بازنشسته)
   2011/10/15 11:23 PM
   امتیاز:  (1 رای ، میانگین : 5.00 )

   با سلام امروز یه آموزش ساده میخوام به دوستانی که میخوان یه سبک جدید به انجمنشون بدن رو اموزش بدم امیدوارم که مفید واقع بشه .


   اول از همه به ادمین سی پی برید و به قسمت :

   استایل ها & قالب ها ===> جست و جوی در قالب ها ===> متن زیر را سرچ نمایید.

   editpost


   و جستجو رو بزنید و کد زیر را جایگزین کدهای زیر کنید .

   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
     <title>{vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} {vb:raw threadinfo.title} - {vb:rawphrase edit_post}</title>
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     {vb:cssfile attachment.css}
     {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:raw edit_post}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase make_changes_to_post_x_from_thread_y, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo}}, {vb:raw postinfo.postid}, {vb:raw postinfo.postid}, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}, {vb:raw threadinfo.title}}</p>
   </div>
   <br />
   <vb:if condition="$show['deletepostoption']">
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}editpost.php?do=deletepost&amp;p={vb:raw postid}" method="post">
     <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase delete_this_message}</h2>
     <div class="blockbody formcontrols">
       <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase delete_message_check_appropriate_option}</h3>
       <div class="section">
         <div class="blockrow">
           <dl class="dep_group">
             <dt><label for="delete"><input type="checkbox" class="dep_ctrl" id="delete" name="dodelete" value="1" tabindex="1" /> {vb:rawphrase delete_post_in_manner}:</label></dt>
             <dd id="delete_deps">
               <ul class="group checkradio">
                 <vb:if condition="$show['physicaldeleteoption']">
                 <li><label for="deltype_hard"><input type="radio" id="deltype_hard" class="dep_ctrl" name="deletepost" value="remove" tabindex="1" /> {vb:rawphrase physically_remove_message}</label></li>
                 </vb:if>
                 <li>
                   <dl class="group dep_group floatcontainer">
                     <dt><label for="deltype_soft"><input type="radio" id="deltype_soft" checked="checked" class="dep_ctrl" name="deletepost" value="delete" tabindex="1" /> {vb:rawphrase delete_message}</label></dt>
                     <dd id="deltype_soft_deps">
                       <input type="text" name="reason" class="textbox primary" value="" tabindex="1" />
                       <vb:if condition="$show['physicaldeleteoption'] AND $show['keepattachmentsoption']">
                         <label for="cb_keepattachments"><input type="checkbox" name="keepattachments" value="1" id="cb_keepattachments" tabindex="1" /> {vb:rawphrase keep_attachments}</label>
                       </vb:if>
                     </dd>
                   </dl>
                 </li>
               </ul>
             </dd>
           </dl>
         </div>
       </div>
     </div>
     <div class="blockfoot actionbuttons">
       <div class="group">
         <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase delete_this_message}" tabindex="1" />
       </div>
     </div>
     <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
     <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
     <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
     <input type="hidden" name="do" value="deletepost" />
   
   <vb:if condition="$return_node">
     <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
   </vb:if>
   </form>
   </vb:if>
   
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}editpost.php?do=updatepost&amp;p={vb:raw postid}" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(0, {vb:raw vboptions.postminchars})" method="post">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <div class="blockrow">
                 <label for="editreason">{vb:rawphrase reason_for_editing}:</label>
                 <div><input type="text" class="primary textbox" id="editreason" name="reason" value="{vb:raw newpost.reason}" tabindex="1" /></div>
                 <p class="description">{vb:rawphrase optional}</p>
               </div>
               <div class="blockrow">
                 <vb:if condition="$prefix_options">
                 <label for="prefixfield">{vb:rawphrase prefix}:</label>
                 <select name="prefixid" id="prefixfield" tabindex="1">
                   <vb:if condition="$show['empty_prefix_option']"><option value="">{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option></vb:if>
                   {vb:raw prefix_options}
                 </select>
                 </vb:if>
                 <p class="description"></p>  
                 <label for="titlefield">{vb:rawphrase title}:</label>
                 <input type="text" name="title" class="primary textbox" id="titlefield" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" value="{vb:raw title}" tabindex="1" />
                 <img id="posticon_preview" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" title="Selected post icon" />
               </div>
               <div class="blockrow">
                 {vb:rawphrase message_by_x_on_y_at_z, {vb:link member, {vb:raw postinfo}}, {vb:raw postinfo.username}, {vb:raw postinfo.postdate}, {vb:raw postinfo.posttime}}:
               </div>
         
