خسه نباشید من تمامی موردهارو انجام دادم ولی چیزی و تغییری اتفاق نیوفتاد