               {vb:raw messagearea}
   
               {vb:raw posticons}
   
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['podcasturl']">
               <!-- podcast stuff -->
               <div class="blockrow" id="podcastoptions">
                 <ul class="group">
                   <li>
                     <label for="podcasturl">{vb:rawphrase podcast_url}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcasturl" name="podcasturl" value="{vb:raw podcasturl}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastsize">{vb:rawphrase filesize_bytes}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastsize" name="podcastsize" value="{vb:raw podcastsize}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastsubtitle">{vb:rawphrase subtitle}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastsubtitle" name="podcastsubtitle" value="{vb:raw podcastsubtitle}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastexplicit">{vb:rawphrase explicit}:</label>
                     <ul class="checkradio group rightcol">
                       <li><label><input type="radio" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" tabindex="1" value="1"<vb:if condition="$explicitchecked"> checked="checked"</vb:if> />{vb:rawphrase yes}</label></li>
                       <li><label><input type="radio" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" tabindex="1" value="0"<vb:if condition="!$explicitchecked"> checked="checked"</vb:if> />{vb:rawphrase no}</label></li>
                     </ul>
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastkeywords">{vb:rawphrase keywords}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastkeywords" name="podcastkeywords" value="{vb:raw podcastkeywords}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastauthor">{vb:rawphrase author}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastauthor" name="podcastauthor" value="{vb:raw podcastauthor}" tabindex="1" />
                   </li>
                 </ul>
               </div>
               <!-- / podcast stuff -->
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow" id="miscoptions">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" id="cb_signature" name="signature" value="1" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li></vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']"><li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" id="cb_parseurl" name="parseurl" value="1" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label> <p class="description">{vb:rawphrase automatically_parse_links_description}</p></li></vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
               
               {vb:raw htmloption}  
               
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow" id="autosubscribe">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" class="dep_ctrl" tabindex="1"<vb:if condition="!$emailchecked[9999]"> checked="checked"</vb:if> />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li><select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                         <option value="9999" {vb:raw emailchecked.9999}>{vb:rawphrase do_not_subscribe}</option>
                         <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                         <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                         <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                         <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                       </select></li>
                       <vb:if condition="$show['subscriptionfolders']"><li><label for="folderid">{vb:rawphrase folder}:<br /><select class="primary" id="folderid" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></label></li></vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
                 <p class="description">{vb:rawphrase add_subscription_desc}</p>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
   
             </div>
           </div>
     
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" value="{vb:rawphrase save_changes}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase preview_changes}" name="preview" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
   
     <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
     <input type="hidden" name="do" value="updatepost" />
     <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
     <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
     <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
   
   <vb:if condition="$return_node">
     <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
   </vb:if>
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>   حال ذخیره نمایید و دوباره به قسمت:

   استایل ها & قالب ها ===> جست و جوی در قالب ها ===> متن زیر را سرچ نمایید.

   newreply

   و جستجو رو بزنید و کد زیر را جایگزین کدهای زیر کنید .


   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
     {vb:cssfile reviewpost.css,attachment.css}
   
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     <title>{vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} {vb:raw threadinfo.title} - {vb:rawphrase reply_to_topic}</title>
   {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:rawphrase reply_to_thread}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase post_a_reply_to_thread}: {vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} <a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}">{vb:raw threadinfo.title}</a></p>
   </div>
   <br />
   <form class="block vbform" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newreply.php?do=postreply&amp;t={vb:raw threadid}" method="post" name="vbform" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(0, {vb:raw vboptions.postminchars})">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="wysiwyg_block">
             <div class="blockbody formcontrols">
               <div class="section">
                 
                 {vb:raw usernamecode}
                 
                 {vb:raw human_verify}
   
                 <div class="blockrow">
                   <label for="title" class="full">{vb:rawphrase title}:</label>
                   <input type="text" class="primary textbox full" name="title" id="title" value="{vb:raw title}" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" tabindex="1" title="{vb:rawphrase optional}" />&nbsp;<img id="display_posticon" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" />
                 </div>
   
                 {vb:raw messagearea}
   
                 <vb:if condition="$unquoted_post_count > 0">
                 <div id="unquoted_posts" class="smallfont" style="display: none">
                 <vb:if condition="$unquoted_post_count == 1">
                   {vb:rawphrase selected_1_post_not_part_thread}
                 <vb:else />
                   {vb:rawphrase selected_x_posts_not_part_thread, {vb:raw unquoted_post_count}}
                 </vb:if>
                 </div>
       
                 <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_quote.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                 <script type="text/javascript">
                 <!--
                   if (AJAX_Compatible)
                   {
                     fetch_object('unquoted_posts').style.display = '';
                   }
                     init_unquoted_posts('{vb:raw editorid}', {vb:raw threadinfo.threadid});
                 // -->
                 </script>
                 </vb:if>
   
                 {vb:raw posticons}
               </div>
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <vb:if condition="$show['additional_options']">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''">
                     <li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li>
                     </vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']">
                     <li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label></li>
                     </vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw htmloption}  
   
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" tabindex="1" class="dep_ctrl" value="1" {vb:raw checked.subscribe} />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li>
                         <select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                           <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                           <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                           <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                           <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                         </select>
                       </li>
   
                       <vb:if condition="$show['subscribefolders']">
                       <li><select class="primary" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></li>
                       </vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['threadrating']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase rate_thread}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="rating">{vb:rawphrase rate_thread_with_following_value}:</label>
                     <input type="checkbox" tabindex="1" class="dep_ctrl" id="rating" value="1" name="rate" {vb:raw checked.rate} />
                   </dt>
                   <dd id="rating_deps" class="rightcol">
                     <select class="rating" name="rating" tabindex="1">
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_5.png)" value="5"{vb:raw rate.5}>{vb:rawphrase excellent}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_4.png)" value="4"{vb:raw rate.4}>{vb:rawphrase good}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_3.png)" value="3"{vb:raw rate.3}>{vb:rawphrase average}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_2.png)" value="2"{vb:raw rate.2}>{vb:rawphrase bad}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_1.png)" value="1"{vb:raw rate.1}>{vb:rawphrase terrible}</option>
                     </select>
                   </dd>
                 </dl>
                 <p class="description">{vb:rawphrase rate_thread_explain}</p>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
   
             </div>
           </div>
   
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
       <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
       <input type="hidden" name="do" value="postreply" />
       <input type="hidden" name="t" value="{vb:raw threadid}" />
       <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
       <input type="hidden" name="specifiedpost" value="{vb:raw specifiedpost}" />
       <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
       <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
       <vb:if condition="$return_node">
         <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
       </vb:if>
       <input type="hidden" name="loggedinuser" value="{vb:raw bbuserinfo.userid}" />
       <input type="hidden" name="multiquoteempty" id="multiquote_empty_input" value="{vb:raw multiquote_empty}" />
       <vb:if condition="$show['fb_publishcheckbox']">
         {vb:raw fbpublishcheckbox}
       </vb:if>
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{vb:raw editorid}_save" value="{vb:rawphrase submit_reply}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" name="preview" value="{vb:rawphrase preview_post}" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
     </vb:if>
   
     <vb:if condition="threadreviewbits">
     <div class="blockhead collapse">
       <a class="collapse" id="collapse_nrreview" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_nrreview}_40b.png" alt="" border="0" /></a>
       <h2>{vb:rawphrase topic_review_newest_first}</h2>
     </div>
     <div id="nrreview" style="{vb:raw vbcollapse.collapseobj_nrreview}">
       <div class="blockbody formcontrols">
         <ul id="postlist">
           {vb:raw threadreviewbits}
         </ul>
       </div>
     
       <vb:if condition="$show['reviewmore']">
       <div class="blockfoot">
         {vb:rawphrase thread_has_more_than_x_review, {vb:raw vboptions.maxposts}, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}}
       </div>
       </vb:if>
     </div>
     </vb:if>
   
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>

   حال ذخیره نمایید و به در قسمت جستجو دوباره کد زیر را سرچ نمایید :

   newthread

   و کدهای آن را پاک نمایید و کد زیر را جایگزین آن نمایید:


   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
   
     {vb:cssfile attachment.css}
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     <title>{vb:raw foruminfo.title_clean} - {vb:rawphrase post_new_thread}</title>
   {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:rawphrase post_new_thread}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase forum}: <a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}}">{vb:raw foruminfo.title}</a></p>
   </div>
   <br />
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newthread.php?do=postthread&amp;f={vb:raw forumid}" method="post" name="vbform" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(this.subject.value, {vb:raw vboptions.postminchars})">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
   
               {vb:raw usernamecode}
   
               {vb:raw human_verify}
   
               <div class="blockrow">
                 <vb:if condition="$prefix_options">
                 <label for="prefixfield" class="full">{vb:rawphrase prefix}:</label>
                 <select name="prefixid" id="prefixfield" class="full" tabindex="1">
                 <option value="">{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option>
                   {vb:raw prefix_options}
                 </select>
                 <p class="description"></p>
                 </vb:if>
           
                 <label for="subject" class="full">{vb:rawphrase title}:</label>
                 <input type="text" class="primary full textbox" name="subject" id="subject" value="{vb:raw subject}" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" tabindex="1" />&nbsp;<img id="display_posticon" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" />
               </div>
   
               {vb:raw messagearea}
   
               {vb:raw posticons}
   
               <vb:if condition="$show['tag_option']">
               <div class="blockrow">
                 <label for="tagpopup_ctrl" class="full">{vb:rawphrase tags}:</label>
                 <div id="tagpopup" class="popupmenu nomouseover noclick nohovermenu">
                   <input type="text" class="primary full textbox popupctrl" name="taglist" id="tagpopup_ctrl" value="{vb:raw newpost.taglist}" tabindex="1" />
                   <div id="tagpopup_body" class="popupbody"></div>
                 </div>
                 <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                 <script type="text/javascript">
                 <!--
                   tag_add_comp = new vB_AJAX_TagSuggest('tag_add_comp', 'tagpopup_ctrl', 'tagpopup');
                   tag_add_comp.allow_multiple = true;
                   tag_add_comp.set_delimiters('{vb:raw tag_delimiters}');
                 //-->
                 </script>
                 <p class="singledescription">{vb:rawphrase separate_tags_using_comma}<vb:if condition="$show['tags_remain']"> {vb:rawphrase you_may_add_x_tags_to_thread, {vb:raw tags_remain}}</vb:if></p>
               </div>
               </vb:if>
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <vb:if condition="$show['additional_options']">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''">
                     <li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li>
                     </vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']">
                     <li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label></li>
                     </vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw htmloption}  
               
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" value="1" class="dep_ctrl" {vb:raw checked.subscribe} tabindex="1" />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li>
                         <select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                           <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                           <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                           <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                           <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                         </select>
                       </li>
                       <vb:if condition="$show['subscribefolders']">
                       <li><select class="primary" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></li>
                       </vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['poll']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase post_a_poll}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="postpoll">{vb:rawphrase create_a_poll} <vb:if condition="$vboptions['maxpolloptions']"> ({vb:rawphrase maximum} {vb:raw vboptions.maxpolloptions})</vb:if>:</label>
                     <input type="checkbox" name="postpoll" value="yes" id="postpoll" tabindex="1" {vb:raw checked.postpoll} class="dep_ctrl" /> 
                   </dt>
                   <dd id="postpoll_deps" class="rightcol">
                     <input type="text" class="textbox numeric" size="5" name="polloptions" value="{vb:raw polloptions}" id="polloptnum" tabindex="1" />
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['podcasturl']">
             <h4 class="blocksubhead">{vb:rawphrase podcast_options}</h4>
               <div class="section">
                 <div class="blockrow">
                   <label>{vb:rawphrase podcast_options}:</label>
                     <ul class="checkradio group rightcol">
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" name="podcasturl" id="podcasturl" value="{vb:raw podcasturl}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase podcast_url}" /> {vb:rawphrase podcast_url}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" name="podcastsize" id="podcastsize" value="{vb:raw podcastsize}" tabindex="1" title="{vb:rawphrase podcast_size}" /> {vb:rawphrase filesize_bytes}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastsubtitle" name="podcastsubtitle" value="{vb:raw podcastsubtitle}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase subtitle}" /> {vb:rawphrase subtitle}</label></li>
                       <li><label><input type="checkbox" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" value="1" tabindex="1" {vb:raw explicitchecked} title="{vb:rawphrase explicit}" /> {vb:rawphrase explicit}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastkeywords" name="podcastkeywords" value="{vb:raw podcastkeywords}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase keywords}" /> {vb:rawphrase keywords}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastauthor" name="podcastauthor" value="{vb:raw podcastauthor}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase author}" /> {vb:rawphrase author}</label></li>
                     </ul>
                 </div>
               </div>
             </vb:if>
           </div>
           </vb:if>
     
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
       <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
       <input type="hidden" name="f" value="{vb:raw forumid}" />
       <input type="hidden" name="do" value="postthread" />
       <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
       <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
       <input type="hidden" name="loggedinuser" value="{vb:raw bbuserinfo.userid}" />
       <vb:if condition="$show['fb_publishcheckbox']">
         {vb:raw fbpublishcheckbox}
       </vb:if>
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{vb:raw editorid}_save" value="{vb:rawphrase submit_new_thread}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" name="preview" value="{vb:rawphrase preview_post}" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>

   و حال ذخیره را بزنید و حال به یک موضوع ارسال نمایید خواهید دید که موضوع جدید به سبکی بسیار جالب خواهد شد .امیدوارم که مفید مواقع بشه .
   ویرایش توسط GoyaFilter : 2011/10/15 در ساعت 11:30 PM
 1. Top | #11
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  میزان امتیاز
  337

  پیش فرض

  شات که هست !

  کشتون خالی کنید!
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #12
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.1
  نوشته ها
  45
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  Very Nice

  رو وی بی 4.2 به زیبایی هرچه تمام جواب داد دنبالش بودم

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 683
  آخرين نوشته: 2016/08/16, 07:36 PM
 2. آموزش نحوه / چگونگی نصب شکلک ها روی ویبولتین
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 87
  آخرين نوشته: 2014/03/30, 12:26 PM
 3. پاسخ: 42
  آخرين نوشته: 2013/07/13, 04:02 PM
 4. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2013/02/21, 09:59 PM
 5. آموزش چگونگی نصب کامل فارسی VB Seo در وی بولتین
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2011/01/26, 02:23 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •