تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: مشكل در class_core.php on line 3886

 1. Top | #1
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  خودم هم نفهمیدم
  سن
  28
  نوشته ها
  244
  مورد پسند
  35 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض مشكل در class_core.php on line 3886

  سلام ساتم بالا بود بعد از بك آپ گرفتن و رياستور اين مشكل به وجود امد چتو انتغال}
  اين هم متن خود فايل
  کد PHP:
           class_core.php 
       PHP script text   <?php /*======================================================================*\ || #################################################################### || || # vBulletin 4.1.5 Patch Level 1  || # ---------------------------------------------------------------- # || || # Copyright ©2000-2011 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. || || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # || || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # || || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # || || #################################################################### || \*======================================================================*/  define('FILE_VERSION''4.1.5'); // this should match installsteps.php define('SIMPLE_VERSION', '415'); // see vB_Datastore::check_options() define('YUI_VERSION', '2.9.0'); // define the YUI version we bundle  /**#@+ * The maximum sizes for the "small" profile avatars */ define('FIXED_SIZE_AVATAR_WIDTH',  60); define('FIXED_SIZE_AVATAR_HEIGHT', 80); /**#@-*/  /**#@+ * These make up the bit field to disable specific types of BB codes. */ define('ALLOW_BBCODE_BASIC',  1); define('ALLOW_BBCODE_COLOR',  2); define('ALLOW_BBCODE_SIZE',   4); define('ALLOW_BBCODE_FONT',   8); define('ALLOW_BBCODE_ALIGN',  16); define('ALLOW_BBCODE_LIST',   32); define('ALLOW_BBCODE_URL',    64); define('ALLOW_BBCODE_CODE',   128); define('ALLOW_BBCODE_PHP',    256); define('ALLOW_BBCODE_HTML',   512); define('ALLOW_BBCODE_IMG',    1024); define('ALLOW_BBCODE_QUOTE',  2048); define('ALLOW_BBCODE_CUSTOM', 4096); /**#@-*/  /**#@+ * These make up the bit field to control what "special" BB codes are found in the text. */ define('BBCODE_HAS_IMG',    1); define('BBCODE_HAS_ATTACH', 2); define('BBCODE_HAS_SIGPIC', 4); define('BBCODE_HAS_RELPATH',8); /**#@-*/  /**#@+ * Bitfield values for the inline moderation javascript selector which should be self-explanitory */ define('POST_FLAG_INVISIBLE', 1); define('POST_FLAG_DELETED',   2); define('POST_FLAG_ATTACH',    4); define('POST_FLAG_GUEST',     8); /**#@-*/  // ############################################################################# // MySQL Database Class  /**#@+ * The type of result set to return from the database for a specific row. */ define('DBARRAY_BOTH',  0); define('DBARRAY_ASSOC', 1); define('DBARRAY_NUM',   2); /**#@-*/  /** * Class to interface with a database * * This class also handles data replication between a master and slave(s) servers * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Database {     /**     * Array of function names, mapping a simple name to the RDBMS specific function name     *     * @var    array     */     var $functions = array(         'connect'            => 'mysql_connect',         'pconnect'           => 'mysql_pconnect',         'select_db'          => 'mysql_select_db',         'query'              => 'mysql_query',         'query_unbuffered'   => 'mysql_unbuffered_query',         'fetch_row'          => 'mysql_fetch_row',         'fetch_array'        => 'mysql_fetch_array',         'fetch_field'        => 'mysql_fetch_field',         'free_result'        => 'mysql_free_result',         'data_seek'          => 'mysql_data_seek',         'error'              => 'mysql_error',         'errno'              => 'mysql_errno',         'affected_rows'      => 'mysql_affected_rows',         'num_rows'           => 'mysql_num_rows',         'num_fields'         => 'mysql_num_fields',         'field_name'         => 'mysql_field_name',         'insert_id'          => 'mysql_insert_id',         'escape_string'      => 'mysql_escape_string',         'real_escape_string' => 'mysql_real_escape_string',         'close'              => 'mysql_close',         'client_encoding'    => 'mysql_client_encoding',         'ping'               => 'mysql_ping',     );      /**     * The vBulletin registry object     *     * @var    vB_Registry     */     var $registry = null;      /**     * Array of constants for use in fetch_array     *     * @var    array     */     var $fetchtypes = array(         DBARRAY_NUM   => MYSQL_NUM,         DBARRAY_ASSOC => MYSQL_ASSOC,         DBARRAY_BOTH  => MYSQL_BOTH     );      /**     * Full name of the system     *     * @var    string     */     var $appname = 'vBulletin';      /**     * Short name of the system     *     * @var    string     */     var $appshortname = 'vBulletin';      /**     * Database name     *     * @var    string     */     var $database = null;      /**     * Link variable. The connection to the master/write server.     *     * @var    string     */     var $connection_master = null;      /**     * Link variable. The connection to the slave/read server(s).     *     * @var    string     */     var $connection_slave = null;      /**     * Link variable. The connection last used.     *     * @var    string     */     var $connection_recent = null;      /**     * Whether or not we will be using different connections for read and write queries     *     * @var    boolean     */     var $multiserver = false;      /**     * Array of queries to be executed when the script shuts down     *     * @var    array     */     var $shutdownqueries = array();      /**     * The contents of the most recent SQL query string.     *     * @var    string     */     var $sql = '';      /**     * Whether or not to show and halt on database errors     *     * @var    boolean     */     var $reporterror = true;      /**     * The text of the most recent database error message     *     * @var    string     */     var $error = '';      /**     * The error number of the most recent database error message     *     * @var    integer     */     var $errno = '';      /**     * SQL Query String     *     * @var    integer    The maximum size of query string permitted by the master server     */     var $maxpacket = 0;      /**     * Track lock status of tables. True if a table lock has been issued     *     * @var    bool     */     var $locked = false;      /**     * Number of queries executed     *     * @var    integer    The number of SQL queries run by the system     */     var $querycount = 0;      /**     * Constructor. If x_real_escape_string() is available, switches to use that     * function over x_escape_string().     *     * @param    vB_Registry    Registry object     */     function vB_Database(&$registry)     {         if (is_object($registry))         {             $this->registry =& $registry;         }         else         {             trigger_error("vB_Database::Registry object is not an object", E_USER_ERROR);         }     }      /**     * Connects to the specified database server(s)     *     * @param    string    Name of the database that we will be using for select_db()     * @param    string    Name of the master (write) server - should be either 'localhost' or an IP address     * @param    integer    Port for the master server     * @param    string    Username to connect to the master server     * @param    string    Password associated with the username for the master server     * @param    boolean    Whether or not to use persistent connections to the master server     * @param    string    (Optional) Name of the slave (read) server - should be either left blank or set to 'localhost' or an IP address, but NOT the same as the servername for the master server     * @param    integer    (Optional) Port of the slave server     * @param    string    (Optional) Username to connect to the slave server     * @param    string    (Optional) Password associated with the username for the slave server     * @param    boolean    (Optional) Whether or not to use persistent connections to the slave server     * @param    string    (Optional) Parse given MySQL config file to set options     * @param    string    (Optional) Connection Charset MySQLi / PHP 5.1.0+ or 5.0.5+ / MySQL 4.1.13+ or MySQL 5.1.10+ Only     *     * @return    none     */     function connect($database, $w_servername, $w_port, $w_username, $w_password, $w_usepconnect = false, $r_servername = '', $r_port = 3306, $r_username = '', $r_password = '', $r_usepconnect = false, $configfile = '', $charset = '')     {         $this->database = $database;          $w_port = $w_port ? $w_port : 3306;         $r_port = $r_port ? $r_port : 3306;          $this->connection_master = $this->db_connect($w_servername, $w_port, $w_username, $w_password, $w_usepconnect, $configfile, $charset);         $this->multiserver = false;         $this->connection_slave =& $this->connection_master;          if ($this->connection_master)         {             $this->select_db($this->database);         }     }      /**     * Initialize database connection(s)     *     * Connects to the specified master database server, and also to the slave server if it is specified     *     * @param    string    Name of the database server - should be either 'localhost' or an IP address     * @param    integer    Port of the database server (usually 3306)     * @param    string    Username to connect to the database server     * @param    string    Password associated with the username for the database server     * @param    boolean    Whether or not to use persistent connections to the database server     * @param    string  Not applicable; config file for MySQLi only     * @param    string  Force connection character set (to prevent collation errors)     *     * @return    boolean     */     function db_connect($servername, $port, $username, $password, $usepconnect, $configfile = '', $charset = '')     {         if (function_exists('catch_db_error'))         {             set_error_handler('catch_db_error');         }          // catch_db_error will handle exiting, no infinite loop here         do         {             $link = $this->functions[$usepconnect ? 'pconnect' : 'connect']("$servername:$port", $username, $password);         }         while ($link == false AND $this->reporterror);          restore_error_handler();          if (!empty($charset))         {             if (function_exists('mysql_set_charset'))             {                 mysql_set_charset($charset);             }             else             {                 $this->sql = "SET NAMES $charset";                 $this->execute_query(true, $link);             }         }          return $link;     }      /**     * Selects a database to use     *     * @param    string    The name of the database located on the database server(s)     *     * @return    boolean     */     function select_db($database = '')     {         if ($database != '')         {             $this->database = $database;         }          if ($check_write = @$this->select_db_wrapper($this->database, $this->connection_master))         {             $this->connection_recent =& $this->connection_master;             return true;         }         else         {             $this->connection_recent =& $this->connection_master;             if (!file_exists(DIR . '/install/install.php'))             {                 $this->halt('Cannot use database ' . $this->database);             }             return false;         }     }      /**     * Simple wrapper for select_db(), to allow argument order changes     *     * @param    string    Database name     * @param    integer    Link identifier     *     * @return    boolean     */     function select_db_wrapper($database = '', $link = null)     {         return $this->functions['select_db']($database, $link);     }      /**     * Forces the sql_mode varaible to a specific mode. Certain modes may be     * incompatible with vBulletin. Applies to MySQL 4.1+.     *     * @param    string    The mode to set the sql_mode variable to     */     function force_sql_mode($mode)     {         $reset_errors = $this->reporterror;         if ($reset_errors)         {             $this->hide_errors();         }          $this->query_write("SET @@sql_mode = '" . $this->escape_string($mode) . "'");          if ($reset_errors)         {             $this->show_errors();         }     }      /**     * Executes an SQL query through the specified connection     *     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     * @param    string    The connection ID to the database server     *     * @return    string     */     function &execute_query($buffered = true, &$link)     {         $this->connection_recent =& $link;         $this->querycount++;          if ($queryresult = $this->functions[$buffered ? 'query' : 'query_unbuffered']($this->sql, $link))         {             // unset $sql to lower memory .. this isn't an error, so it's not needed             $this->sql = '';              return $queryresult;         }         else         {             $this->halt();              // unset $sql to lower memory .. error will have already been thrown             $this->sql = '';         }     }      /**     * Executes a data-writing SQL query through the 'master' database connection     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.     *     * @return    string     */     function query_write($sql, $buffered = true)     {         $this->sql =& $sql;         return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);     }      /**     * Executes a data-reading SQL query through the 'master' database connection     * we don't know if the 'read' database is up to date so be on the safe side     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.     *     * @return    string     */     function query_read($sql, $buffered = true)     {         $this->sql =& $sql;         return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);     }      /**     * Executes a data-reading SQL query through the 'slave' database connection     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.     *     * @return    string     */     function query_read_slave($sql, $buffered = true)     {         $this->sql =& $sql;         return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);     }      /**     * Executes an SQL query, using either the write connection     *     * @deprecated    Deprecated as of 3.6. Use query_(read/write)     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     *     * @return    string     */     function query($sql, $buffered = true)     {         $this->sql =& $sql;         return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);     }      /**     * Executes a data-reading SQL query, then returns an array of the data from the first row from the result set     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    string    One of (NUM, ASSOC, BOTH)     *     * @return    array     */     function &query_first($sql, $type = DBARRAY_ASSOC)     {         $this->sql =& $sql;         $queryresult = $this->execute_query(true, $this->connection_master);         $returnarray = $this->fetch_array($queryresult, $type);         $this->free_result($queryresult);         return $returnarray;     }      /**     * Executes a FOUND_ROWS query to get the results of SQL_CALC_FOUND_ROWS     *     * @return    integer     */     function found_rows()     {         $this->sql = "SELECT FOUND_ROWS()";         $queryresult = $this->execute_query(true, $this->connection_recent);         $returnarray = $this->fetch_array($queryresult, DBARRAY_NUM);         $this->free_result($queryresult);          return intval($returnarray[0]);     }      /**     * Executes a data-reading SQL query against the slave server, then returns an array of the data from the first row from the result set     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    string    One of (NUM, ASSOC, BOTH)     *     * @return    array     */     function &query_first_slave($sql, $type = DBARRAY_ASSOC)     {         $returnarray = $this->query_first($sql, $type);         return $returnarray;     }      /**     * Executes an INSERT INTO query, using extended inserts if possible     *     * @param    string    Name of the table into which data should be inserted     * @param    string    Comma-separated list of the fields to affect     * @param    array    Array of SQL values     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     *     * @return    mixed     */     function &query_insert($table, $fields, &$values, $buffered = true)     {         return $this->insert_multiple("INSERT INTO $table $fields VALUES", $values, $buffered);     }      /**     * Executes a REPLACE INTO query, using extended inserts if possible     *     * @param    string    Name of the table into which data should be inserted     * @param    string    Comma-separated list of the fields to affect     * @param    array    Array of SQL values     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     *     * @return    mixed     */     function &query_replace($table, $fields, &$values, $buffered = true)     {         return $this->insert_multiple("REPLACE INTO $table $fields VALUES", $values, $buffered);     }      /**     * Executes an INSERT or REPLACE query with multiple values, splitting large queries into manageable chunks based on $this->maxpacket     *     * @param    string    The text of the first part of the SQL query to be executed - example "INSERT INTO table (field1, field2) VALUES"     * @param    mixed    The values to be inserted. Example: (0 => "('value1', 'value2')", 1 => "('value3', 'value4')")     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     *     * @return    mixed     */     function insert_multiple($sql, &$values, $buffered)     {         if ($this->maxpacket == 0)         {             // must do a READ query on the WRITE link here!             $vars = $this->query_write("SHOW VARIABLES LIKE 'max_allowed_packet'");             $var = $this->fetch_row($vars);             $this->maxpacket = $var[1];             $this->free_result($vars);         }          $i = 0;         $num_values = sizeof($values);         $this->sql = $sql;          while ($i < $num_values)         {             $sql_length = strlen($this->sql);             $value_length = strlen("\r\n" . $values["$i"] . ",");              if (($sql_length + $value_length) < $this->maxpacket)             {                 $this->sql .= "\r\n" . $values["$i"] . ",";                 unset($values["$i"]);                 $i++;             }             else             {                 $this->sql = (substr($this->sql, -1) == ',') ? substr($this->sql, 0, -1) : $this->sql;                 $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);                 $this->sql = $sql;             }         }         if ($this->sql != $sql)         {             $this->sql = (substr($this->sql, -1) == ',') ? substr($this->sql, 0, -1) : $this->sql;             $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);         }          if (sizeof($values) == 1)         {             return $this->insert_id();         }         else         {             return true;         }     }      /**     * Registers an SQL query to be executed at shutdown time. If shutdown functions are disabled, the query is run immediately.     *     * @param    string    The text of the SQL query to be executed     * @param    mixed    (Optional) Allows particular shutdown queries to be labelled     *     * @return    boolean     */     function shutdown_query($sql, $arraykey = -1)     {         if ($arraykey === -1)         {             $this->shutdownqueries[] = $sql;             return true;         }         else         {             $this->shutdownqueries["$arraykey"] = $sql;             return true;         }     }      /**     * Returns the number of rows contained within a query result set     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     *     * @return    integer     */     function num_rows($queryresult)     {         return @$this->functions['num_rows']($queryresult);     }      /**     * Returns the number of fields contained within a query result set     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     *     * @return    integer     */     function num_fields($queryresult)     {         return @$this->functions['num_fields']($queryresult);     }      /**     * Returns the name of a field from within a query result set     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     * @param    integer    The index position of the field     *     * @return    string     */     function field_name($queryresult, $index)     {         return @$this->functions['field_name']($queryresult, $index);     }      /**     * Returns the ID of the item just inserted into an auto-increment field     *     * @return    integer     */     function insert_id()     {         return @$this->functions['insert_id']($this->connection_master);     }      /**     * Returns the name of the character set     *     * @return    string     */     function client_encoding()     {         return @$this->functions['client_encoding']($this->connection_master);     }      /**     * Closes the connection to the database server     *     * @return    integer     */     function close()     {         return @$this->functions['close']($this->connection_master);     }      /**     * Escapes a string to make it safe to be inserted into an SQL query     *     * @param    string    The string to be escaped     *     * @return    string     */     function escape_string($string)     {         if ($this->functions['escape_string'] == $this->functions['real_escape_string'])         {             return $this->functions['escape_string']($string, $this->connection_master);         }         else         {             return $this->functions['escape_string']($string);         }     }      /**     * Escapes a string using the appropriate escape character for the RDBMS for use in LIKE conditions     *     * @param    string    The string to be escaped     *     * @return    string     */     function escape_string_like($string)     {         return str_replace(array('%', '_') , array('\%' , '\_') , $this->escape_string($string));     }      /**     * Takes a piece of data and prepares it to be put into an SQL query by adding quotes etc.     *     * @param    mixed    The data to be used     *     * @return    mixed    The prepared data     */     function sql_prepare($value)     {         if (is_string($value))         {             return "'" . $this->escape_string($value) . "'";         }         else if (is_numeric($value) AND $value + 0 == $value)         {             return $value;         }         else if (is_bool($value))         {             return $value ? 1 : 0;         }         else if (is_null($value))         {             return "''";         }         else if (is_array($value))         {             foreach ($value as $key => $item)             {                 $value[$key] = $this->sql_prepare($item);             }             return $value;         }         else         {             return "'" . $this->escape_string($value) . "'";         }     }      /**     * Fetches a row from a query result and returns the values from that row as an array     *     * The value of $type defines whether the array will have numeric or associative keys, or both     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     * @param    integer    One of DBARRAY_ASSOC / DBARRAY_NUM / DBARRAY_BOTH     *     * @return    array     */     function fetch_array($queryresult, $type = DBARRAY_ASSOC)     {         static $hook_code = false;          if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))         {             $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_array');             $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_array');         }          if ($hook_code['pre_fetch'])         {             $result = false;              eval($hook_code['pre_fetch']);              if ($result)             {                 return $result;             }         }          $result = @$this->functions['fetch_array']($queryresult, $this->fetchtypes["$type"]);          if ($hook_code['post_fetch'])         {             eval($hook_code['post_fetch']);         }          return $result;     }      /**     * Fetches a row from a query result and returns the values from that row as an array with numeric keys     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     *     * @return    array     */     function fetch_row($queryresult)     {         static $hook_code = false;          if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))         {             $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_row');             $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_row');         }          if ($hook_code['pre_fetch'])         {             $result = false;              eval($hook_code['pre_fetch']);              if ($result)             {                 return $result;             }         }          $result = @$this->functions['fetch_row']($queryresult);          if ($hook_code['post_fetch'])         {             eval($hook_code['post_fetch']);         }          return $result;     }      /**     * Fetches a row information from a query result and returns the values from that row as an array     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     *     * @return    array     */     function fetch_field($queryresult)     {         static $hook_code = false;          if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))         {             $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_field');             $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_field');         }          if ($hook_code['pre_fetch'])         {             $result = false;              eval($hook_code['pre_fetch']);              if ($result)             {                 return $result;             }         }          $result = @$this->functions['fetch_field']($queryresult);          if ($hook_code['post_fetch'])         {             eval($hook_code['post_fetch']);         }          return $result;     }      /**     * Moves the internal result pointer within a query result set     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     * @param    integer    The position to which to move the pointer (first position is 0)     *     * @return    boolean     */     function data_seek($queryresult, $index)     {         return @$this->functions['data_seek']($queryresult, $index);     }      /**     * Frees all memory associated with the specified query result     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     *     * @return    boolean     */     function free_result($queryresult)     {         $this->sql = '';         return @$this->functions['free_result']($queryresult);     }      /**     * Retuns the number of rows affected by the most recent insert/replace/update query     *     * @return    integer     */     function affected_rows()     {         $this->rows = $this->functions['affected_rows']($this->connection_recent);         return $this->rows;     }      /**     * Ping connection and reconnect     * Don't use this in a manner that could cause a loop condition     *     */     function ping()     {         if ([email protected]$this->functions['ping']($this->connection_master))         {             $this->close();             // make database connection             $this->connect(                 $this->registry->config['Database']['dbname'],                 $this->registry->config['MasterServer']['servername'],                 $this->registry->config['MasterServer']['port'],                 $this->registry->config['MasterServer']['username'],                 $this->registry->config['MasterServer']['password'],                 $this->registry->config['MasterServer']['usepconnect'],                 $this->registry->config['SlaveServer']['servername'],                 $this->registry->config['SlaveServer']['port'],                 $this->registry->config['SlaveServer']['username'],                 $this->registry->config['SlaveServer']['password'],                 $this->registry->config['SlaveServer']['usepconnect'],                 $this->registry->config['Mysqli']['ini_file'],                 (isset($this->registry->config['Mysqli']['charset']) ? $this->registry->config['Mysqli']['charset'] : '')             );         }     }      /**     * Lock tables     *     * @param    mixed    List of tables to lock     * @param    string    Type of lock to perform     *     */     function lock_tables($tablelist)     {         if (!empty($tablelist) AND is_array($tablelist))         {             // Don't lock tables if we know we might get stuck with them locked (pconnect = true)             // mysqli doesn't support pconnect! YAY!             if (strtolower($this->registry->config['Database']['dbtype']) != 'mysqli' AND $this->registry->config['MasterServer']['usepconnect'])             {                 return;             }              $sql = '';             foreach($tablelist AS $name => $type)             {                 $sql .= (!empty($sql) ? ', ' : '') . TABLE_PREFIX . $name . " " . $type;             }              $this->query_write("LOCK TABLES $sql");             $this->locked = true;          }     }      /**     * Unlock tables     *     */     function unlock_tables()     {         # must be called from exec_shutdown as tables can get stuck locked if pconnects are enabled         # note: the above case never actually happens as we skip the lock if pconnects are enabled (to be safe) =)         if ($this->locked)         {             $this->query_write("UNLOCK TABLES");         }     }      /**     * Returns the text of the error message from previous database operation     *     * @return    string     */     function error()     {         if ($this->connection_recent === null)         {             $this->error = '';         }         else         {             $this->error = $this->functions['error']($this->connection_recent);         }         return $this->error;     }      /**     * Returns the numerical value of the error message from previous database operation     *     * @return    integer     */     function errno()     {         if ($this->connection_recent === null)         {             $this->errno = 0;         }         else         {             $this->errno = $this->functions['errno']($this->connection_recent);         }         return $this->errno;     }      /**     * Switches database error display ON     */     function show_errors()     {         $this->reporterror = true;     }      /**     * Switches database error display OFF     */     function hide_errors()     {         $this->reporterror = false;     }      /**     * Halts execution of the entire system and displays an error message     *     * @param    string    Text of the error message. Leave blank to use $this->sql as error text.     *     * @return    integer     */     function halt($errortext = '')     {         global $vbulletin;          if ($this->connection_recent)         {             $this->error = $this->error($this->connection_recent);             $this->errno = $this->errno($this->connection_recent);         }          if ($this->reporterror)         {             if ($errortext == '')             {                 $this->sql = "Invalid SQL:\r\n" . chop($this->sql) . ';';                 $errortext =& $this->sql;             }              $vboptions      =& $vbulletin->options;             $technicalemail =& $vbulletin->config['Database']['technicalemail'];             $bbuserinfo     =& $vbulletin->userinfo;             $requestdate    = date('l, F jS Y @ h:i:s A', TIMENOW);             $date           = date('l, F jS Y @ h:i:s A');             $scriptpath     = str_replace('&amp;', '&', $vbulletin->scriptpath);             $referer        = REFERRER;             $ipaddress      = IPADDRESS;             $classname      = get_class($this);              if ($this->connection_recent)             {                 $this->hide_errors();                 list($mysqlversion) = $this->query_first("SELECT VERSION() AS version", DBARRAY_NUM);                 $this->show_errors();             }              $display_db_error = (VB_AREA == 'Upgrade' OR VB_AREA == 'Install' OR $vbulletin->userinfo['usergroupid'] == 6 OR ($vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions));              // Hide the MySQL Version if its going in the source             if (!$display_db_error)             {                 $mysqlversion = '';             }              eval('$message = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_message.html')) . '";');              // add a backtrace to the message             if ($vbulletin->debug)             {                 $trace = debug_backtrace();                 $trace_output = "\n";                  foreach ($trace AS $index => $trace_item)                 {                     $param = (in_array($trace_item['function'], array('require', 'require_once', 'include', 'include_once')) ? $trace_item['args'][0] : '');                      // remove path                     $param = str_replace(DIR, '[path]', $param);                     $trace_item['file'] = str_replace(DIR, '[path]', $trace_item['file']);                      $trace_output .= "#$index $trace_item[class]$trace_item[type]$trace_item[function]($param) called in $trace_item[file] on line $trace_item[line]\n";                 }                  $message .= "\n\nStack Trace:\n$trace_output\n";             }              require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php');             if (function_exists('log_vbulletin_error'))             {                 log_vbulletin_error($message, 'database');             }              if ($technicalemail != '' AND !$vbulletin->options['disableerroremail'] AND verify_email_vbulletin_error($this->errno, 'database'))             {                 // If vBulletinHook is defined then we know that options are loaded, so we can then use vbmail                 if (class_exists('vBulletinHook', false))                 {                     @vbmail($technicalemail, $this->appshortname . ' Database Error!', $message, true, $technicalemail);                 }                 else                 {                     @mail($technicalemail, $this->appshortname . ' Database Error!', preg_replace("#(\r\n|\r|\n)#s", (@ini_get('sendmail_path') === '') ? "\r\n" : "\n", $message), "From: $technicalemail");                 }             }              if (defined('STDIN'))             {                 echo $message;                 exit;             }              // send ajax reponse after sending error email             if ($vbulletin->GPC['ajax'])             {                 require_once(DIR . '/includes/class_xml.php');                 $xml = new vB_AJAX_XML_Builder($vbulletin, 'text/xml');                  $error = '<p>Database Error</p>';                 if ($vbulletin->debug OR VB_AREA == 'Upgrade')                 {                 $error .= "\r\n\r\n$errortext";                 $error .= "\r\n\r\n{$this->error}";                 }                  eval('$ajaxmessage = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_message_ajax.html')) . '";');                  $xml->add_group('errors');                     $xml->add_tag('error', $error);                     $xml->add_tag('error_html', $ajaxmessage);                 $xml->close_group('errors');                  $xml->print_xml();             }              if (!headers_sent())             {                 if (SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi')                 {                     header('Status: 503 Service Unavailable');                 }                 else                 {                     header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 503 Service Unavailable');                 }             }              if ($display_db_error)             {                 // display error message on screen                 $message = '<form><textarea rows="15" cols="70" wrap="off" id="message">' . htmlspecialchars_uni($message) . '</textarea></form>';             }             else             {                 // display hidden error message                 $message = "\r\n<!--\r\n" . htmlspecialchars_uni($message) . "\r\n-->\r\n";             }              if ($vbulletin->options['bburl'])             {                 $imagepath = $vbulletin->options['bburl'];             }             else             {                 // this might not work with too many slashes in the archive                 $imagepath = (VB_AREA == 'Forum' ? '.' : '..');             }              eval('$message = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_page.html')) . '";');              // This is needed so IE doesn't show the pretty error messages             $message .= str_repeat(' ', 512);             die($message);         }         else if (!empty($errortext))         {             $this->error = $errortext;         }     } }  // ############################################################################# // MySQLi Database Class  /** * Class to interface with a MySQL 4.1 database * * This class also handles data replication between a master and slave(s) servers * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Database_MySQLi extends vB_Database {     /**     * Array of function names, mapping a simple name to the RDBMS specific function name     *     * @var    array     */     var $functions = array(         'connect'            => 'mysqli_real_connect',         'pconnect'           => 'mysqli_real_connect', // mysqli doesn't support persistent connections THANK YOU!         'select_db'          => 'mysqli_select_db',         'query'              => 'mysqli_query',         'query_unbuffered'   => 'mysqli_unbuffered_query',         'fetch_row'          => 'mysqli_fetch_row',         'fetch_array'        => 'mysqli_fetch_array',         'fetch_field'        => 'mysqli_fetch_field',         'free_result'        => 'mysqli_free_result',         'data_seek'          => 'mysqli_data_seek',         'error'              => 'mysqli_error',         'errno'              => 'mysqli_errno',         'affected_rows'      => 'mysqli_affected_rows',         'num_rows'           => 'mysqli_num_rows',         'num_fields'         => 'mysqli_num_fields',         'field_name'         => 'mysqli_field_tell',         'insert_id'          => 'mysqli_insert_id',         'escape_string'      => 'mysqli_real_escape_string',         'real_escape_string' => 'mysqli_real_escape_string',         'close'              => 'mysqli_close',         'client_encoding'    => 'mysqli_client_encoding',         'ping'               => 'mysqli_ping',     );      /**     * Array of constants for use in fetch_array     *     * @var    array     */     var $fetchtypes = array(         DBARRAY_NUM   => MYSQLI_NUM,         DBARRAY_ASSOC => MYSQLI_ASSOC,         DBARRAY_BOTH  => MYSQLI_BOTH     );      /**     * Initialize database connection(s)     *     * Connects to the specified master database server, and also to the slave server if it is specified     *     * @param    string  Name of the database server - should be either 'localhost' or an IP address     * @param    integer    Port of the database server - usually 3306     * @param    string  Username to connect to the database server     * @param    string  Password associated with the username for the database server     * @param    string  Persistent Connections - Not supported with MySQLi     * @param    string  Configuration file from config.php.ini (my.ini / my.cnf)     * @param    string  Mysqli Connection Charset PHP 5.1.0+ or 5.0.5+ / MySQL 4.1.13+ or MySQL 5.1.10+ Only     *     * @return    object  Mysqli Resource     */     function db_connect($servername, $port, $username, $password, $usepconnect, $configfile = '', $charset = '')     {         if (function_exists('catch_db_error'))         {             set_error_handler('catch_db_error');         }          $link = mysqli_init();         # Set Options Connection Options         if (!empty($configfile))         {             mysqli_options($link, MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE, $configfile);         }          // this will execute at most 5 times, see catch_db_error()         do         {             $connect = $this->functions['connect']($link, $servername, $username, $password, '', $port);         }         while ($connect == false AND $this->reporterror);          restore_error_handler();          if (!empty($charset))         {             if (function_exists('mysqli_set_charset'))             {                 mysqli_set_charset($link, $charset);             }             else             {                 $this->sql = "SET NAMES $charset";                 $this->execute_query(true, $link);             }         }          return (!$connect) ? false : $link;     }      /**     * Executes an SQL query through the specified connection     *     * @param    boolean    Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.     * @param    string    The connection ID to the database server     *     * @return    string     */     function &execute_query($buffered = true, &$link)     {         $this->connection_recent =& $link;         $this->querycount++;          if ($queryresult = mysqli_query($link, $this->sql, ($buffered ? MYSQLI_STORE_RESULT : MYSQLI_USE_RESULT)))         {             // unset $sql to lower memory .. this isn't an error, so it's not needed             $this->sql = '';              return $queryresult;         }         else         {             $this->halt();              // unset $sql to lower memory .. error will have already been thrown             $this->sql = '';         }     }      /**     * Simple wrapper for select_db(), to allow argument order changes     *     * @param    string    Database name     * @param    integer    Link identifier     *     * @return    boolean     */     function select_db_wrapper($database = '', $link = null)     {         return $this->functions['select_db']($link, $database);     }      /**     * Escapes a string to make it safe to be inserted into an SQL query     *     * @param    string    The string to be escaped     *     * @return    string     */     function escape_string($string)     {         return $this->functions['real_escape_string']($this->connection_master, $string);     }      /**     * Returns the name of a field from within a query result set     *     * @param    string    The query result ID we are dealing with     * @param    integer    The index position of the field     *     * @return    string     */     function field_name($queryresult, $index)     {         $field = @$this->functions['fetch_field']($queryresult);         return $field->name;     }      /**     * Switches database error display ON     */     function show_errors()     {         $this->reporterror = true;         mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR);     }      /**     * Switches database error display OFF     */     function hide_errors()     {         $this->reporterror = false;         mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);     }  }  // ############################################################################# // datastore class  /** * Class for fetching and initializing the vBulletin datastore from the database * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Datastore {     /**     * Default items that are always loaded by fetch();     *     * @var    array     */     var $defaultitems = array(         'options',         'bitfields',         'attachmentcache',         'forumcache',         'usergroupcache',         'stylecache',         'languagecache',         'products',         'pluginlist',         'cron',         'profilefield',         'loadcache',         'noticecache'     );      /**      * All of the entries that have already been fetched      *      * @var array string      */     static $registered = array();      /**     * This variable should be set to be a reference to the registry object     *     * @var    vB_Registry     */     var $registry = null;      /**     * This variable should be set to be a reference to the database object     *     * @var    vB_Database     */     var $dbobject = null;      /**     * Unique prefix for item's title, required for multiple forums on the same server using the same classes that read/write to memory     *     * @var    string     */     var $prefix = '';      /**      * Whether we have verified that options were loaded correctly.      *      * @var bool      */     var $checked_options;      /**     * Constructor - establishes the database object to use for datastore queries     *     * @param    vB_Registry    The registry object     * @param    vB_Database    The database object     */     function vB_Datastore(&$registry, &$dbobject)     {         $this->registry =& $registry;         $this->dbobject =& $dbobject;          $this->prefix =& $this->registry->config['Datastore']['prefix'];          if (defined('SKIP_DEFAULTDATASTORE'))         {             $this->defaultitems = array('options', 'bitfields', 'pluginlist');         }          if (!is_object($registry))         {             trigger_error('<strong>vB_Datastore</strong>: $this->registry is not an object', E_USER_ERROR);         }         if (!is_object($dbobject))         {             trigger_error('<strong>vB_Datastore</strong>: $this->dbobject is not an object!', E_USER_ERROR);         }     }      /**     * Sorts the data returned from the cache and places it into appropriate places     *     * @param    string    The name of the data item to be processed     * @param    mixed    The data associated with the title     * @param    integer    If the data needs to be unserialized, 0 = no, 1 = yes, 2 = auto detect     *     * @return    boolean     */     function register($title, $data, $unserialize_detect = 2)     {         // specifies whether or not $data should be an array         $try_unserialize = (($unserialize_detect == 2) AND ($data[0] == 'a' AND $data[1] == ':'));          if ($try_unserialize OR $unserialize_detect == 1)         {             // unserialize returned an error so return false             if (($data = unserialize($data)) === false)             {                 return false;             }         }          if ($title == 'bitfields')         {             $registry =& $this->registry;              foreach (array_keys($data) AS $group)             {                 $registry->{'bf_' . $group} =& $data["$group"];                  $group_prefix = 'bf_' . $group . '_';                 $group_info =& $data["$group"];                  foreach (array_keys($group_info) AS $subgroup)                 {                     $registry->{$group_prefix . $subgroup} =& $group_info["$subgroup"];                 }             }         }         else if (!empty($title))         {             $this->registry->$title = $data;         }          // Ensure items are not refetched         self::$registered[] = $title;          return true;     }      /**      * Prepares a list of items for fetching.      * Items that are already fetched are skipped.      *      * @param array string $items                - Array of item titles that are required      * @return array string                        - An array of items that need to be fetched      */     function prepare_itemarray($items)     {         if ($items)         {             if (is_array($items))             {                 $itemarray = $items;             }             else             {                 $itemarray = explode(',', $items);                  foreach($itemarray AS &$title)                 {                     $title = trim($title);                 }             }             // Include default items             $itemarray = array_merge($itemarray, $this->defaultitems);         }         else         {             $itemarray = $this->defaultitems;         }          // Remove anything that is already loaded         $itemarray = array_diff($itemarray, vB_DataStore::$registered);          return $itemarray;     }      /**      * Prepares an array of items into a list.      * The result is a comma delimited, db escaped, quoted list for use in SQL.      *      * @param array string $items                - An array of item titles      * @param bool $prepare_items                - Wether to check the items first      *      * @return string                            - A sql safe comma delimited list      */     function prepare_itemlist($items, $prepare_items = false)     {         if (is_string($items) OR $prepare_items)         {             $items = $this->prepare_itemarray($items);         }          if (!sizeof($items))         {             return false;         }          foreach ($items AS &$item)         {             $item = "'" . $this->dbobject->escape_string($item) . "'";         }          return implode(',', $items);     }      /**     * Fetches the contents of the datastore from the database     *     * @param    array    Array of items to fetch from the datastore     *     * @return    boolean     */     function fetch($items)     {         if ($items = $this->prepare_itemlist($items, true))         {             $result = $this->do_db_fetch($items);             if (!$result)             {                 return false;             }         }          $this->check_options();         return true;     }      /**     * Performs the actual fetching of the datastore items for the database, child classes may use this     *     * @param    string    title of the datastore item     *     * @return    bool    Valid Query?     */     function do_db_fetch($itemlist)     {         $db =& $this->dbobject;          $db->hide_errors();         $dataitems = $db->query_read("             SELECT *             FROM " . TABLE_PREFIX . "datastore             WHERE title IN ($itemlist)         ");         $db->show_errors();         while ($dataitem = $db->fetch_array($dataitems))         {             $this->register($dataitem['title'], $dataitem['data'], (isset($dataitem['unserialize']) ? $dataitem['unserialize'] : 2));         }         $db->free_result($dataitems);          return (!$db->errno());     }      /**     * Checks that the options item has come out of the datastore correctly     * and sets the 'versionnumber' variable     */     function check_options()     {         if ($this->checked_options)         {             return;         }          if (!isset($this->registry->options['templateversion']))         {             // fatal error - options not loaded correctly             require_once(DIR . '/includes/adminfunctions.php');             require_once(DIR . '/includes/functions.php');             $this->register('options', build_options(), 0);         }          // set the short version number         $this->registry->options['simpleversion'] = SIMPLE_VERSION . (isset($this->registry->config['Misc']['jsver']) ? $this->registry->config['Misc']['jsver'] : '');          // set the version number variable         $this->registry->versionnumber =& $this->registry->options['templateversion'];          $this->checked_options = true;     } }  // ############################################################################# // input handler class  /**#@+ * Ways of cleaning input. Should be mostly self-explanatory. */ define('TYPE_NOCLEAN',      0); // no change  define('TYPE_BOOL',     1); // force boolean define('TYPE_INT',      2); // force integer define('TYPE_UINT',     3); // force unsigned integer define('TYPE_NUM',      4); // force number define('TYPE_UNUM',     5); // force unsigned number define('TYPE_UNIXTIME', 6); // force unix datestamp (unsigned integer) define('TYPE_STR',      7); // force trimmed string define('TYPE_NOTRIM',   8); // force string - no trim define('TYPE_NOHTML',   9); // force trimmed string with HTML made safe define('TYPE_ARRAY',   10); // force array define('TYPE_FILE',    11); // force file define('TYPE_BINARY',  12); // force binary string define('TYPE_NOHTMLCOND', 13); // force trimmed string with HTML made safe if determined to be unsafe  define('TYPE_ARRAY_BOOL',     101); define('TYPE_ARRAY_INT',      102); define('TYPE_ARRAY_UINT',     103); define('TYPE_ARRAY_NUM',      104); define('TYPE_ARRAY_UNUM',     105); define('TYPE_ARRAY_UNIXTIME', 106); define('TYPE_ARRAY_STR',      107); define('TYPE_ARRAY_NOTRIM',   108); define('TYPE_ARRAY_NOHTML',   109); define('TYPE_ARRAY_ARRAY',    110); define('TYPE_ARRAY_FILE',     11);  // An array of "Files" behaves differently than other <input> arrays. TYPE_FILE handles both types. define('TYPE_ARRAY_BINARY',   112); define('TYPE_ARRAY_NOHTMLCOND',113);  define('TYPE_ARRAY_KEYS_INT', 202); define('TYPE_ARRAY_KEYS_STR', 207);  define('TYPE_CONVERT_SINGLE', 100); // value to subtract from array types to convert to single types define('TYPE_CONVERT_KEYS',   200); // value to subtract from array => keys types to convert to single types /**#@-*/  // temporary define('INT',        TYPE_INT); define('STR',        TYPE_STR); define('STR_NOHTML', TYPE_NOHTML); define('FILE',       TYPE_FILE);  /** * Class to handle and sanitize variables from GET, POST and COOKIE etc * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Input_Cleaner {     /**     * Translation table for short name to long name     *     * @var    array     */     var $shortvars = array(         'f'     => 'forumid',         't'     => 'threadid',         'p'     => 'postid',         'u'     => 'userid',         'a'     => 'announcementid',         'c'     => 'calendarid',         'e'     => 'eventid',         'q'     => 'query',         'pp'    => 'perpage',         'page'  => 'pagenumber',         'sort'  => 'sortfield',         'order' => 'sortorder',     );      /**     * Translation table for short superglobal name to long superglobal name     *     * @var     array     */     var $superglobal_lookup = array(         'g' => '_GET',         'p' => '_POST',         'r' => '_REQUEST',         'c' => '_COOKIE',         's' => '_SERVER',         'e' => '_ENV',         'f' => '_FILES'     );      /**     * System state. The complete URL of the current page, without sessionhash     *     * @var    string     */     var $scriptpath = '';      /**     * Reload URL. Complete URL of the current page including sessionhash     *     * @var    string     */     var $reloadurl = '';      /**     * System state. The complete URL of the page for Who's Online purposes     *     * @var    string     */     var $wolpath = '';      /**     * System state. The complete URL of the referring page     *     * @var    string     */     var $url = '';      /**     * System state. The IP address of the current visitor     *     * @var    string     */     var $ipaddress = '';      /**     * System state. An attempt to find a second IP for the current visitor (##### etc)     *     * @var    string     */     var $alt_ip = '';      /**     * A reference to the main registry object     *     * @var    vB_Registry     */     var $registry = null;      /**     * Keep track of variables that have already been cleaned     *     * @var    array     */     var $cleaned_vars = array();      /**     * Constructor     *     * First, reverses the effects of magic quotes on GPC     * Second, translates short variable names to long (u --> userid)     * Third, deals with $_COOKIE[userid] conflicts     *     * @param    vB_Registry    The instance of the vB_Registry object     */     function vB_Input_Cleaner(&$registry)     {         $this->registry =& $registry;          if (!is_array($GLOBALS))         {             die('<strong>Fatal Error:</strong> Invalid URL.');         }          // resolve the request URL         $this->resolve_request_url($registry);          // store a relative path that includes the sessionhash for reloadurl         $registry->reloadurl = $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH, VB_URL_QUERY_RAW));         // store the current script         $registry->script = SCRIPT;          // store the scriptpath         $registry->scriptpath = $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH, VB_URL_QUERY));          // overwrite GET[x] and REQUEST[x] with POST[x] if it exists (overrides server's GPC order preference)         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')         {             foreach (array_keys($_POST) AS $key)             {                 if (isset($_GET["$key"]))                 {                     $_GET["$key"] = $_REQUEST["$key"] = $_POST["$key"];                 }             }         }          // deal with session bypass situation         if (!defined('SESSION_BYPASS'))         {             define('SESSION_BYPASS', !empty($_REQUEST['bypass']));         }          // reverse the effects of magic quotes if necessary         if (function_exists('get_magic_quotes_gpc') AND get_magic_quotes_gpc())         {             $this->stripslashes_deep($_REQUEST); // needed for some reason (at least on php5 - not tested on php4)             $this->stripslashes_deep($_GET);             $this->stripslashes_deep($_POST);             $this->stripslashes_deep($_COOKIE);              if (is_array($_FILES))             {                 foreach ($_FILES AS $key => $val)                 {                     $_FILES["$key"]['tmp_name'] = str_replace('\\', '\\\\', $val['tmp_name']);                 }                 $this->stripslashes_deep($_FILES);             }         }          //28997 -- set_magic_quotes_runtime is throws deprecation warnings in 5.3.         //We still need it (somebody could still turn it on, wj, so supress the warning (the only thing         //we can do).  Add check for function so that 6.0 (or whichever) doesn't mysteriously         //break because the "function doesn't exist" error gets supressed.         if (function_exists('set_magic_quotes_runtime'))         {             @set_magic_quotes_runtime(0);             @ini_set('magic_quotes_sybase', 0);         }          foreach (array('_GET', '_POST') AS $arrayname)         {             if (isset($GLOBALS["$arrayname"]['do']))             {                 $GLOBALS["$arrayname"]['do'] = trim($GLOBALS["$arrayname"]['do']);             }              $this->convert_shortvars($GLOBALS["$arrayname"]);         }          // set the AJAX flag if we have got an AJAX submission         // unless the request explictly doesn't want us to.  The problem with this is that it hits any XMLHttpRequest         // even if we have a request for which the ajax handling is not appropriate (for example JQUERY mobile which         // uses XMLHttpRequest for everything and expects html to come back).  Ideally we'd use a less blunt force         // approach to handling AJAX behavior in the first place, but this allows specific requests to avoid it.         if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' AND             !(isset($_REQUEST['forcenoajax']) AND $_REQUEST['forcenoajax']))         {             $_POST['ajax'] = $_REQUEST['ajax'] = 1;         }          // reverse the effects of register_globals if necessary         if (@ini_get('register_globals') OR [email protected]_get('gpc_order'))         {             foreach ($this->superglobal_lookup AS $arrayname)             {                 $registry->superglobal_size["$arrayname"] = sizeof($GLOBALS["$arrayname"]);                  foreach (array_keys($GLOBALS["$arrayname"]) AS $varname)                 {                     // make sure we dont unset any global arrays like _SERVER                     if (!in_array($varname, $this->superglobal_lookup))                     {                         unset($GLOBALS["$varname"]);                     }                 }             }         }         else         {             foreach ($this->superglobal_lookup AS $arrayname)             {                 $registry->superglobal_size["$arrayname"] = sizeof($GLOBALS["$arrayname"]);             }         }          // deal with cookies that may conflict with _GET and _POST data, and create our own _REQUEST with no _COOKIE input         foreach (array_keys($_COOKIE) AS $varname)         {             unset($_REQUEST["$varname"]);             if (isset($_POST["$varname"]))             {                 $_REQUEST["$varname"] =& $_POST["$varname"];             }             else if (isset($_GET["$varname"]))             {                 $_REQUEST["$varname"] =& $_GET["$varname"];             }         }          // fetch client IP address         $registry->ipaddress = $this->fetch_ip();         define('IPADDRESS', $registry->ipaddress);          // attempt to fetch IP address from behind ####ies - useful, but don't rely on it...         $registry->alt_ip = $this->fetch_alt_ip();         define('ALT_IP', $registry->alt_ip);          // fetch url of current page for Who's Online         if (!defined('SKIP_WOLPATH') OR !SKIP_WOLPATH)         {             $registry->wolpath = $this->fetch_wolpath();             define('WOLPATH', $registry->wolpath);         }          // define session constants         define('SESSION_HOST',   substr($registry->ipaddress, 0, 15));          // define some useful contants related to environment         define('USER_AGENT',     $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);         define('REFERRER',       $_SERVER['HTTP_REFERER']);                  // All requests passed from API client should be in UTF-8 encoding and we need to convert it back to vB's current encoding.         // We also need to do this this for the ajax requests.         if ($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' OR (defined('VB_API') AND VB_API === true))         {             define('NEED_DECODE', true);         }              }      /**      * Resolves information about the request URL.      */     function resolve_request_url($registry)     {         // Get server port         $port = intval($_SERVER['SERVER_PORT']);         $port = in_array($port, array(80, 443)) ? '' : ':' . $port;          // resolve the request scheme         $scheme = ((':443' == $port) OR (isset($_SERVER['HTTPS']) AND $_SERVER['HTTPS'] AND ($_SERVER['HTTPS'] != 'off'))) ? 'https://' : 'http://';          $host = $this->fetch_server_value('HTTP_HOST');         $name = $this->fetch_server_value('SERVER_NAME');          // prefer the one that's most qualified         $host = (substr_count($host, '.') > substr_count($name, '.') ? $host : $name);          // resolve the query         $query = ($query = $this->fetch_server_value('QUERY_STRING')) ? '?' . $query : '';          // resolve the path and query         if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('REQUEST_URI')))         {             if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('UNENCODED_URL')))             {                 $scriptpath = $this->fetch_server_value('HTTP_X_REWRITE_URL');             }         }          if ($scriptpath)         {             // already have the query             if ($scriptpath)             {                 $query = '';             }         }         else         {             // server hasn't provided a URI, try to resolve one             if (!$scriptpath = $this->fetch_server_value('PATH_INFO'))             {                 if (!$scriptpath = $this->fetch_server_value('REDIRECT_URL'))                 {                     if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('URL')))                     {                         if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('PHP_SELF')))                         {                             $scriptpath = $this->fetch_server_value('SCRIPT_NAME');                         }                     }                 }             }         }          // build the URL         $url = $scheme . $host . '/' . ltrim($scriptpath, '/\\') . $query;          // store a literal version         define('VB_URL', $url);          // check relative path         if (defined('VB_RELATIVE_PATH'))         {             define('VB_URL_RELATIVE_PATH', trim(VB_RELATIVE_PATH, '/') . '/');         }         else         {             define('VB_URL_RELATIVE_PATH', '');         }          // Set URL info         $url_info = @parse_url(VB_URL);         $url_info['path'] = '/' . ltrim($url_info['path'], '/\\');         $url_info['query_raw'] = (isset($url_info['query']) ? $url_info['query'] : '');         $url_info['query'] = $this->strip_sessionhash($url_info['query']);         $url_info['query'] = trim($url_info['query'], '?&') ? $url_info['query'] : '';          /*             values seen in the wild:              CGI+suexec:             SCRIPT_NAME: /vb4/admincp/index.php             ORIG_SCRIPT_NAME: /cgi-sys/php53-fcgi-starter.fcgi              CGI #1:             SCRIPT_NAME: /index.php             ORIG_SCRIPT_NAME: /search/foo              CGI #2:             SCRIPT_NAME: /index.php/search/foo             ORIG_SCRIPT_NAME: /index.php          */          if (substr(PHP_SAPI, -3) == 'cgi' AND (isset($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME']) AND !empty($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])))         {             if (substr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], 0, strlen($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])) == $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])             {                 // cgi #2 above                 $url_info['script'] = $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'];             }             else             {                 // cgi #1 and CGI+suexec above                 $url_info['script'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];             }         }         else         {             $url_info['script'] = (isset($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME']) AND !empty($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])) ? $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME'];         }         $url_info['script'] = '/' . ltrim($url_info['script'], '/\\');           // define constants         define('VB_URL_SCHEME',      $url_info['scheme']);         define('VB_URL_HOST',        $url_info['host']);         define('VB_URL_PORT',        $port);         define('VB_URL_SCRIPT_PATH', rtrim(dirname($url_info['script']), '/\\') . '/');         define('VB_URL_SCRIPT',      basename($url_info['script']));         define('VB_URL_PATH',        urldecode($url_info['path']));         define('VB_URL_PATH_RAW',    $url_info['path']);         define('VB_URL_QUERY',       $url_info['query'] ? $url_info['query'] : '');         define('VB_URL_QUERY_RAW',   $url_info['query_raw']);         define('VB_URL_CLEAN',       $this->xss_clean($this->strip_sessionhash(VB_URL)));         define('VB_URL_WEBROOT',     $this->xss_clean(VB_URL_SCHEME . '://' . VB_URL_HOST . VB_URL_PORT));         define('VB_URL_BASE_PATH',   $this->xss_clean(VB_URL_SCHEME . '://' . VB_URL_HOST . VB_URL_PORT . VB_URL_SCRIPT_PATH . VB_URL_RELATIVE_PATH));          // legacy constants         define('SCRIPT',       $_SERVER['SCRIPT_NAME']);         define('SCRIPTPATH',   $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH)));         define('REQ_PROTOCOL', $url_info['scheme']);         define('VB_HTTP_HOST', $url_info['host']);     }      /**      * Fetches a value from $_SERVER or $_ENV      *      * @param string $name      * @return string      */     function fetch_server_value($name)     {         if (isset($_SERVER[$name]) AND $_SERVER[$name])         {             return $_SERVER[$name];         }          if (isset($_ENV[$name]) AND $_ENV[$name])         {             return $_ENV[$name];         }          return false;     }       /**      * Adds a query string to a path, fixing the query characters.      *      * @param     string        The path to add the query to      * @param     string        The query string to add to the path      *      * @return    string        The resulting string      */     function add_query($path, $query = false)     {         if (false === $query)         {             $query = VB_URL_QUERY;         }          if (!$query OR !($query = trim($query, '?&')))         {             return $path;         }          return $path . '?' . $query;     }      /**      * Adds a fragment to a path      *      * @param     string        The path to add the fragment to      * @param     string        The fragment to add to the path      *      * @return    string        The resulting string      */     function add_fragment($path, $fragment = false)     {         if (!$fragment)         {             return $path;         }          return $path . '#' . $fragment;     }       /**     * Makes data in an array safe to use     *     * @param    array    The source array containing the data to be cleaned     * @param    array    Array of variable names and types we want to extract from the source array     *     * @return    array     */     function &clean_array(&$source, $variables)     {         $return = array();          foreach ($variables AS $varname => $vartype)         {             $return["$varname"] =& $this->clean($source["$varname"], $vartype, isset($source["$varname"]));         }          return $return;     }      /**     * Makes GPC variables safe to use     *     * @param    string    Either, g, p, c, r or f (corresponding to get, post, cookie, request and files)     * @param    array    Array of variable names and types we want to extract from the source array     *     * @return    array     */     function clean_array_gpc($source, $variables)     {         $sg =& $GLOBALS[$this->superglobal_lookup["$source"]];          foreach ($variables AS $varname => $vartype)         {             // clean a variable only once unless its a different type             if (!isset($this->cleaned_vars["$varname"]) OR $this->cleaned_vars["$varname"] != $vartype)             {                 $this->registry->GPC_exists["$varname"] = isset($sg["$varname"]);                 $this->registry->GPC["$varname"] =& $this->clean(                     $sg["$varname"],                     $vartype,                     isset($sg["$varname"])                 );                 if ((defined('NEED_DECODE') AND NEED_DECODE === true))                 {                     switch ($vartype) {                         case TYPE_STR:                         case TYPE_NOTRIM:                         case TYPE_NOHTML:                         case TYPE_NOHTMLCOND:                             if (!($charset = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('charset')))                             {                                 $charset = $this->registry->userinfo['lang_charset'];                             }                              $lower_charset = strtolower($charset);                             if ($lower_charset != 'utf-8')                             {                                 if ($lower_charset == 'iso-8859-1')                                 {                                     $this->registry->GPC["$varname"] = to_charset(ncrencode($this->registry->GPC["$varname"], true, true), 'utf-8');                                 }                                 else                                 {                                     $this->registry->GPC["$varname"] = to_charset($this->registry->GPC["$varname"], 'utf-8');                                 }                             }                     }                 }                 $this->cleaned_vars["$varname"] = $vartype;             }         }     }      /**     * Makes a single GPC variable safe to use and returns it     *     * @param    array    The source array containing the data to be cleaned     * @param    string    The name of the variable in which we are interested     * @param    integer    The type of the variable in which we are interested     *     * @return    mixed     */     function &clean_gpc($source, $varname, $vartype = TYPE_NOCLEAN)     {         // clean a variable only once unless its a different type         if (!isset($this->cleaned_vars["$varname"]) OR $this->cleaned_vars["$varname"] != $vartype)         {             $sg =& $GLOBALS[$this->superglobal_lookup["$source"]];              $this->registry->GPC_exists["$varname"] = isset($sg["$varname"]);             $this->registry->GPC["$varname"] =& $this->clean(                 $sg["$varname"],                 $vartype,                 isset($sg["$varname"])             );             $this->cleaned_vars["$varname"] = $vartype;         }          return $this->registry->GPC["$varname"];     }      /**     * Makes a single variable safe to use and returns it     *     * @param    mixed    The variable to be cleaned     * @param    integer    The type of the variable in which we are interested     * @param    boolean    Whether or not the variable to be cleaned actually is set     *     * @return    mixed    The cleaned value     */     function &clean(&$var, $vartype = TYPE_NOCLEAN, $exists = true)     {         if ($exists)         {             if ($vartype < TYPE_CONVERT_SINGLE)             {                 $this->do_clean($var, $vartype);             }             else if (is_array($var))             {                 if ($vartype >= TYPE_CONVERT_KEYS)                 {                     $var = array_keys($var);                     $vartype -=  TYPE_CONVERT_KEYS;                 }                 else                 {                     $vartype -= TYPE_CONVERT_SINGLE;                 }                  foreach (array_keys($var) AS $key)                 {                     $this->do_clean($var["$key"], $vartype);                 }             }             else             {                 $var = array();             }             return $var;         }         else         {             // We use $newvar here to prevent overwrite superglobals. See bug #28898.             if ($vartype < TYPE_CONVERT_SINGLE)             {                 switch ($vartype)                 {                     case TYPE_INT:                     case TYPE_UINT:                     case TYPE_NUM:                     case TYPE_UNUM:                     case TYPE_UNIXTIME:                     {                         $newvar = 0;                         break;                     }                     case TYPE_STR:                     case TYPE_NOHTML:                     case TYPE_NOTRIM:                     case TYPE_NOHTMLCOND:                     {                         $newvar = '';                         break;                     }                     case TYPE_BOOL:                     {                         $newvar = 0;                         break;                     }                     case TYPE_ARRAY:                     case TYPE_FILE:                     {                         $newvar = array();                         break;                     }                     case TYPE_NOCLEAN:                     {                         $newvar = null;                         break;                     }                     default:                     {                         $newvar = null;                     }                 }             }             else             {                 $newvar = array();             }              return $newvar;         }     }      /**     * Does the actual work to make a variable safe     *     * @param    mixed    The data we want to make safe     * @param    integer    The type of the data     *     * @return    mixed     */     function &do_clean(&$data, $type)     {         static $booltypes = array('1', 'yes', 'y', 'true', 'on');          switch ($type)         {             case TYPE_INT:    $data = intval($data);                                   break;             case TYPE_UINT:   $data = ($data = intval($data)) < 0 ? 0 : $data;         break;             case TYPE_NUM:    $data = strval($data) + 0;                               break;             case TYPE_UNUM:   $data = strval($data) + 0;                               $data = ($data < 0) ? 0 : $data;                         break;             case TYPE_BINARY: $data = strval($data);                                   break;             case TYPE_STR:    $data = trim(strval($data));                             break;             case TYPE_NOTRIM: $data = strval($data);                                   break;             case TYPE_NOHTML: $data = htmlspecialchars_uni(trim(strval($data)));       break;             case TYPE_BOOL:   $data = in_array(strtolower($data), $booltypes) ? 1 : 0; break;             case TYPE_ARRAY:  $data = (is_array($data)) ? $data : array();             break;             case TYPE_NOHTMLCOND:             {                 $data = trim(strval($data));                 if (strcspn($data, '<>"') < strlen($data) OR (strpos($data, '&') !== false AND !preg_match('/&(#[0-9]+|amp|lt|gt|quot);/si', $data)))                 {                     // data is not htmlspecialchars because it still has characters or entities it shouldn't                     $data = htmlspecialchars_uni($data);                 }                 break;             }             case TYPE_FILE:             {                 // perhaps redundant :p                 if (is_array($data))                 {                     if (is_array($data['name']))                     {                         $files = count($data['name']);                         for ($index = 0; $index < $files; $index++)                         {                             $data['name']["$index"] = trim(strval($data['name']["$index"]));                             $data['type']["$index"] = trim(strval($data['type']["$index"]));                             $data['tmp_name']["$index"] = trim(strval($data['tmp_name']["$index"]));                             $data['error']["$index"] = intval($data['error']["$index"]);                             $data['size']["$index"] = intval($data['size']["$index"]);                         }                     }                     else                     {                         $data['name'] = trim(strval($data['name']));                         $data['type'] = trim(strval($data['type']));                         $data['tmp_name'] = trim(strval($data['tmp_name']));                         $data['error'] = intval($data['error']);                         $data['size'] = intval($data['size']);                     }                 }                 else                 {                     $data = array(                         'name'     => '',                         'type'     => '',                         'tmp_name' => '',                         'error'    => 0,                         'size'     => 4, // UPLOAD_ERR_NO_FILE                     );                 }                 break;             }             case TYPE_UNIXTIME:             {                 if (is_array($data))                 {                     $data = $this->clean($data, TYPE_ARRAY_UINT);                     if ($data['month'] AND $data['day'] AND $data['year'])                     {                         require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');                         $data = vbmktime($data['hour'], $data['minute'], $data['second'], $data['month'], $data['day'], $data['year']);                     }                     else                     {                         $data = 0;                     }                 }                 else                 {                     $data = ($data = intval($data)) < 0 ? 0 : $data;                 }                 break;             }             // null actions should be deifned here so we can still catch typos below             case TYPE_NOCLEAN:             {                 break;             }              default:             {                 if ($this->registry->debug)                 {                     trigger_error('vB_Input_Cleaner::do_clean() Invalid data type specified', E_USER_WARNING);                 }             }         }          // strip out characters that really have no business being in non-binary data         switch ($type)         {             case TYPE_STR:             case TYPE_NOTRIM:             case TYPE_NOHTML:             case TYPE_NOHTMLCOND:                 $data = str_replace(chr(0), '', $data);         }          return $data;     }      /**     * Removes HTML characters and potentially unsafe scripting words from a string     *     * @param    string    The variable we want to make safe     *     * @return    string     */     function xss_clean($var)     {         static             $preg_find    = array('#^javascript#i', '#^vbscript#i'),             $preg_replace = array('java script',   'vb script');          return preg_replace($preg_find, $preg_replace, htmlspecialchars(trim($var)));     }      /**      * Removes HTML characters and potentially unsafe scripting words from a URL      * Note: The query string is preserved.      *      * @param    string    The url to clean      * @return    string      */     function xss_clean_url($url)     {         if ($query = parse_url($url, PHP_URL_QUERY))         {             $url = substr($url, 0, strpos($url, '?'));             $url = $this->xss_clean($url);             return $url . '?' . $query;         }          return $this->xss_clean($url);     }       /**      * Cleans a query string.      * Unicode is decoded, url entities are kept encoded, and slashes are preserved.      *      * @param string $path      * @return string      */     function utf8_clean_path($path, $reencode = true)     {         $path = explode('/', $path);         $path = array_map('urldecode', $path);          if ($reencode)         {             $path = array_map('urlencode_uni', $path);         }          $path = implode('/', $path);          return $path;     }       /**     * Reverses the effects of magic_quotes on an entire array of variables     *     * @param    array    The array on which we want to work     */     function stripslashes_deep(&$value, $depth = 0)     {         if (is_array($value))         {             foreach ($value AS $key => $val)             {                 if (is_string($val))                 {                     $value["$key"] = stripslashes($val);                 }                 else if (is_array($val) AND $depth < 10)                 {                     $this->stripslashes_deep($value["$key"], $depth + 1);                 }             }         }     }      /**     * Turns $_POST['t'] into $_POST['threadid'] etc.     *     * @param    array    The name of the array     */     function convert_shortvars(&$array, $setglobals = true)     {         // extract long variable names from short variable names         foreach ($this->shortvars AS $shortname => $longname)         {             if (isset($array["$shortname"]) AND !isset($array["$longname"]))             {                 $array["$longname"] =& $array["$shortname"];                 if ($setglobals)                 {                     $GLOBALS['_REQUEST']["$longname"] =& $array["$shortname"];                 }             }         }     }      /**     * Strips out the s=gobbledygook& rubbish from URLs     *     * @param    string    The URL string from which to remove the session stuff     *     * @return    string     */     function strip_sessionhash($string)     {         $string = preg_replace('/(s|sessionhash)=[a-z0-9]{32}?&?/', '', $string);         return $string;     }      /**      * Fetches the 'basepath' variable that can be used as <base>.      *      * @return string      */     function fetch_basepath($rel_modifier = false)     {         if ($this->registry->basepath != '')         {             return $this->registry->basepath;         }          if ($this->registry->options['bburl_basepath'])         {             $basepath = trim($this->registry->options['bburl'], '/\\') . '/';         }         else         {             $basepath = VB_URL_BASE_PATH;         }          return $basepath = $basepath . ($rel_modifier ? $this->xss_clean($rel_modifier) : '');     }      /**      * Fetches the path for the current request relative to the basepath.      * This is useful for local anchors (<a href="{vb:raw relpath}#post">).      *      * Substracts any overlap between basepath and path with the following results:      *      *         base:        http://www.example.com/forums/      *         path:        /forums/content.php      *         result:        content.php      *      *         base:        http://www.example.com/forums/admincp      *         path:        /forums/content/1-Article      *         result:        ../content/1-Article      *      * @return string      */     function fetch_relpath($path = false)     {         if (!$path AND ($this->registry->relpath != ''))         {             return $this->registry->relpath;         }          // if no path specified, use the request path         if (!$path)         {             if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' AND $_POST['relpath'])             {                 $relpath = $_POST['relpath'];                 $query = '';             }             else             {             $relpath = VB_URL_PATH;             $query = VB_URL_QUERY;         }         }         else         {             // if the path is already absolute there's nothing to do             if (strpos($path, '://'))             {                 return $path;             }              if (!$path)             {                 return $path;             }              $relpath = parse_url($path, PHP_URL_PATH);             $query = parse_url($path, PHP_URL_QUERY);             $fragment = parse_url($path, PHP_URL_FRAGMENT);         }          $relpath = ltrim($relpath, '/');         $basepath = @parse_url($this->fetch_basepath(), PHP_URL_PATH);         $basepath = trim($basepath, '/');          // get path segments for comparison         $relpath = explode('/', $relpath);         $basepath = explode('/', $basepath);          // remove segments that basepath and relpath share         foreach ($basepath AS $segment)         {             if ($segment == current($relpath))             {                 array_shift($basepath);                 array_shift($relpath);             }             else             {                 break;             }         }          // rebuild the relpath         $relpath = implode('/', $relpath);          /*         // if basepath is in another dir, back out of it         if ($diff = sizeof($basepath))         {             $relpath = str_repeat('../', $diff) . $relpath;         }         */          // add the query string if the current path is being used         if ($query)         {             $relpath = $this->add_query($relpath, $query);         }          // add the fragment back         if ($fragment)         {             $relpath = $this->add_fragment($relpath, $fragment);         }          return $relpath;     }       /**     * Fetches the 'wolpath' variable - ie: the same as 'scriptpath' but with a handler for the POST request method     *     * @return    string     */     function fetch_wolpath()     {         $wolpath = SCRIPTPATH;          if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')         {             // Tag the variables back on to the filename if we are coming from POST so that WOL can access them.             $tackon = '';              if (is_array($_POST))             {                 foreach ($_POST AS $varname => $value)                 {                     switch ($varname)                     {                         case 'forumid':                         case 'threadid':                         case 'postid':                         case 'userid':                         case 'eventid':                         case 'calendarid':                         case 'do':                         case 'method': // postings.php                         case 'dowhat': // private.php                         {                             $tackon .= ($tackon == '' ? '' : '&amp;') . $varname . '=' . $value;                             break;                         }                     }                 }             }             if ($tackon != '')             {                 $wolpath .= (strpos($wolpath, '?') !== false ? '&amp;' : '?') . "$tackon";             }         }          return $wolpath;     }      /**     * Fetches the 'url' variable - usually the URL of the previous page in the history     *     * @return    string     */     function fetch_url()     {         $scriptpath = SCRIPTPATH;          //note regarding the default url if not set or inappropriate.         //started out as index.php then moved to options['forumhome'] . '.php' when that option was added.         //now we've changed to to the forumhome url since there is now quite a bit of logic around that.         //Its not clear, however, with the expansion of vb if that's the most appropriate generic landing         //place (perhaps it *should* be index.php).         //In any case there are several places in the code that check for the default page url and change it         //to something more appropriate.  If the default url changes, so do those checks.         //The solution is, most likely, to make some note when vbulletin->url is the default so it can be overridden         //without worrying about what the exact text is.         if (empty($_REQUEST['url']))         {             $url = (!empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : '');         }         else         {             $temp_url = $_REQUEST['url'];             if (!empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) AND $temp_url == $_SERVER['HTTP_REFERER'])             {                 //$url = 'index.php';                 $url = fetch_seo_url('forumhome|nosession', array());             }             else             {                 $url = $temp_url;             }         }          if ($url == $scriptpath OR empty($url))         {             //$url = 'index.php';             $url = fetch_seo_url('forumhome|nosession', array());         }          //not a lot of point in doing this as a seperate step.         // if $url is set to forum home page, check it against options         //if ($url == 'index.php' AND $this->registry->options['forumhome'] != 'index')         //{         //    $url = $this->registry->options['forumhome'] . '.php';         //}          $url = $this->xss_clean($url);         return $url;     }      /**     * Fetches the IP address of the current visitor     *     * @return    string     */     function fetch_ip()     {         return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];     }      /**     * Fetches an alternate IP address of the current visitor, attempting to detect ####ies etc.     *     * @return    string     */     function fetch_alt_ip()     {         $alt_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];          if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))         {             $alt_ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];         }         else if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) AND preg_match_all('#\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}#s', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], $matches))         {             // try to avoid using an internal IP address, its probably a #####             $ranges = array(                 '10.0.0.0/8' => array(ip2long('10.0.0.0'), ip2long('10.255.255.255')),                 '127.0.0.0/8' => array(ip2long('127.0.0.0'), ip2long('127.255.255.255')),                 '169.254.0.0/16' => array(ip2long('169.254.0.0'), ip2long('169.254.255.255')),                 '172.16.0.0/12' => array(ip2long('172.16.0.0'), ip2long('172.31.255.255')),                 '192.168.0.0/16' => array(ip2long('192.168.0.0'), ip2long('192.168.255.255')),             );             foreach ($matches[0] AS $ip)             {                 $ip_long = ip2long($ip);                 if ($ip_long === false)                 {                     continue;                 }                  $private_ip = false;                 foreach ($ranges AS $range)                 {                     if ($ip_long >= $range[0] AND $ip_long <= $range[1])                     {                         $private_ip = true;                         break;                     }                 }                  if (!$private_ip)                 {                     $alt_ip = $ip;                     break;                 }             }         }         else if (isset($_SERVER['HTTP_FROM']))         {             $alt_ip = $_SERVER['HTTP_FROM'];         }          return $alt_ip;     } }  // ############################################################################# // data registry class  /** * Class to store commonly-used variables * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Registry {     // general objects     /**     * Datastore object.     *     * @var    vB_Datastore     */     var $datastore;      /**     * Input cleaner object.     *     * @var    vB_Input_Cleaner     */     var $input;      /**     * Database object.     *     * @var    vB_Database     */     var $db;      // user/session related     /**     * Array of info about the current browsing user. In the case of a registered     * user, this will be results of fetch_userinfo(). A guest will have slightly     * different entries.     *     * @var    array     */     var $userinfo;      /**     * Session object.     *     * @var vB_Session     */     var $session;      /**     * Array of do actions that are exempt from checks     *     * @var array     */     var $csrf_skip_list = array();      // configuration     /**     * Array of data from config.php.     *     * @var    array     */     var $config;      // GPC input     /**     * Array of data that has been cleaned by the input cleaner.     *     * @var    array     */     var $GPC = array();      /**     * Array of booleans. When cleaning a variable, you often lose the ability     * to determine if it was specified in the user's input. Entries in this     * array are true if the variable existed before cleaning.     *     * @var    array     */     var $GPC_exists = array();      /**     * The size of the super global arrays.     *     * @var    array     */     var $superglobal_size = array();      // single variables     /**     * IP Address of the current browsing user.     *     * @var    string     */     var $ipaddress;      /**     * Alternate IP for the browsing user. This attempts to use various HTTP headers     * to find the real IP of a user that may be behind a #####.     *     * @var    string     */     var $alt_ip;      /**     * The URL of the currently browsed page.     *     * @var    string     */     var $scriptpath;      /**      * The request basepath.      * Use for <base>      *      * @var string      */     var $basepath;      /**     * Similar to the URL of the current page, but expands some items and includes     * data submitted via POST. Used for Who's Online purposes.     *     * @var    string     */     var $wolpath;      /**     * The URL of the current page, without anything after the '?'.     *     * @var    string     */     var $script;      /**     * Generally the URL of the referring page if there is one, though it is often     * set in various places of the code. Used to determine the page to redirect     * to, if necessary.     *     * @var    string     */     var $url;      // usergroup permission bitfields     /**#@+     * Bitfield arrays for usergroup permissions.     *     * @var    array     */     var $bf_ugp;     // $bf_ugp_x is a reference to $bf_ugp['x']     var $bf_ugp_adminpermissions;     var $bf_ugp_calendarpermissions;     var $bf_ugp_forumpermissions;     var $bf_ugp_genericoptions;     var $bf_ugp_genericpermissions;     var $bf_ugp_pmpermissions;     var $bf_ugp_wolpermissions;     var $bf_ugp_visitormessagepermissions;     /**#@-*/      // misc bitfield arrays     /**#@+     * Bitfield arrays for miscellaneous permissions and options.     *     * @var    array     */     var $bf_misc;     // $bf_misc_x is a reference to $bf_misc['x']     var $bf_misc_calmoderatorpermissions;     var $bf_misc_forumoptions;     var $bf_misc_intperms;     var $bf_misc_languageoptions;     var $bf_misc_moderatorpermissions;     var $bf_misc_useroptions;     var $bf_misc_hvcheck;     /**#@-*/      /**#@+     * Results for specific entries in the datastore.     *     * @var    mixed    Mixed, though mostly arrays.     */     var $options = null;     var $attachmentcache = null;     var $avatarcache = null;     var $birthdaycache = null;     var $eventcache = null;     var $forumcache = null;     var $iconcache = null;     var $markupcache = null;     var $stylecache = null;     var $languagecache = null;     var $smiliecache = null;     var $usergroupcache = null;     var $bbcodecache = null;     var $socialsitecache = null;     var $cron = null;     var $mailqueue = null;     var $banemail = null;     var $maxloggedin = null;     var $pluginlist = null;     var $products = null;     var $ranks = null;     var $statement = null;     var $userstats = null;     var $wol_spiders = null;     var $loadcache = null;     var $noticecache = null;     var $prefixcache = null;     /**#@-*/      /**#@+     * Miscellaneous variables     *     * @var    mixed     */     var $bbcode_style = array('code' => -1, 'html' => -1, 'php' => -1, 'quote' => -1);     var $templatecache = array();     var $iforumcache = array();     var $versionnumber;     var $nozip;     var $debug;     var $noheader;     public $stylevars;      /**      * Shutdown handler      *      * @var vB_Shutdown      */     var $shutdown;     /**#@-*/      /**     * For storing global information specific to the CMS     *     * @var    array     */     var $vbcms = array();       /**     * For storing information of the API Client     *     * @var    array     */     var $apiclient = array();      /**     * Constructor - initializes the nozip system,     * and calls and instance of the vB_Input_Cleaner class     */     function vB_Registry()     {         // variable to allow bypassing of gzip compression         $this->nozip = defined('NOZIP') ? true : (@ini_get('zlib.output_compression') ? true : false);         // variable that controls HTTP header output         $this->noheader = defined('NOHEADER') ? true : false;          @ini_set('zend.ze1_compatibility_mode', 0);          // initialize the input handler         $this->input = new vB_Input_Cleaner($this);          // initialize the shutdown handler         $this->shutdown = vB_Shutdown::instance();          $this->csrf_skip_list = (defined('CSRF_SKIP_LIST') ? explode(',', CSRF_SKIP_LIST) : array());     }      /**     * Fetches database/system configuration     */     function fetch_config()     {         // parse the config file         $config = array();         include(CWD . '/includes/config.php');          if (sizeof($config) == 0)         {             if (file_exists(CWD. '/includes/config.php'))             {                 // config.php exists, but does not define $config                 die('<br /><br /><strong>Configuration</strong>: includes/config.php exists, but is not in the 3.6+ format. Please convert your config file via the new config.php.new.');             }             else             {                 die('<br /><br /><strong>Configuration</strong>: includes/config.php does not exist. Please fill out the data in config.php.new and rename it to config.php');             }         }          $this->config =& $config;         // if a configuration exists for this exact HTTP host, use it         if (isset($this->config["$_SERVER[HTTP_HOST]"]))         {             $this->config['MasterServer'] = $this->config["$_SERVER[HTTP_HOST]"];         }          // define table and cookie prefix constants         define('TABLE_PREFIX', trim($this->config['Database']['tableprefix']));         define('COOKIE_PREFIX', (empty($this->config['Misc']['cookieprefix']) ? 'bb' : $this->config['Misc']['cookieprefix']) . '_');          // set debug mode         $this->debug = !empty($this->config['Misc']['debug']);         define('DEBUG', $this->debug);     }      /**     * Takes the contents of an array and recursively uses each title/data     * pair to create a new defined constant.     */     function array_define($array)     {         foreach ($array AS $title => $data)         {             if (is_array($data))             {                 vB_Registry::array_define($data);             }             else             {                 define(strtoupper($title), $data);             }         }     }      /**     *    Check if a user has a specific permission     *     *    This is intended to replace direct acces to the userinfo['permissions'] array.     *     * For example:     * $vbulletin->check_user_permission('genericpermissions', 'cancreatetag')     *     * which replaces   * ($vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'] &     *  $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['cancreatetag'])     *     *    @param string $group the permission group to check     * @param string $permission the permission to check within the group     * @return bool If the user has the requested permission     */     public function check_user_permission($group, $permission)     {         return (bool) ($this->userinfo['permissions'][$group] &             $this->{'bf_ugp_' . $group}[$permission]);     } }  // ############################################################################# // session management class  /** * Class to handle sessions * * Creates, updates, and validates sessions; retrieves user info of browsing user * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Session {     /**     * The individual session variables. Equivalent to $session from the past.     *     * @var    array     */     var $vars = array();      /**     * A list of variables in the $vars member that are in the database. Includes their types.     *     * @var    array     */     var $db_fields = array(         'sessionhash'   => TYPE_STR,         'userid'        => TYPE_INT,         'host'          => TYPE_STR,         'idhash'        => TYPE_STR,         'lastactivity'  => TYPE_INT,         'location'      => TYPE_STR,         'styleid'       => TYPE_INT,         'languageid'    => TYPE_INT,         'loggedin'      => TYPE_INT,         'inforum'       => TYPE_INT,         'inthread'      => TYPE_INT,         'incalendar'    => TYPE_INT,         'badlocation'   => TYPE_INT,         'useragent'     => TYPE_STR,         'bypass'        => TYPE_INT,         'profileupdate' => TYPE_INT,         'apiclientid'   => TYPE_INT,         'apiaccesstoken'=> TYPE_STR,     );      /**     * An array of changes. Used to prevent superfluous updates from being made.     *     * @var    array     */     var $changes = array();      /**     * Whether the session was created or existed previously     *     * @var    bool     */     var $created = false;      /**     * Reference to a vB_Registry object that keeps various data we need.     *     * @var    vB_Registry     */     var $registry = null;      /**     * Information about the user that this session belongs to.     *     * @var    array     */     var $userinfo = null;      /**     * Is the sessionhash to be passed through URLs?     *     * @var    boolean     */     var $visible = true;      /**     * Constructor. Attempts to grab a session that matches parameters, but will create one if it can't.     *     * @param    vB_Registry    Reference to a registry object     * @param    string        Previously specified sessionhash     * @param    integer        User ID (passed in through a cookie)     * @param    string        Password, must arrive in cookie format: md5(md5(md5(password) . salt) . 'abcd1234')     * @param    integer        Style ID for this session     * @param    integer        Language ID for this session     */     function vB_Session(&$registry, $sessionhash = '', $userid = 0, $password = '', $styleid = 0, $languageid = 0)     {         $userid = intval($userid);         $styleid = intval($styleid);         $languageid = intval($languageid);          $this->registry =& $registry;         $db =& $this->registry->db;         $gotsession = false;          $this->registry->input->clean_gpc('r', 'api');         if (!defined('SESSION_IDHASH'))         {             if (!VB_API AND !$this->registry->GPC['api'])             {                 define('SESSION_IDHASH', md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . $this->fetch_substr_ip($registry->alt_ip))); // this should *never* change during a session             }             else             {                 define('SESSION_IDHASH', md5($this->fetch_substr_ip($registry->alt_ip))); // API session idhash won't have User Agent compiled.             }         }          if (!defined('SKIP_SESSIONCREATE'))         {             $test = false;              if (defined('UNIT_TESTING') AND UNIT_TESTING === true)             {                 $test = ($session = $db->query_first_slave("                     SELECT *                     FROM " . TABLE_PREFIX . "session                     WHERE sessionhash = '" . $db->escape_string($sessionhash) . "'                         AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "                 "));             }             // apiaccesstoken specified, so see if it already exists             elseif (defined('VB_API') AND VB_API === true AND $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'])             {                 $test = ($session = $db->query_first_slave("                     SELECT *                     FROM " . TABLE_PREFIX . "session                     WHERE apiaccesstoken = '" . $db->escape_string($this->registry->apiclient['apiaccesstoken']) . "'                         AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "                         AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'                 ") AND $this->fetch_substr_ip($session['host']) == $this->fetch_substr_ip(SESSION_HOST));             }             // sessionhash specified, so see if it already exists             elseif ($sessionhash)             {                 $test = ($session = $db->query_first_slave("                     SELECT *                     FROM " . TABLE_PREFIX . "session                     WHERE sessionhash = '" . $db->escape_string($sessionhash) . "'                         AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "                         AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'                 ") AND $this->fetch_substr_ip($session['host']) == $this->fetch_substr_ip(SESSION_HOST));              }              if ($test)             {                 $gotsession = true;                 $this->vars =& $session;                 $this->created = false;                  // found a session - get the userinfo                 if ($session['userid'] != 0)                 {                     $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? 16 : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? 2 : 0);                     $userinfo = fetch_userinfo($session['userid'], $useroptions, (!empty($languageid) ? $languageid : $session['languageid']));                     $this->userinfo =& $userinfo;                 }             }         }          // API 'Remember Me'. UserID is stored in apiclient table.         if (($gotsession == false OR empty($session['userid'])) AND defined('VB_API') AND VB_API === true AND $this->registry->apiclient['userid'] AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE'))         {             $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);             $userinfo = fetch_userinfo($this->registry->apiclient['userid'], $useroptions, $languageid);              $gotsession = true;              // combination is valid             if (!empty($session['sessionhash']))             {                 // old session still exists; kill it                 $db->shutdown_query("                     DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "session                     WHERE sessionhash = '" . $this->registry->db->escape_string($session['sessionhash']). "'                 ");             }              $this->vars = $this->fetch_session($userinfo['userid']);             $this->created = true;              $this->userinfo =& $userinfo;         }          // or maybe we can use a cookie..         if (($gotsession == false OR empty($session['userid'])) AND $userid AND $password AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE') AND !VB_API)         {             $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);             $userinfo = fetch_userinfo($userid, $useroptions, $languageid);              if (md5($userinfo['password'] . COOKIE_SALT) == $password)             {                 $gotsession = true;                  // combination is valid                 if (!empty($session['sessionhash']))                 {                     // old session still exists; kill it                     $db->shutdown_query("                         DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "session                         WHERE sessionhash = '" . $this->registry->db->escape_string($session['sessionhash']). "'                     ");                 }                  $this->vars = $this->fetch_session($userinfo['userid']);                 $this->created = true;                  $this->userinfo =& $userinfo;             }         }          // at this point, we're a guest, so lets try to *find* a session         // you can prevent this check from being run by passing in a userid with no password         if ($gotsession == false AND $userid == 0 AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE'))         {             if ($session = $db->query_first_slave("                 SELECT *                 FROM " . TABLE_PREFIX . "session                 WHERE userid = 0                     AND host = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_HOST) . "'                     AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'                 LIMIT 1             "))             {                 $gotsession = true;                  $this->vars =& $session;                 $this->created = false;             }         }          // well, nothing worked, time to create a new session         if ($gotsession == false)         {             $gotsession = true;              $this->vars = $this->fetch_session(0);             $this->created = true;         }          $this->vars['dbsessionhash'] = $this->vars['sessionhash'];          $this->set('styleid', $styleid);         $this->set('languageid', $languageid);         if ($this->created == false)         {             $this->set('useragent', USER_AGENT);             $this->set('lastactivity', TIMENOW);             if (!defined('LOCATION_BYPASS'))             {                 $this->set('location', WOLPATH);             }             $this->set('bypass', SESSION_BYPASS);         }     }      /**     * Saves the session into the database by inserting it or updating an existing one.     */     function save()     {         if (defined('SKIP_SESSIONCREATE'))         {             return;         }          $cleaned = $this->build_query_array();          // since the sessionhash can be blanked out, lets make sure we pull from "dbsessionhash"         $cleaned['sessionhash'] = "'" . $this->registry->db->escape_string($this->vars['dbsessionhash']) . "'";          if ($this->created == true)         {             if($this->registry->options['enablespiders'])//VBIV-5766             {                 require_once(DIR . '/includes/class_xml.php');                 $xmlobj = new vB_XML_Parser(false, DIR . '/includes/xml/spiders_vbulletin.xml');                 $spiderdata = $xmlobj->parse();                 $spiders = "";                                  if (is_array($spiderdata['spider']))                 {                     foreach ($spiderdata['spider'] AS $spiderling)                     {                         $spiders .= ($spiders ? '|' : '') . preg_quote($spiderling['ident'], '#');                     }                 }                                  unset($spiderdata, $xmlobj);                                  //isbot to distinguish between bots and guests in session table VBIV-5766                 if (preg_match('#(' . $spiders . ')#si', $cleaned['useragent']))                 {                     $cleaned['isbot'] = true;                 }             }// end VBIV-5766                          /*insert query*/             $this->registry->db->query_write("                 INSERT IGNORE INTO " . TABLE_PREFIX . "session                     (" . implode(', ', array_keys($cleaned)) . ")                 VALUES                     (" . implode(', ', $cleaned) . ")             ");         }         else         {             // update query              unset($this->changes['sessionhash']); // the sessionhash is not updateable             $update = array();             foreach ($cleaned AS $key => $value)             {                 if (!empty($this->changes["$key"]))                 {                     $update[] = "$key = $value";                 }             }              if (sizeof($update) > 0)             {                 // note that $cleaned['sessionhash'] has been escaped as necessary above!                 $this->registry->db->query_write("                     UPDATE " . TABLE_PREFIX . "session                     SET " . implode(', ', $update) . "                     WHERE sessionhash = $cleaned[sessionhash]                 ");             }         }          $this->changes = array();     }      /**     * Builds an array that can be used to build a query to insert/update the session     *     * @return    array    Array of column name => prepared value     */     function build_query_array()     {         $return = array();         foreach ($this->db_fields AS $fieldname => $cleantype)         {             switch ($cleantype)             {                 case TYPE_INT:                     $cleaned = intval($this->vars["$fieldname"]);                     break;                 case TYPE_STR:                 default:                     $cleaned = "'" . $this->registry->db->escape_string($this->vars["$fieldname"]) . "'";             }             $return["$fieldname"] = $cleaned;         }          return $return;     }      /**     * Sets a session variable and updates the change list.     *     * @param    string    Name of session variable to update     * @param    string    Value to update it with     */     function set($key, $value)     {         if (!isset($this->vars["$key"]) OR $this->vars["$key"] != $value)         {             $this->vars["$key"] = $value;             $this->changes["$key"] = true;         }     }      /**     * Sets the session visibility (whether session info shows up in a URL). Updates are put in the $vars member.     *     * @param    bool    Whether the session elements should be visible.     */     function set_session_visibility($invisible)     {         $this->visible = !$invisible;          if ($invisible)         {             $this->vars['sessionhash'] = '';             $this->vars['sessionurl'] = '';             $this->vars['sessionurl_q'] = '';             $this->vars['sessionurl_js'] = '';         }         else         {             if (!VB_API)             {                 $this->vars['sessionurl'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;';                 $this->vars['sessionurl_q'] = '?s=' . $this->vars['dbsessionhash'];                 $this->vars['sessionurl_js'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&';             }             else             {                 $this->vars['sessionurl'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;api=1&amp;';                 $this->vars['sessionurl_q'] = '?s=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;api=1';                 $this->vars['sessionurl_js'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&api=1&';             }         }     }      /**     * Fetches a valid sessionhash value, not necessarily the one tied to this session.     *     * @return    string    32-character sessionhash     */     function fetch_sessionhash()     {         return md5(uniqid(microtime(), true));     }      /**     * Returns the IP address with the specified number of octets removed     *     * @param    string    IP address     *     * @return    string    truncated IP address     */     function fetch_substr_ip($ip, $length = null)     {         if ($length === null OR $length > 3)         {             $length = $this->registry->options['ipcheck'];         }         return implode('.', array_slice(explode('.', $ip), 0, 4 - $length));     }      /**     * Fetches a default session. Used when creating a new session.     *     * @param    integer    User ID the session should be for     *     * @return    array    Array of session variables     */     function fetch_session($userid = 0)     {         $sessionhash = $this->fetch_sessionhash();         if (!defined('SKIP_SESSIONCREATE'))         {             vbsetcookie('sessionhash', $sessionhash, false, false, true);         }          $session = array(             'sessionhash'   => $sessionhash,             'dbsessionhash' => $sessionhash,             'userid'        => intval($userid),             'host'          => SESSION_HOST,             'idhash'        => SESSION_IDHASH,             'lastactivity'  => TIMENOW,             'location'      => defined('LOCATION_BYPASS') ? '' : WOLPATH,             'styleid'       => 0,             'languageid'    => 0,             'loggedin'      => intval($userid) ? 1 : 0,             'inforum'       => 0,             'inthread'      => 0,             'incalendar'    => 0,             'badlocation'   => 0,             'profileupdate' => 0,             'useragent'     => USER_AGENT,             'bypass'        => SESSION_BYPASS         );          if (defined('VB_API') AND VB_API === true)         {             if ($this->registry->apiclient['apiaccesstoken'])             {                 // Access Token is valid here because it's validated in init.php                 $accesstoken = $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'];             }             else             {                 // Generate an accesstoken                 $accesstoken = fetch_random_string();                  $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'] = $accesstoken;             }              $session['apiaccesstoken'] = $accesstoken;              if ($this->registry->apiclient['apiclientid'])             {                 $session['apiclientid'] = intval($this->registry->apiclient['apiclientid']);                 // Save accesstoken to apiclient table                 $this->registry->db->query_write("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "apiclient SET                     apiaccesstoken = '" . $this->registry->db->escape_string($accesstoken) . "',                     lastactivity = " . TIMENOW . "                     WHERE apiclientid = $session[apiclientid]");             }         }          ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('fetch_session_complete')) ? eval($hook) : false;          return $session;      }      /**     * Returns appropriate user info for the owner of this session.     *     * @return    array    Array of user information.     */     function &fetch_userinfo()     {         if ($this->userinfo)         {             // we already calculated this             return $this->userinfo;         }         else if ($this->vars['userid'] AND !defined('SKIP_USERINFO'))         {             // user is logged in             $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);             $this->userinfo = fetch_userinfo($this->vars['userid'], $useroptions, $this->vars['languageid']);             return $this->userinfo;         }         else         {             // guest setup             $this->userinfo = array(                 'userid'         => 0,                 'usergroupid'    => 1,                 'username'       => (!empty($_REQUEST['username']) ? htmlspecialchars_uni($_REQUEST['username']) : ''),                 'password'       => '',                 'email'          => '',                 'styleid'        => $this->vars['styleid'],                 'languageid'     => $this->vars['languageid'],                 'lastactivity'   => $this->vars['lastactivity'],                 'daysprune'      => 0,                 'timezoneoffset' => $this->registry->options['timeoffset'],                 'dstonoff'       => $this->registry->options['dstonoff'],                 'showsignatures' => 1,                 'showavatars'    => 1,                 'showimages'     => 1,                 'showusercss'    => 1,                 'dstauto'        => 0,                 'maxposts'       => -1,                 'startofweek'    => 1,                 'threadedmode'   => $this->registry->options['threadedmode'],                 'securitytoken'  => 'guest',                 'securitytoken_raw'  => 'guest'             );              $this->userinfo['options'] =                                         $this->registry->bf_misc_useroptions['showsignatures'] | $this->registry->bf_misc_useroptions['showavatars'] |                                         $this->registry->bf_misc_useroptions['showimages'] | $this->registry->bf_misc_useroptions['dstauto'] |                                         $this->registry->bf_misc_useroptions['showusercss'];              if (!defined('SKIP_USERINFO'))             {                 // get default language                 $phraseinfo = $this->registry->db->query_first_slave("                     SELECT languageid" . fetch_language_fields_sql(0) . "                     FROM " . TABLE_PREFIX . "language                     WHERE languageid = " . (!empty($this->vars['languageid']) ? $this->vars['languageid'] : intval($this->registry->options['languageid'])) . "                 ");                 if (empty($phraseinfo))                 { // can't phrase this since we can't find the language                     trigger_error('The requested language does not exist, reset via tools.php.', E_USER_ERROR);                 }                 foreach($phraseinfo AS $_arrykey => $_arryval)                 {                     $this->userinfo["$_arrykey"] = $_arryval;                 }                 unset($phraseinfo);             }              return $this->userinfo;         }     }      /**     * Updates the last visit and last activity times for guests and registered users (differently).     * Last visit is set to the last activity time (before it's updated) only when a certain     * time has lapsed. Last activity is always set to the specified time.     *     * @param    integer    Time stamp for last visit time (guest only)     * @param    integer    Time stamp for last activity time (guest only)     */     function do_lastvisit_update($lastvisit = 0, $lastactivity = 0)     {         // update last visit/activity stuff         if ($this->vars['userid'] == 0)         {             // guest -- emulate last visit/activity for registered users by cookies             if ($lastvisit)             {                 // we've been here before                 $this->userinfo['lastvisit'] = intval($lastvisit);                 $this->userinfo['lastactivity'] = ($lastvisit ? intval($lastvisit) : TIMENOW);                  // here's the emulation                 if (TIMENOW - $this->userinfo['lastactivity'] > $this->registry->options['cookietimeout'])                 {                     $this->userinfo['lastvisit'] = $this->userinfo['lastactivity'];                      vbsetcookie('lastvisit', $this->userinfo['lastactivity']);                 }             }             else             {                 // first visit!                 $this->userinfo['lastactivity'] = TIMENOW;                 $this->userinfo['lastvisit'] = TIMENOW;                  vbsetcookie('lastvisit', TIMENOW);             }             vbsetcookie('lastactivity', $lastactivity);         }         else         {             // registered user             if (!SESSION_BYPASS)             {                 if (TIMENOW - $this->userinfo['lastactivity'] > $this->registry->options['cookietimeout'])                 {                     // see if session has 'expired' and if new post indicators need resetting                     $this->registry->db->shutdown_query("                         UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user                         SET                             lastvisit = lastactivity,                             lastactivity = " . TIMENOW . "                         WHERE userid = " . $this->userinfo['userid'] . "                     ", 'lastvisit');                      $this->userinfo['lastvisit'] = $this->userinfo['lastactivity'];                 }                 else                 {                     // if this line is removed (say to be replaced by a cron job, you will need to change all of the 'online'                     // status indicators as they use $userinfo['lastactivity'] to determine if a user is online which relies                     // on this to be updated in real time.                     $this->registry->db->shutdown_query("                         UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user                         SET lastactivity = " . TIMENOW . "                         WHERE userid = " . $this->userinfo['userid'] . "                     ", 'lastvisit');                 }             }         }     } }  /** * Class to handle shutdown * * @package    vBulletin * @version    $Revision: 46878 $ * @author    vBulletin Development Team * @date        $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $ */ class vB_Shutdown {     /**      * A reference to the singleton instance      *      * @var vB_Cache_Observer      */     protected static $instance;      /**      * An array of shutdown callbacks to call on shutdown      */     protected $callbacks;      /**      * Constructor protected to enforce singleton use.      * @see instance()      */     protected function __construct(){}      /**      * Returns singleton instance of self.      *      * @return vB_Shutdown      */     public function instance()     {         if (!isset(self::$instance))         {             $class = __CLASS__;             self::$instance = new $class();         }          return self::$instance;     }      /**     * Add callback to be executed at shutdown     *     * @param array $callback                    - Call back to call on shutdown     */     public function add($callback)     {         if (!is_array($this->callbacks))         {             $this->callbacks = array();         }          $this->callbacks[] = $callback;     }      // only called when an object is destroyed, so $this is appropriate     public function shutdown()     {         if (sizeof($this->callbacks))         {             foreach ($this->callbacks AS $callback)             {                 call_user_func($callback);             }              unset($this->callbacks);         }     }      public function __wakeup()     {         unset($this->callbacks);     } }  /** * This class implements variable-registration-based template evaluation, * wrapped around the legacy template format. It will be extended in the * future to support the new format/syntax without requiring changes to * code written with it. * * Currently these vars are automatically registered: $vbphrase *    $show, $bbuserinfo, $session, $vboptions * * @package    vBulletin */ class vB_Template {     /**      * Preregistered variables.      * Variables can be preregistered before a template is created and will be      * imported and reset when the template is created.      * The array should be in the form array(template_name => array(key => variable))      *      * @var array mixed      */     protected static $pre_registered = array();      /**     * Name of the template to render     *     * @var    string     */     protected $template = '';      /**      * Array of registered variables.      * @see vB_Template::preRegister()     *     * @var    array     */     protected $registered = array();      /**      * Whether the globally accessible vars have been registered.      *      * @var bool      */     protected $registered_globals;      /**     * Debug helper to count how many times a template was used on a page.     *     * @var    array     */     public static $template_usage = array();      /**     * Debug helper to list the templates that were fetched out of the database (not cached properly).     *     * @var    array     */     public static $template_queries = array();      /**      * Hook code for register.      * @see vB_Template::register()      *      * @var string      */     protected static $hook_code = false;        /**      * Factory method to create the template object.      * Will choose the correct template type based on the request. Any preregistered      * variables are also registered and cleared from the preregister cache.     *     * @param    string    Name of the template to be evaluated     * @return    vB_Template    Template object     */     public static function create($template_name, $forcenoapi = false)     {         static $output_type;          if (defined('VB_API') AND VB_API AND !$forcenoapi)         {             // TODO: Use an option to enable/disable the api output              if (!isset($output_type))             { //                global $vbulletin; // //                $vbulletin->input->clean_gpc('r', 'api'); //                $output_type = in_array($vbulletin->GPC['api'], array('xml', 'json')) ? $vbulletin->GPC['api'] : 'json';                 // Currently we support json only                 $output_type = 'json';             }              if ($output_type == 'xml')             {                 $template = new vB_Template_XML($template_name);             }             else             {                 $template = new vB_Template_JSON($template_name);             }              if (!VB_API_CMS)             {                 global $show;                 $copyofshow = $show;                 self::remove_common_show($copyofshow);                 $template->register('show', $copyofshow);             }         }         else         {             $template = new vB_Template($template_name);         }          if (isset(self::$pre_registered[$template_name]))         {             $template->quickRegister(self::$pre_registered[$template_name]);             // TODO: Reinstate once search uses a single template object             // unset(self::$pre_registered[$template_name]);         }          return $template;     }      /**      * Unset common items in $show array for API      */     protected static function remove_common_show(&$show)     {         // Unset common show variables         unset(             $show['old_explorer'], $show['rtl'], $show['admincplink'], $show['modcplink'],             $show['registerbutton'], $show['searchbuttons'], $show['quicksearch'],             $show['memberslist'], $show['guest'], $show['member'], $show['popups'],             $show['nojs_link'], $show['pmwarning'], $show['pmstats'], $show['pmmainlink'],             $show['pmtracklink'], $show['pmsendlink'], $show['siglink'], $show['avatarlink'],             $show['detailedtime'], $show['profilepiclink'], $show['wollink'], $show['spacer'],             $show['dst_correction'], $show['contactus'], $show['nopasswordempty'],             $show['quick_links_groups'], $show['quick_links_albums'], $show['friends_and_contacts'],             $show['communitylink'], $show['search_engine'], $show['editor_css']         );     }      /**      * Protected constructor to enforce the factory pattern.      * Ensures the chrome templates have been processed.     */     protected function __construct($template_name)     {         global $bootstrap;          if (!empty($bootstrap) AND !$bootstrap->called('template'))         {             $bootstrap->process_templates();         }          $this->template = $template_name;     }      /**     * Returns the name of the template that will be rendered.     *     * @return    string     */     public function get_template_name()     {         return $this->template;     }      /**      * Preregisters variables before template instantiation.      *      * @param    string    The name of the template to register for      * @param    array    The variables to register      */     public static function preRegister($template_name, array $variables = NULL)     {         if ($variables)         {             if (!isset(self::$pre_registered[$template_name]))             {                 self::$pre_registered[$template_name] = array();             }              self::$pre_registered[$template_name] = array_merge(self::$pre_registered[$template_name], $variables);         }     }      /**     * Register a variable with the template.     *     * @param    string    Name of the variable to be registered     * @param    mixed    Value to be registered. This may be a scalar or an array.      * @param    bool    Whether to overwrite existing vars      * @return    bool    Whether the var was registered     */     public function register($name, $value, $overwrite = true)     {         if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))         {             return false;         }          // Run register hook         self::assert_register_hook();          if (self::$hook_code)         {             eval(self::$hook_code);         }          $this->registered[$name] = $value;          return true;     }      /**      * Registers an array of variables with the template.      *      * @param    mixed    Assoc array of name => value to be registered      */     public function quickRegister($values, $overwrite = true)     {         if (!is_array($values))         {             return;         }          foreach ($values AS $name => $value)         {             $this->register($name, $value, $overwrite);         }     }      /**      * Registers a named global variable with the template.      *      * @param    string    The global to register      * @param    bool    Whether to overwrite on a name collision      */     public function register_global($name, $overwrite = true)     {         if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))         {             return false;         }          return isset($GLOBALS[$name]) ? $this->register_ref($name, $GLOBALS[$name]) : false;     }      /**      * Registers a reference to a variable.      *      * @param    string    Name of the variable to be registered      * @param    mixed    Value to be registered. This may be a scalar or an array      * @param    bool    Whether to overwrite existing vars      * @return    bool    Whether the var was registered      */     public function register_ref($name, &$value, $overwrite = true)     {         if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))         {             return false;         }          // Run register hook         self::assert_register_hook();          if (self::$hook_code)         {             eval(self::$hook_code);         }          $this->registered[$name] =& $value;          return true;     }      /**     * Unregisters a previously registered variable.     *     * @param    string    Name of variable to be unregistered     * @return    mixed    Null if the variable wasn't registered, otherwise the value of the variable     */     public function unregister($name)     {         if (isset($this->registered[$name]))         {             $value = $this->registered[$name];             unset($this->registered[$name]);             return $value;         }         else         {             return null;         }     }      /**      * Determines if a named variable is registered.     *     * @param    string    Name of variable to check     * @return    bool     */     public function is_registered($name)     {         return isset($this->registered[$name]);     }      /**     * Return the value of a registered variable or all registered values      * If no variable name is specified then all variables are returned.     *     * @param    string    The name of the variable to get the value for.     * @return    mixed    If a name is specified, the value of the variable or null if it doesn't exist.     */     public function registered($name = '')     {         if ($name !== '')         {             return (isset($this->registered[$name]) ? $this->registered[$name] : null);         }         else         {             return $this->registered;         }     }      /**      * Caches the register var hook code locally.      */     protected static function assert_register_hook()     {         if (self::$hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))         {             self::$hook_code = vBulletinHook::fetch_hook('template_register_var');         }     }      /**     * Automatically register the page-level templates footer, header,     * and headinclude based on their global values.     */     public function register_page_templates()     {         // Only method forum requires these templates         if (defined('VB_API') AND VB_API === true AND VB_ENTRY !== 'forum.php')         {             return true;         }          $this->register_global('footer');         $this->register_global('header');         $this->register_global('headinclude');         $this->register_global('headinclude_bottom');     }      /**      * Register globally accessible vars.      *      * @param bool $final_render                - Whether we are rendering the final response     */     protected function register_globals($final_render = false)     {         if ($this->registered_globals)         {             return;         }         $this->registered_globals = true;          global $vbulletin, $style;          $this->register_ref('bbuserinfo', $vbulletin->userinfo);         $this->register_ref('vboptions', $vbulletin->options);         $this->register_ref('session', $vbulletin->session->vars);         $this->register('relpath', htmlspecialchars($vbulletin->input->fetch_relpath()));          $this->register_global('vbphrase');         $this->register_global('vbcollapse');         $this->register_global('ad_location');         $this->register_global('style');          $this->register_global('show', false);         $this->register_global('template_hook', false);          $vbcsspath = vB_Template::fetch_css_path();         $this->register('vbcsspath', $vbcsspath);          if ($vbulletin->products['vbcms'])         {             $this->register('vb_suite_installed', true);         }          // If we're using bgclass, we might be using exec_switch_bg()         // but we can only be sure if we match the global value.         // A hack that will hopefully go away.         if (isset($bgclass) AND $bgclass == $GLOBALS['bgclass'])         {             $this->register_ref('bgclass', $GLOBALS['bgclass']);         }     }       /**      * Renders the template.      *      * @param    boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return    string    Rendered version of the template      */     public function render($suppress_html_comments = false, $final_render = false)     {         // Register globally accessible data         $this->register_globals($final_render);          // Render the output in the appropriate format         return $this->render_output($suppress_html_comments);     }       /**      * Renders the output after preperation.      * @see vB_Template::render()      *      * @param boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return string      */     protected function render_output($suppress_html_comments = false)     {         //This global statement is here to expose $vbulletin to the templates.         //It must remain in the same function as the template eval         global $vbulletin;         extract($this->registered, EXTR_SKIP | EXTR_REFS);          $template_code = self::fetch_template($this->template);         if (strpos($template_code, '$final_rendered') !== false)         {             eval($template_code);         }         else         {             eval('$final_rendered = "' . $template_code . '";');         }          if ($vbulletin->options['addtemplatename'] AND !$suppress_html_comments)         {             $template_name = preg_replace('#[^a-z0-9_]#i', '', $this->template);             $final_rendered = "<!-- BEGIN TEMPLATE: $template_name -->\n$final_rendered\n<!-- END TEMPLATE: $template_name -->";         }          return $final_rendered;     }       /**     * Returns the CSS path needed for the {vb:cssfile} template tag     *     * @return    string    CSS path     */     public static function fetch_css_path()     {         global $vbulletin, $style, $foruminfo;          if ($vbulletin->options['storecssasfile'])         {             $vbcsspath = 'clientscript/vbulletin_css/style' . str_pad($style['styleid'], 5, '0', STR_PAD_LEFT) . $vbulletin->stylevars['textdirection']['string'][0] . '/';         }         else         {             // Forum ID added when in forums with style overrides and the "Allow Users To Change Styles"             // option is off, otherwise the requested styleid will be denied. Not added across the board             // to ensure the highest cache hit rate possible. Not needed when CSS is stored as files.             // See bug: VBIV-5647             $forumid = intval($foruminfo['forumid']);             $forum_styleid = intval($foruminfo['styleid']);             if (!$vbulletin->options['allowchangestyles'] AND $forumid > 0 AND $forum_styleid > 0)             {                 $add_forumid = '&amp;forumid=' . $forumid;             }             else             {                 $add_forumid = '';             }              // textdirection var added to prevent cache if admin modified language text_direction. See bug #32640             $vbcsspath = 'css.php?styleid=' . $style['styleid'] . $add_forumid . '&amp;langid=' . LANGUAGEID . '&amp;d=' . $style['dateline'] . '&amp;td=' . $vbulletin->stylevars['textdirection']['string'] . '&amp;sheet=';         }          return $vbcsspath;     }      /**     * Returns a single template from the templatecache or the database and returns     * the raw contents of it. Note that text will be escaped for eval'ing.     *     * @param    string    Name of template to be fetched     *     * @return    string     */     public static function fetch_template_raw($template_name)     {         $template_code = self::fetch_template($template_name);          if (strpos($template_code, '$final_rendered') !== false)         {             return preg_replace('#^\$final_rendered = \'(.*)\';$#s', '\\1', $template_code);         }         else         {             return $template_code;         }     }      /**     * Returns a single template from the templatecache or the database     *     * @param    string    Name of template to be fetched     *     * @return    string     */     protected static function fetch_template($template_name)     {         global $vbulletin, $tempusagecache, $templateassoc;          // use legacy postbit if necessary         if ($vbulletin->options['legacypostbit'] AND $template_name == 'postbit')         {             $template_name = 'postbit_legacy';         }          if (isset($vbulletin->templatecache["$template_name"]))         {             $template = $vbulletin->templatecache["$template_name"];         }         else         {             self::$template_queries[$template_name] = true;             $fetch_tid = intval($templateassoc["$template_name"]);             if (!$fetch_tid)             {                 $gettemp = array('template' => '');             }             else             {                 $gettemp = $vbulletin->db->query_first_slave("                     SELECT template                     FROM " . TABLE_PREFIX . "template                     WHERE templateid = $fetch_tid                 ");             }             $template = $gettemp['template'];             $vbulletin->templatecache["$template_name"] = $template;         }          if (!isset(self::$template_usage[$template_name]))         {             self::$template_usage[$template_name] = 1;         }         else         {             self::$template_usage[$template_name]++;         }          return $template;     } }  abstract class vB_Template_Data extends vB_Template {     /**      * Registered templates and their local vars.      * The array should be in the form:      *     array(template_name => array(registered, registered [,...]))      *      * @var array      */     protected static $registered_templates = array();      /**      * Prefix for the template token.      * If this is matched as the prefix of a registered variable then the value is      * picked up from $registered_templates.      */     protected static $token_prefix = '_-_-template-_-_';      /**      * Register a variable with the template.      * If the variable is prefixed with the template token then it is assumed as a      * child template and picked up from $registered_templates.      *      * @param    string    Name of the variable to be registered      * @param    mixed    Value to be registered. This may be a scalar or an array.      * @param    bool    Whether to overwrite existing vars      * @return    bool    Whether the var was registered      */     public function register($name, $value, $overwrite = true)     {         if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))         {             return false;         }          // Run register hook         self::assert_register_hook();          if (self::$hook_code)         {             eval(self::$hook_code);         }          if (defined('VB_API_CMS') AND VB_API_CMS === true)         {             $value = $this->escapeView($value);         }          // Convert any tokenised templates into the local vars         $this->parse_token($value);          $this->registered[$name] = $value;          return true;     }       /**      * Identical to register, but registers a value as a reference.      *      * @param    string    Name of the variable to be registered      * @param    mixed    Value to be registered. This may be a scalar or an array.      * @param    bool    Whether to overwrite existing vars      * @return    bool    Whether the var was registered      */     public function register_ref($name, &$value, $overwrite = true)     {         if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))         {             return false;         }          // Run register hook         self::assert_register_hook();          if (self::$hook_code)         {             eval(self::$hook_code);         }          if (defined('VB_API_CMS') AND VB_API_CMS === true)         {             $value = $this->escapeView($value);         }          // Convert any tokenised templates into the local vars         $this->parse_token($value);          $this->registered[$name] = &$value;          return true;     }       /**      * Checks if a registered value is a template token.      * If it is, the registered vars of the child template are picked up and      * assigned to this template.      *      * @param    string    Name of the variable to be registered      * @param    mixed    Value to be registered. This may be a scalar or an array.      * @return    bool    Whether the value was picked up as a token, or the resovled value      */     public function parse_token(&$value)     {         if (is_array($value))         {             array_walk($value, array($this, 'parse_token'));         }         else         {             $matched = false;             $matches = array();             if (is_string($value) AND preg_match_all('#' . preg_quote(self::$token_prefix) . '(.+?):(\d+)#', $value, $matches, PREG_SET_ORDER))             {                 $old_value = $value;                 $value = array();                  foreach ($matches AS $match)                 {                     $template_name = $match[1];                     $index = intval($match[2]);                      if (isset(self::$registered_templates[$template_name][$index]))                     {                         $value[] = self::$registered_templates[$template_name][$index];                         $matched = true;                     }                 }                  if (sizeof($value) <= 1)                 {                     $value = current($value);                 }             }         }          return $matched;     }      protected function whitelist_filter()     {         global $VB_API_WHITELIST;          // errormessage should be always added to the whitelist         $VB_API_WHITELIST['response']['errormessage'] = '*';         if (!$VB_API_WHITELIST['show'] AND !is_array($VB_API_WHITELIST['show']))         {             $VB_API_WHITELIST['show'] = '*';         }          $temp = array();         $this->whitelist_filter_recur($VB_API_WHITELIST, $temp, $this->registered);         $this->registered = $temp;      }      protected function whitelist_filter_recur($whitelist, &$arr, &$registered)     {         foreach ($whitelist as $k => $v)         {             if ($k !== '*')             {                 if (is_numeric($k) AND isset($registered[$v]))                 {                     if (is_array($registered[$v]))                     {                         $this->removeShow($registered[$v]);                     }                     $arr[$v] = $registered[$v];                 }                 elseif (array_key_exists($k, (array)$registered))                 {                     if ($v === '*')                     {                         if (is_array($registered[$v]))                         {                             $this->removeShow($registered[$v]);                         }                         $arr[$k] = $registered[$k];                     }                     elseif (is_array($v))                     {                         $arr[$k] = array();                         $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr[$k], $registered[$k]);                         if (empty($arr[$k]))                         {                             unset($arr[$k]);                         }                     }                 }             }             elseif ($k === '*')             {                 if (is_array($registered))                 {                     $registeredkeys = array_keys($registered);                     if (is_numeric($registeredkeys[0]))                     {                         foreach ($registered as $k2 => $v2)                         {                             if (is_array($whitelist[$k]) AND !in_array('show', array_keys($whitelist[$k])))                             {                                 if (is_array($registered[$k2]))                                 {                                     $this->removeShow($registered[$k2]);                                 }                             }                             $arr[$k2] = array();                             $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr[$k2], $registered[$k2]);                         }                     }                     else                     {                         if (is_array($whitelist[$k]) AND !in_array('show', array_keys($whitelist[$k])))                         {                             if (is_array($registered))                             {                                 $this->removeShow($registered);                             }                         }                         $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr, $registered);                     }                 }                 else                 {                     $arr = $registered;                     unset($registered);                 }             }         }     }      protected function removeShow(&$arr)     {         if (is_array($arr))         {             unset($arr['show']);             foreach($arr as &$v)             {                 $this->removeShow($v);             }         }     }      protected function escapeView($value)     {         if (is_array($value))         {             foreach ($value AS &$el)             {                 $el = $this->escapeView($el);             }         }          if ($value instanceof vB_View)         {             $value = $value->render();         }         else if ($value instanceof vB_Phrase)         {             $value = (string)$value;         }          return $value;     }       /**      * Renders the template.      *      * @param    boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return    string    Rendered version of the template      */     public function render($suppress_html_comments = false, $final = false)     {         global $vbulletin, $show;          $callback = vB_APICallback::instance();          if ($final)         {             self::remove_common_show($show);              // register whitelisted globals             $this->register_globals();              $callback->setname('result_prewhitelist');             $callback->addParamRef(0, $this->registered);             $callback->callback();              if (!($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['showall']))             {                 $this->whitelist_filter();             }              $callback->setname('result_overwrite');             $callback->addParamRef(0, $this->registered);             $callback->callback();              if ($vbulletin->debug AND $vbulletin->GPC['debug'])             {                 return '<pre>'.htmlspecialchars(var_export($this->registered, true)).'</pre>' . '<br />' . number_format((memory_get_usage() / 1024)) . 'KB';             }             else             {                 // only render data on final render                 return $this->render_output($suppress_html_comments);             }         }         else         {             $callback->setname('result_prerender');             $callback->addParam(0, $this->template);             $callback->addParamRef(1, $this->registered);             $callback->callback();         }           return $this->render_token();     }       /**      * Buffers locally registered vars and returns a token representation of the template.      *      * @return string      */     protected function render_token()     {         if (!isset(self::$registered_templates[$this->template]))         {             self::$registered_templates[$this->template] = array();         }          // Buffer local vars to be picked up by the parent template         self::$registered_templates[$this->template][] = $this->registered;          $index = sizeof(self::$registered_templates[$this->template])-1;          return self::$token_prefix . $this->template . ':' . $index;     }       /**      * Renders the output after preperation.      * @see vB_Template::render()      *      * @param boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return string      */     protected function render_output($suppress_html_comments = false)     {         return false;     }      public static function dump_templates()     {         return print_r(self::$registered_templates,1);     } }   class vB_Template_XML extends vB_Template_Data {     /**      * Renders the output after preperation.      * @see vB_Template::render()      *      * @param boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return string      */     protected function render_output($suppress_html_comments = false)     {         return xmlrpc_encode($this->registered);     } }  class vB_Template_JSON extends vB_Template_Data {     /**      * Renders the output after preperation.      * @see vB_Template::render()      *      * @param boolean    Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)      * @return string      */     protected function render_output($suppress_html_comments = false)     {         if (!($charset = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('charset')))         {             global $vbulletin;             $charset = $vbulletin->userinfo['lang_charset'];         }          $lower_charset = strtolower($charset);         if ($lower_charset != 'utf-8')         {             // Browsers tend to interpret character set iso-8859-1 as windows-1252             if ($lower_charset == 'iso-8859-1')             {                 $lower_charset = 'windows-1252';             }             $this->processregistered($this->registered, $lower_charset);         }          return json_encode($this->registered);     }      private function processregistered(&$value, $charset)     {         global $VB_API_REQUESTS;          if (is_array($value))         {             foreach ($value AS &$el)             {                 $this->processregistered($el, $charset);             }         }          if (is_string($value))         {             $value = unhtmlspecialchars(to_utf8($value, $charset, true), true);             $trimmed = trim($value);             if ($VB_API_REQUESTS['api_version'] > 1 AND ($trimmed == 'checked="checked"' OR $trimmed == 'selected="selected"'))             {                 $value = 1;             }         }          if ($VB_API_REQUESTS['api_version'] > 1 AND is_bool($value))         {             if ($value)             {                 $value = 1;             }             else             {                 $value = 0;             }         }     } }  class vB_Template_Runtime {     public static $units = array('%', 'px', 'pt', 'em', 'ex', 'pc', 'in', 'cm', 'mm');      public static function date($timestamp, $format = 'r')     {         if (empty($format))         {             $format = 'r';         }         return vbdate($format, intval($timestamp));     }      public static function time($timestamp)     {         global $vbulletin;         if (empty($timestamp)) { $timestamp = 0; }         return vbdate($vbulletin->options['timeformat'], $timestamp);     }      public static function escapeJS($javascript)     {         return str_replace("'", "\'", $javascript);     }      public static function numberFormat($number, $decimals = 0)     {         return vb_number_format($number, $decimals);     }      public static function urlEncode($text)     {         return urlencode($text);     }      public static function parsePhrase($phraseName)     {         global $vbphrase;         $arg_list = func_get_args();         $arg_list[0] = $vbphrase[$phraseName];         return construct_phrase_from_array($arg_list);     }      public static function addStyleVar($name, $value, $datatype = 'string')     {         global $vbulletin;          switch ($datatype)         {             case 'string':                 $vbulletin->stylevars["$name"] = array(                     'datatype' => $datatype,                     'string'   => $value,                 );             break;             case 'imgdir':                 $vbulletin->stylevars["$name"] = array(                     'datatype' => $datatype,                     'imagedir' => $value,                 );             break;         }     }      public static function fetchStyleVar($stylevar)     {         global $vbulletin;          $parts = explode('.', $stylevar);         $base_stylevar = $vbulletin->stylevars[$parts[0]];          // this for accessing subparts of a complex data type         if (isset($parts[1]))         {             $types = array(                 'background' => array(                     'backgroundColor' => 'color',                     'backgroundImage' => 'image',                     'backgroundRepeat' => 'repeat',                     'backgroundPositionX' => 'x',                     'backgroundPositionY' => 'y',                     'backgroundPositionUnits' => 'units'                 ),                  'font' => array(                     'fontWeight' => 'weight',                     'units' => 'units',                     'fontSize' => 'size',                     'fontFamily' => 'family',                     'fontStyle' => 'style',                     'fontVariant' => 'variant',                 ),                  'padding' => array(                     'units' => 'units',                     'paddingTop' => 'top',                     'paddingRight' => 'right',                     'paddingBottom' => 'bottom',                     'paddingLeft' => 'left',                 ),                  'margin' => array(                     'units' => 'units',                     'marginTop' => 'top',                     'marginRight' => 'right',                     'marginBottom' => 'bottom',                     'marginLeft' => 'left',                 ),                  'border' => array(                     'borderStyle' => 'style',                     'units' => 'units',                     'borderWidth' => 'width',                     'borderColor' => 'color',                 ),             );              //handle is same for margin and padding -- allows the top value to be             //used for all padding values             if (in_array($base_stylevar['datatype'], array('padding', 'margin')) AND $parts[1] <> 'units')             {                 if (isset($base_stylevar['same']) AND $base_stylevar['same'])                 {                     $parts[1] = $base_stylevar['datatype'] . 'Top';                 }             }              if (isset($types[$base_stylevar['datatype']]))             {                 $mapping = $types[$base_stylevar['datatype']][$parts[1]];                 $output = $base_stylevar[$mapping];             }             else             {                 $output = $base_stylevar;                 for ($i = 1; $i < sizeof($parts); $i++) {                     $output = $output[$parts[$i]];                 }             }         }         else         {             $output = '';              switch($base_stylevar['datatype'])             {                 case 'color':                     $output = $base_stylevar['color'];                 break;                  case 'background':                     switch ($base_stylevar['x'])                     {                         case 'stylevar-left':                             $base_stylevar['x'] = $vbulletin->stylevars['left']['string'];break;                         case 'stylevar-right':                             $base_stylevar['x'] = $vbulletin->stylevars['right']['string'];break;                         default:                             $base_stylevar['x'] = $base_stylevar['x'].$base_stylevar['units'];break;                     }                     $output = $base_stylevar['color'] . ' ' . (!empty($base_stylevar['image']) ? "$base_stylevar[image]" : 'none') . ' ' .                         $base_stylevar['repeat'] . ' ' .$base_stylevar['x'] . ' ' .                         $base_stylevar['y'] .                         $base_stylevar['units'];                 break;                  case 'textdecoration':                     if ($base_stylevar['none'])                     {                         $output = 'none';                     }                     else                     {                         unset($base_stylevar['datatype'], $base_stylevar['none']);                         $output = implode(' ', array_keys(array_filter($base_stylevar)));                     }                 break;                  case 'font':                     $output = $base_stylevar['style'] . ' ' . $base_stylevar['variant'] . ' ' .                     $base_stylevar['weight'] . ' ' . $base_stylevar['size'] . $base_stylevar['units'] . ' ' .                     $base_stylevar['family'];                 break;                  case 'imagedir':                     $output = $base_stylevar['imagedir'];                 break;                  case 'string':                     $output = $base_stylevar['string'];                 break;                  case 'numeric':                     $output = $base_stylevar['numeric'];                 break;                  case 'size':                     $output =  $base_stylevar['size'] . $base_stylevar['units'];                 break;                  case 'url':                     $output = $base_stylevar['url'];                 break;                  case 'path':                     $output = $base_stylevar['path'];                 break;                  case 'fontlist':                     $output = implode(',', preg_split('/[\r\n]+/', trim($base_stylevar['fontlist']), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY));                 break;                  case 'border':                     $output = $base_stylevar['width'] . $base_stylevar['units'] . ' ' .                         $base_stylevar['style'] . ' ' . $base_stylevar['color'];                 break;                  case 'dimension':                     $output = 'width: ' . intval($base_stylevar['width'])  . $base_stylevar['units'] .                         '; height: ' . intval($base_stylevar['height']) . $base_stylevar['units'] . ';';                 break;                  case 'padding':                 case 'margin':                     foreach (array('top', 'right', 'bottom', 'left') AS $side)                     {                         if ($base_stylevar[$side] != 'auto')                         {                             $base_stylevar[$side] = $base_stylevar[$side] . $base_stylevar['units'];                         }                     }                     if (isset($base_stylevar['same']) AND $base_stylevar['same'])                     {                         $output = $base_stylevar['top'];                     }                     else                     {                         if (vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('textdirection') == 'ltr')                         {                             $output = $base_stylevar['top'] . ' ' . $base_stylevar['right'] . ' ' . $base_stylevar['bottom'] . ' ' . $base_stylevar['left'];                         }                         else                         {                             $output = $base_stylevar['top'] . ' ' . $base_stylevar['left'] . ' ' . $base_stylevar['bottom'] . ' ' . $base_stylevar['right'];                         }                     }                 break;             }         }          return $output;     }      public static function runMaths($str)     {         //this would usually be dangerous, but none of the units make sense         //in a math string anyway.  Note that there is ambiguty between the '%'         //unit and the modulo operator.  We don't allow the latter anyway         //(though we do allow bitwise operations !?)         $units_found = null;         foreach (self::$units AS $unit)         {             if (strpos($str, $unit))             {                 $units_found[] = $unit;             }         }          //mixed units.         if (count($units_found) > 1)         {             return "/* ~~cannot perform math on mixed units ~~ found (" .                 implode(",", $units_found) . ") in $str */";         }          $str = preg_replace('#([^+\-*=/\(\)\d\^<>&|\.]*)#', '', $str);          if (empty($str))         {             $str = '0';         }         else         {             //hack: if the math string is invalid we can get a php parse error here.             //a bad expression or even a bad variable value (blank instead of a number) can             //cause this to occur.  This fails quietly, but also sets the status code to 500             //(but, due to a bug in php only if display_errors is *off* -- if display errors             //is on, then it will work just fine only $str below will not be set.             //             //This can result is say an almost correct css file being ignored by the browser             //for reasons that aren't clear (and goes away if you turn error reporting on).             //We can check to see if eval hit a parse error and, if so, we'll attempt to             //clear the 500 status (this does more harm then good) and send an error             //to the file.  Since math is mostly used in css, we'll provide error text             //that works best with that.             $status = @eval("\$str = $str;");             if ($status === false)             {                 if (!headers_sent())                 {                     header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 200 OK');                 }                 return "/* Invalid math expression */";             }              if (count($units_found) == 1)             {                 $str = $str.$units_found[0];             }         }         return $str;     }      public static function linkBuild($type, $info = array(), $extra = array(), $primaryid = null, $primarytitle = null)     {         //allow strings of form of query strings for info or extra.  This allows us to hard code some values         //in the templates instead of having to pass everything in from the php code.  Limitations         //in the markup do not allow us to build arrays in the template so we need to use strings.         //We still can't build strings from variables to pass here so we can't mix hardcoded and         //passed values, but we do what we can.          if (is_string($info))         {             parse_str($info, $new_vals);             $info = $new_vals;         }          if (is_string($extra))         {             parse_str($extra, $new_vals);             $extra = $new_vals;         }          return fetch_seo_url($type, $info, $extra, $primaryid, $primarytitle);     } }  // ############################################################################# // misc functions  // ############################################################################# /** * Feeds database connection errors into the halt() method of the vB_Database class. * * @param    integer    Error number * @param    string    PHP error text string * @param    strig    File that contained the error * @param    integer    Line in the file that contained the error */ function catch_db_error($errno, $errstr, $errfile, $errline) {     global $db;     static $failures;      if (strstr($errstr, 'Lost connection') AND $failures < 5)     {         $failures++;         return;     }      if (is_object($db))     {         $db->halt("$errstr\r\n$errfile on line $errline");     }     else     {         vb_error_handler($errno, $errstr, $errfile, $errline);     } }  // ############################################################################# /** * Removes the full path from being disclosed on any errors * * @param    integer    Error number * @param    string    PHP error text string * @param    strig    File that contained the error * @param    integer    Line in the file that contained the error */ function vb_error_handler($errno, $errstr, $errfile, $errline) {     global $vbulletin;      switch ($errno)     {         case E_WARNING:         case E_USER_WARNING:             /* Don't log warnings due to to the false bug reports about valid warnings that we suppress, but still appear in the log             require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php');             $message = "Warning: $errstr in $errfile on line $errline";             log_vbulletin_error($message, 'php');             */              if (!error_reporting() OR !ini_get('display_errors'))             {                 return;             }             $errfile = str_replace(DIR, '[path]', $errfile);             $errstr = str_replace(DIR, '[path]', $errstr);             echo "<br /><strong>Warning</strong>: $errstr in <strong>$errfile</strong> on line <strong>$errline</strong><br />";         break;          case E_USER_ERROR:             require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php');             $message = "Fatal error: $errstr in $errfile on line $errline";             log_vbulletin_error($message, 'php');              if (!headers_sent())             {                 if (SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi')                 {                     header('Status: 500 Internal Server Error');                 }                 else                 {                     header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 500 Internal Server Error');                 }             }              if (error_reporting() OR ini_get('display_errors'))             {                 $errfile = str_replace(DIR, '[path]', $errfile);                 $errstr = str_replace(DIR, '[path]', $errstr);                 echo "<br /><strong>Fatal error:</strong> $errstr in <strong>$errfile</strong> on line <strong>$errline</strong><br />";                 if (function_exists('debug_print_backtrace') AND ($vbulletin->userinfo['usergroupid'] == 6 OR ($vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions)))                 {                     // This is needed so IE doesn't show the pretty error messages                     echo str_repeat(' ', 512);                     debug_print_backtrace();                 }             }             exit;         break;     } }  // ############################################################################# /** * Unicode-safe version of htmlspecialchars() * * @param    string    Text to be made html-safe * * @return    string */ function htmlspecialchars_uni($text, $entities = true) {     if ($entities)     {         $text = preg_replace_callback(             '/&((#([0-9]+)|[a-z]+);)?/si',             'htmlspecialchars_uni_callback',             $text         );     }     else     {         $text = preg_replace(             // translates all non-unicode entities             '/&(?!(#[0-9]+|[a-z]+);)/si',             '&amp;',             $text         );     }      return str_replace(         // replace special html characters         array('<', '>', '"'),         array('&lt;', '&gt;', '&quot;'),             $text     ); }  function htmlspecialchars_uni_callback($matches) {      if (count($matches) == 1)      {          return '&amp;';      }      if (strpos($matches[2], '#') === false)     {         // &gt; like         if ($matches[2] == 'shy')         {             return '&shy;';         }         else         {             return "&amp;$matches[2];";         }     }     else     {         // Only convert chars that are in ISO-8859-1         if (($matches[3] >= 32 AND $matches[3] <= 126)             OR             ($matches[3] >= 160 AND $matches[3] <= 255))         {             return "&amp;#$matches[3];";         }         else         {             return "&#$matches[3];";         }     } }   function css_escape_string($string) {     static $map = null;     //url(<something>) is valid.      $checkstr = strtolower(trim($string));     $add_url = false;     if ((substr($checkstr, 0, 4) == 'url(') AND (substr($checkstr,-1,1) == ')'))     {         //we need to leave the "url()" part alone.         $add_url = true;         $string = trim($string);         $string = substr($string,4, strlen($string)- 5);         if ((($string[0] == '"') AND (substr($checkstr,-1,1) == '"'))             OR             (($string[0] == "'") AND (substr($checkstr,-1,1) == "'")))         {             $string = substr($string,1, strlen($string)- 2);         }     }      if(is_null($map))     {         $chars = array(             '\\', '!', '@', '#', '$', '%', '^',  '*', '"', "'",             '<', '>', ',', '`', '~','/','&', '.',':', ')','(', ';'         );          foreach ($chars as $char)         {             $map[$char] = '\\' . dechex(ord($char)) . ' ';         }         //var_dump($map);     }      $string = str_replace(array_keys($map), $map, $string);      //add back the url() if we need it.     if ($add_url)     {         $string = 'url(\'' . $string . '\')';     }     return $string; } /*======================================================================*\ || #################################################################### || #  || # CVS: $RCSfile$ - $Revision: 46878 $ || #################################################################### \*======================================================================*/


  به زودی برخواهیم گشت

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  4.x
  سن
  28
  نوشته ها
  3,445
  مورد پسند
  4,880 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  448

  پیش فرض

  بیشتر توضیح بدین ،

  از چه طریقی بکاپ گرفتین ؟! یا ریستور کردین ؟!

  سی پنل ؟! یا اسکریپت خاص ؟!

  کاربر مقابل از OmidX بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #3
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  خودم هم نفهمیدم
  سن
  28
  نوشته ها
  244
  مورد پسند
  35 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط OmidX نمایش پست ها
  بیشتر توضیح بدین ،

  از چه طریقی بکاپ گرفتین ؟! یا ریستور کردین ؟!

  سی پنل ؟! یا اسکریپت خاص ؟!
  نميدونم دوست عزيز ميخواي بهت دست رسي بدم خودت نگاه بندازي؟
  تمام كارها رو مديردان سرور انجام دادن


  به زودی برخواهیم گشت


 5. Top | #4
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  4.x
  سن
  28
  نوشته ها
  3,445
  مورد پسند
  4,880 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  448

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط andytanha نمایش پست ها
  نميدونم دوست عزيز ميخواي بهت دست رسي بدم خودت نگاه بندازي؟
  تمام كارها رو مديردان سرور انجام دادن
  اگه مدیر سرور بکاپ رو ریستور کنه ،

  که حتما از بکاپ WHM / Cpanel استفاده کرده و نباید مشکلی باشه ؟!


  میشه خط 3886 فایل class_core.php رو بزاری ؟!

  کاربر مقابل از OmidX بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 6. Top | #5
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  خودم هم نفهمیدم
  سن
  28
  نوشته ها
  244
  مورد پسند
  35 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط OmidX نمایش پست ها
  اگه مدیر سرور بکاپ رو ریستور کنه ،

  که حتما از بکاپ WHM / Cpanel استفاده کرده و نباید مشکلی باشه ؟!


  میشه خط 3886 فایل class_core.php رو بزاری ؟!
  تواون خط من چيزي پيدا نكر دم كل رو برات ميزارم ببين
  کد HTML:
  application/x-httpd-php class_core.php
  PHP script text
  
  <?php
  /*======================================================================*\
  || #################################################################### ||
  || # vBulletin 4.1.5 Patch Level 1 
  || # ---------------------------------------------------------------- # ||
  || # Copyright ©2000-2011 vBulletin Solutions Inc. All Rights Reserved. ||
  || # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||
  || # ---------------- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE ---------------- # ||
  || # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||
  || #################################################################### ||
  \*======================================================================*/
  
  define('FILE_VERSION', '4.1.5'); // this should match installsteps.php
  define('SIMPLE_VERSION', '415'); // see vB_Datastore::check_options()
  define('YUI_VERSION', '2.9.0'); // define the YUI version we bundle
  
  /**#@+
  * The maximum sizes for the "small" profile avatars
  */
  define('FIXED_SIZE_AVATAR_WIDTH', 60);
  define('FIXED_SIZE_AVATAR_HEIGHT', 80);
  /**#@-*/
  
  /**#@+
  * These make up the bit field to disable specific types of BB codes.
  */
  define('ALLOW_BBCODE_BASIC', 1);
  define('ALLOW_BBCODE_COLOR', 2);
  define('ALLOW_BBCODE_SIZE',  4);
  define('ALLOW_BBCODE_FONT',  8);
  define('ALLOW_BBCODE_ALIGN', 16);
  define('ALLOW_BBCODE_LIST',  32);
  define('ALLOW_BBCODE_URL',  64);
  define('ALLOW_BBCODE_CODE',  128);
  define('ALLOW_BBCODE_PHP',  256);
  define('ALLOW_BBCODE_HTML',  512);
  define('ALLOW_BBCODE_IMG',  1024);
  define('ALLOW_BBCODE_QUOTE', 2048);
  define('ALLOW_BBCODE_CUSTOM', 4096);
  /**#@-*/
  
  /**#@+
  * These make up the bit field to control what "special" BB codes are found in the text.
  */
  define('BBCODE_HAS_IMG',  1);
  define('BBCODE_HAS_ATTACH', 2);
  define('BBCODE_HAS_SIGPIC', 4);
  define('BBCODE_HAS_RELPATH',8);
  /**#@-*/
  
  /**#@+
  * Bitfield values for the inline moderation javascript selector which should be self-explanitory
  */
  define('POST_FLAG_INVISIBLE', 1);
  define('POST_FLAG_DELETED',  2);
  define('POST_FLAG_ATTACH',  4);
  define('POST_FLAG_GUEST',   8);
  /**#@-*/
  
  // #############################################################################
  // MySQL Database Class
  
  /**#@+
  * The type of result set to return from the database for a specific row.
  */
  define('DBARRAY_BOTH', 0);
  define('DBARRAY_ASSOC', 1);
  define('DBARRAY_NUM',  2);
  /**#@-*/
  
  /**
  * Class to interface with a database
  *
  * This class also handles data replication between a master and slave(s) servers
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Database
  {
    /**
    * Array of function names, mapping a simple name to the RDBMS specific function name
    *
    * @var  array
    */
    var $functions = array(
      'connect'      => 'mysql_connect',
      'pconnect'      => 'mysql_pconnect',
      'select_db'     => 'mysql_select_db',
      'query'       => 'mysql_query',
      'query_unbuffered'  => 'mysql_unbuffered_query',
      'fetch_row'     => 'mysql_fetch_row',
      'fetch_array'    => 'mysql_fetch_array',
      'fetch_field'    => 'mysql_fetch_field',
      'free_result'    => 'mysql_free_result',
      'data_seek'     => 'mysql_data_seek',
      'error'       => 'mysql_error',
      'errno'       => 'mysql_errno',
      'affected_rows'   => 'mysql_affected_rows',
      'num_rows'      => 'mysql_num_rows',
      'num_fields'     => 'mysql_num_fields',
      'field_name'     => 'mysql_field_name',
      'insert_id'     => 'mysql_insert_id',
      'escape_string'   => 'mysql_escape_string',
      'real_escape_string' => 'mysql_real_escape_string',
      'close'       => 'mysql_close',
      'client_encoding'  => 'mysql_client_encoding',
      'ping'        => 'mysql_ping',
    );
  
    /**
    * The vBulletin registry object
    *
    * @var  vB_Registry
    */
    var $registry = null;
  
    /**
    * Array of constants for use in fetch_array
    *
    * @var  array
    */
    var $fetchtypes = array(
      DBARRAY_NUM  => MYSQL_NUM,
      DBARRAY_ASSOC => MYSQL_ASSOC,
      DBARRAY_BOTH => MYSQL_BOTH
    );
  
    /**
    * Full name of the system
    *
    * @var  string
    */
    var $appname = 'vBulletin';
  
    /**
    * Short name of the system
    *
    * @var  string
    */
    var $appshortname = 'vBulletin';
  
    /**
    * Database name
    *
    * @var  string
    */
    var $database = null;
  
    /**
    * Link variable. The connection to the master/write server.
    *
    * @var  string
    */
    var $connection_master = null;
  
    /**
    * Link variable. The connection to the slave/read server(s).
    *
    * @var  string
    */
    var $connection_slave = null;
  
    /**
    * Link variable. The connection last used.
    *
    * @var  string
    */
    var $connection_recent = null;
  
    /**
    * Whether or not we will be using different connections for read and write queries
    *
    * @var  boolean
    */
    var $multiserver = false;
  
    /**
    * Array of queries to be executed when the script shuts down
    *
    * @var  array
    */
    var $shutdownqueries = array();
  
    /**
    * The contents of the most recent SQL query string.
    *
    * @var  string
    */
    var $sql = '';
  
    /**
    * Whether or not to show and halt on database errors
    *
    * @var  boolean
    */
    var $reporterror = true;
  
    /**
    * The text of the most recent database error message
    *
    * @var  string
    */
    var $error = '';
  
    /**
    * The error number of the most recent database error message
    *
    * @var  integer
    */
    var $errno = '';
  
    /**
    * SQL Query String
    *
    * @var  integer  The maximum size of query string permitted by the master server
    */
    var $maxpacket = 0;
  
    /**
    * Track lock status of tables. True if a table lock has been issued
    *
    * @var  bool
    */
    var $locked = false;
  
    /**
    * Number of queries executed
    *
    * @var  integer  The number of SQL queries run by the system
    */
    var $querycount = 0;
  
    /**
    * Constructor. If x_real_escape_string() is available, switches to use that
    * function over x_escape_string().
    *
    * @param  vB_Registry  Registry object
    */
    function vB_Database(&$registry)
    {
      if (is_object($registry))
      {
        $this->registry =& $registry;
      }
      else
      {
        trigger_error("vB_Database::Registry object is not an object", E_USER_ERROR);
      }
    }
  
    /**
    * Connects to the specified database server(s)
    *
    * @param  string  Name of the database that we will be using for select_db()
    * @param  string  Name of the master (write) server - should be either 'localhost' or an IP address
    * @param  integer  Port for the master server
    * @param  string  Username to connect to the master server
    * @param  string  Password associated with the username for the master server
    * @param  boolean  Whether or not to use persistent connections to the master server
    * @param  string  (Optional) Name of the slave (read) server - should be either left blank or set to 'localhost' or an IP address, but NOT the same as the servername for the master server
    * @param  integer  (Optional) Port of the slave server
    * @param  string  (Optional) Username to connect to the slave server
    * @param  string  (Optional) Password associated with the username for the slave server
    * @param  boolean  (Optional) Whether or not to use persistent connections to the slave server
    * @param  string  (Optional) Parse given MySQL config file to set options
    * @param  string  (Optional) Connection Charset MySQLi / PHP 5.1.0+ or 5.0.5+ / MySQL 4.1.13+ or MySQL 5.1.10+ Only
    *
    * @return  none
    */
    function connect($database, $w_servername, $w_port, $w_username, $w_password, $w_usepconnect = false, $r_servername = '', $r_port = 3306, $r_username = '', $r_password = '', $r_usepconnect = false, $configfile = '', $charset = '')
    {
      $this->database = $database;
  
      $w_port = $w_port ? $w_port : 3306;
      $r_port = $r_port ? $r_port : 3306;
  
      $this->connection_master = $this->db_connect($w_servername, $w_port, $w_username, $w_password, $w_usepconnect, $configfile, $charset);
      $this->multiserver = false;
      $this->connection_slave =& $this->connection_master;
  
      if ($this->connection_master)
      {
        $this->select_db($this->database);
      }
    }
  
    /**
    * Initialize database connection(s)
    *
    * Connects to the specified master database server, and also to the slave server if it is specified
    *
    * @param  string  Name of the database server - should be either 'localhost' or an IP address
    * @param  integer  Port of the database server (usually 3306)
    * @param  string  Username to connect to the database server
    * @param  string  Password associated with the username for the database server
    * @param  boolean  Whether or not to use persistent connections to the database server
    * @param  string Not applicable; config file for MySQLi only
    * @param  string Force connection character set (to prevent collation errors)
    *
    * @return  boolean
    */
    function db_connect($servername, $port, $username, $password, $usepconnect, $configfile = '', $charset = '')
    {
      if (function_exists('catch_db_error'))
      {
        set_error_handler('catch_db_error');
      }
  
      // catch_db_error will handle exiting, no infinite loop here
      do
      {
        $link = $this->functions[$usepconnect ? 'pconnect' : 'connect']("$servername:$port", $username, $password);
      }
      while ($link == false AND $this->reporterror);
  
      restore_error_handler();
  
      if (!empty($charset))
      {
        if (function_exists('mysql_set_charset'))
        {
          mysql_set_charset($charset);
        }
        else
        {
          $this->sql = "SET NAMES $charset";
          $this->execute_query(true, $link);
        }
      }
  
      return $link;
    }
  
    /**
    * Selects a database to use
    *
    * @param  string  The name of the database located on the database server(s)
    *
    * @return  boolean
    */
    function select_db($database = '')
    {
      if ($database != '')
      {
        $this->database = $database;
      }
  
      if ($check_write = @$this->select_db_wrapper($this->database, $this->connection_master))
      {
        $this->connection_recent =& $this->connection_master;
        return true;
      }
      else
      {
        $this->connection_recent =& $this->connection_master;
        if (!file_exists(DIR . '/install/install.php'))
        {
          $this->halt('Cannot use database ' . $this->database);
        }
        return false;
      }
    }
  
    /**
    * Simple wrapper for select_db(), to allow argument order changes
    *
    * @param  string  Database name
    * @param  integer  Link identifier
    *
    * @return  boolean
    */
    function select_db_wrapper($database = '', $link = null)
    {
      return $this->functions['select_db']($database, $link);
    }
  
    /**
    * Forces the sql_mode varaible to a specific mode. Certain modes may be
    * incompatible with vBulletin. Applies to MySQL 4.1+.
    *
    * @param  string  The mode to set the sql_mode variable to
    */
    function force_sql_mode($mode)
    {
      $reset_errors = $this->reporterror;
      if ($reset_errors)
      {
        $this->hide_errors();
      }
  
      $this->query_write("SET @@sql_mode = '" . $this->escape_string($mode) . "'");
  
      if ($reset_errors)
      {
        $this->show_errors();
      }
    }
  
    /**
    * Executes an SQL query through the specified connection
    *
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    * @param  string  The connection ID to the database server
    *
    * @return  string
    */
    function &execute_query($buffered = true, &$link)
    {
      $this->connection_recent =& $link;
      $this->querycount++;
  
      if ($queryresult = $this->functions[$buffered ? 'query' : 'query_unbuffered']($this->sql, $link))
      {
        // unset $sql to lower memory .. this isn't an error, so it's not needed
        $this->sql = '';
  
        return $queryresult;
      }
      else
      {
        $this->halt();
  
        // unset $sql to lower memory .. error will have already been thrown
        $this->sql = '';
      }
    }
  
    /**
    * Executes a data-writing SQL query through the 'master' database connection
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.
    *
    * @return  string
    */
    function query_write($sql, $buffered = true)
    {
      $this->sql =& $sql;
      return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Executes a data-reading SQL query through the 'master' database connection
    * we don't know if the 'read' database is up to date so be on the safe side
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.
    *
    * @return  string
    */
    function query_read($sql, $buffered = true)
    {
      $this->sql =& $sql;
      return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Executes a data-reading SQL query through the 'slave' database connection
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is buffered.
    *
    * @return  string
    */
    function query_read_slave($sql, $buffered = true)
    {
      $this->sql =& $sql;
      return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Executes an SQL query, using either the write connection
    *
    * @deprecated  Deprecated as of 3.6. Use query_(read/write)
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    *
    * @return  string
    */
    function query($sql, $buffered = true)
    {
      $this->sql =& $sql;
      return $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Executes a data-reading SQL query, then returns an array of the data from the first row from the result set
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  string  One of (NUM, ASSOC, BOTH)
    *
    * @return  array
    */
    function &query_first($sql, $type = DBARRAY_ASSOC)
    {
      $this->sql =& $sql;
      $queryresult = $this->execute_query(true, $this->connection_master);
      $returnarray = $this->fetch_array($queryresult, $type);
      $this->free_result($queryresult);
      return $returnarray;
    }
  
    /**
    * Executes a FOUND_ROWS query to get the results of SQL_CALC_FOUND_ROWS
    *
    * @return  integer
    */
    function found_rows()
    {
      $this->sql = "SELECT FOUND_ROWS()";
      $queryresult = $this->execute_query(true, $this->connection_recent);
      $returnarray = $this->fetch_array($queryresult, DBARRAY_NUM);
      $this->free_result($queryresult);
  
      return intval($returnarray[0]);
    }
  
    /**
    * Executes a data-reading SQL query against the slave server, then returns an array of the data from the first row from the result set
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  string  One of (NUM, ASSOC, BOTH)
    *
    * @return  array
    */
    function &query_first_slave($sql, $type = DBARRAY_ASSOC)
    {
      $returnarray = $this->query_first($sql, $type);
      return $returnarray;
    }
  
    /**
    * Executes an INSERT INTO query, using extended inserts if possible
    *
    * @param  string  Name of the table into which data should be inserted
    * @param  string  Comma-separated list of the fields to affect
    * @param  array  Array of SQL values
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    *
    * @return  mixed
    */
    function &query_insert($table, $fields, &$values, $buffered = true)
    {
      return $this->insert_multiple("INSERT INTO $table $fields VALUES", $values, $buffered);
    }
  
    /**
    * Executes a REPLACE INTO query, using extended inserts if possible
    *
    * @param  string  Name of the table into which data should be inserted
    * @param  string  Comma-separated list of the fields to affect
    * @param  array  Array of SQL values
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    *
    * @return  mixed
    */
    function &query_replace($table, $fields, &$values, $buffered = true)
    {
      return $this->insert_multiple("REPLACE INTO $table $fields VALUES", $values, $buffered);
    }
  
    /**
    * Executes an INSERT or REPLACE query with multiple values, splitting large queries into manageable chunks based on $this->maxpacket
    *
    * @param  string  The text of the first part of the SQL query to be executed - example "INSERT INTO table (field1, field2) VALUES"
    * @param  mixed  The values to be inserted. Example: (0 => "('value1', 'value2')", 1 => "('value3', 'value4')")
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    *
    * @return  mixed
    */
    function insert_multiple($sql, &$values, $buffered)
    {
      if ($this->maxpacket == 0)
      {
        // must do a READ query on the WRITE link here!
        $vars = $this->query_write("SHOW VARIABLES LIKE 'max_allowed_packet'");
        $var = $this->fetch_row($vars);
        $this->maxpacket = $var[1];
        $this->free_result($vars);
      }
  
      $i = 0;
      $num_values = sizeof($values);
      $this->sql = $sql;
  
      while ($i < $num_values)
      {
        $sql_length = strlen($this->sql);
        $value_length = strlen("\r\n" . $values["$i"] . ",");
  
        if (($sql_length + $value_length) < $this->maxpacket)
        {
          $this->sql .= "\r\n" . $values["$i"] . ",";
          unset($values["$i"]);
          $i++;
        }
        else
        {
          $this->sql = (substr($this->sql, -1) == ',') ? substr($this->sql, 0, -1) : $this->sql;
          $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
          $this->sql = $sql;
        }
      }
      if ($this->sql != $sql)
      {
        $this->sql = (substr($this->sql, -1) == ',') ? substr($this->sql, 0, -1) : $this->sql;
        $this->execute_query($buffered, $this->connection_master);
      }
  
      if (sizeof($values) == 1)
      {
        return $this->insert_id();
      }
      else
      {
        return true;
      }
    }
  
    /**
    * Registers an SQL query to be executed at shutdown time. If shutdown functions are disabled, the query is run immediately.
    *
    * @param  string  The text of the SQL query to be executed
    * @param  mixed  (Optional) Allows particular shutdown queries to be labelled
    *
    * @return  boolean
    */
    function shutdown_query($sql, $arraykey = -1)
    {
      if ($arraykey === -1)
      {
        $this->shutdownqueries[] = $sql;
        return true;
      }
      else
      {
        $this->shutdownqueries["$arraykey"] = $sql;
        return true;
      }
    }
  
    /**
    * Returns the number of rows contained within a query result set
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    *
    * @return  integer
    */
    function num_rows($queryresult)
    {
      return @$this->functions['num_rows']($queryresult);
    }
  
    /**
    * Returns the number of fields contained within a query result set
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    *
    * @return  integer
    */
    function num_fields($queryresult)
    {
      return @$this->functions['num_fields']($queryresult);
    }
  
    /**
    * Returns the name of a field from within a query result set
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    * @param  integer  The index position of the field
    *
    * @return  string
    */
    function field_name($queryresult, $index)
    {
      return @$this->functions['field_name']($queryresult, $index);
    }
  
    /**
    * Returns the ID of the item just inserted into an auto-increment field
    *
    * @return  integer
    */
    function insert_id()
    {
      return @$this->functions['insert_id']($this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Returns the name of the character set
    *
    * @return  string
    */
    function client_encoding()
    {
      return @$this->functions['client_encoding']($this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Closes the connection to the database server
    *
    * @return  integer
    */
    function close()
    {
      return @$this->functions['close']($this->connection_master);
    }
  
    /**
    * Escapes a string to make it safe to be inserted into an SQL query
    *
    * @param  string  The string to be escaped
    *
    * @return  string
    */
    function escape_string($string)
    {
      if ($this->functions['escape_string'] == $this->functions['real_escape_string'])
      {
        return $this->functions['escape_string']($string, $this->connection_master);
      }
      else
      {
        return $this->functions['escape_string']($string);
      }
    }
  
    /**
    * Escapes a string using the appropriate escape character for the RDBMS for use in LIKE conditions
    *
    * @param  string  The string to be escaped
    *
    * @return  string
    */
    function escape_string_like($string)
    {
      return str_replace(array('%', '_') , array('\%' , '\_') , $this->escape_string($string));
    }
  
    /**
    * Takes a piece of data and prepares it to be put into an SQL query by adding quotes etc.
    *
    * @param  mixed  The data to be used
    *
    * @return  mixed  The prepared data
    */
    function sql_prepare($value)
    {
      if (is_string($value))
      {
        return "'" . $this->escape_string($value) . "'";
      }
      else if (is_numeric($value) AND $value + 0 == $value)
      {
        return $value;
      }
      else if (is_bool($value))
      {
        return $value ? 1 : 0;
      }
      else if (is_null($value))
      {
        return "''";
      }
      else if (is_array($value))
      {
        foreach ($value as $key => $item)
        {
          $value[$key] = $this->sql_prepare($item);
        }
        return $value;
      }
      else
      {
        return "'" . $this->escape_string($value) . "'";
      }
    }
  
    /**
    * Fetches a row from a query result and returns the values from that row as an array
    *
    * The value of $type defines whether the array will have numeric or associative keys, or both
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    * @param  integer  One of DBARRAY_ASSOC / DBARRAY_NUM / DBARRAY_BOTH
    *
    * @return  array
    */
    function fetch_array($queryresult, $type = DBARRAY_ASSOC)
    {
      static $hook_code = false;
  
      if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))
      {
        $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_array');
        $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_array');
      }
  
      if ($hook_code['pre_fetch'])
      {
        $result = false;
  
        eval($hook_code['pre_fetch']);
  
        if ($result)
        {
          return $result;
        }
      }
  
      $result = @$this->functions['fetch_array']($queryresult, $this->fetchtypes["$type"]);
  
      if ($hook_code['post_fetch'])
      {
        eval($hook_code['post_fetch']);
      }
  
      return $result;
    }
  
    /**
    * Fetches a row from a query result and returns the values from that row as an array with numeric keys
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    *
    * @return  array
    */
    function fetch_row($queryresult)
    {
      static $hook_code = false;
  
      if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))
      {
        $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_row');
        $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_row');
      }
  
      if ($hook_code['pre_fetch'])
      {
        $result = false;
  
        eval($hook_code['pre_fetch']);
  
        if ($result)
        {
          return $result;
        }
      }
  
      $result = @$this->functions['fetch_row']($queryresult);
  
      if ($hook_code['post_fetch'])
      {
        eval($hook_code['post_fetch']);
      }
  
      return $result;
    }
  
    /**
    * Fetches a row information from a query result and returns the values from that row as an array
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    *
    * @return  array
    */
    function fetch_field($queryresult)
    {
      static $hook_code = false;
  
      if ($hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))
      {
        $hook_code['pre_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_pre_fetch_field');
        $hook_code['post_fetch'] = vBulletinHook::fetch_hook('database_post_fetch_field');
      }
  
      if ($hook_code['pre_fetch'])
      {
        $result = false;
  
        eval($hook_code['pre_fetch']);
  
        if ($result)
        {
          return $result;
        }
      }
  
      $result = @$this->functions['fetch_field']($queryresult);
  
      if ($hook_code['post_fetch'])
      {
        eval($hook_code['post_fetch']);
      }
  
      return $result;
    }
  
    /**
    * Moves the internal result pointer within a query result set
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    * @param  integer  The position to which to move the pointer (first position is 0)
    *
    * @return  boolean
    */
    function data_seek($queryresult, $index)
    {
      return @$this->functions['data_seek']($queryresult, $index);
    }
  
    /**
    * Frees all memory associated with the specified query result
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    *
    * @return  boolean
    */
    function free_result($queryresult)
    {
      $this->sql = '';
      return @$this->functions['free_result']($queryresult);
    }
  
    /**
    * Retuns the number of rows affected by the most recent insert/replace/update query
    *
    * @return  integer
    */
    function affected_rows()
    {
      $this->rows = $this->functions['affected_rows']($this->connection_recent);
      return $this->rows;
    }
  
    /**
    * Ping connection and reconnect
    * Don't use this in a manner that could cause a loop condition
    *
    */
    function ping()
    {
      if ([email protected]$this->functions['ping']($this->connection_master))
      {
        $this->close();
        // make database connection
        $this->connect(
          $this->registry->config['Database']['dbname'],
          $this->registry->config['MasterServer']['servername'],
          $this->registry->config['MasterServer']['port'],
          $this->registry->config['MasterServer']['username'],
          $this->registry->config['MasterServer']['password'],
          $this->registry->config['MasterServer']['usepconnect'],
          $this->registry->config['SlaveServer']['servername'],
          $this->registry->config['SlaveServer']['port'],
          $this->registry->config['SlaveServer']['username'],
          $this->registry->config['SlaveServer']['password'],
          $this->registry->config['SlaveServer']['usepconnect'],
          $this->registry->config['Mysqli']['ini_file'],
          (isset($this->registry->config['Mysqli']['charset']) ? $this->registry->config['Mysqli']['charset'] : '')
        );
      }
    }
  
    /**
    * Lock tables
    *
    * @param  mixed  List of tables to lock
    * @param  string  Type of lock to perform
    *
    */
    function lock_tables($tablelist)
    {
      if (!empty($tablelist) AND is_array($tablelist))
      {
        // Don't lock tables if we know we might get stuck with them locked (pconnect = true)
        // mysqli doesn't support pconnect! YAY!
        if (strtolower($this->registry->config['Database']['dbtype']) != 'mysqli' AND $this->registry->config['MasterServer']['usepconnect'])
        {
          return;
        }
  
        $sql = '';
        foreach($tablelist AS $name => $type)
        {
          $sql .= (!empty($sql) ? ', ' : '') . TABLE_PREFIX . $name . " " . $type;
        }
  
        $this->query_write("LOCK TABLES $sql");
        $this->locked = true;
  
      }
    }
  
    /**
    * Unlock tables
    *
    */
    function unlock_tables()
    {
      # must be called from exec_shutdown as tables can get stuck locked if pconnects are enabled
      # note: the above case never actually happens as we skip the lock if pconnects are enabled (to be safe) =)
      if ($this->locked)
      {
        $this->query_write("UNLOCK TABLES");
      }
    }
  
    /**
    * Returns the text of the error message from previous database operation
    *
    * @return  string
    */
    function error()
    {
      if ($this->connection_recent === null)
      {
        $this->error = '';
      }
      else
      {
        $this->error = $this->functions['error']($this->connection_recent);
      }
      return $this->error;
    }
  
    /**
    * Returns the numerical value of the error message from previous database operation
    *
    * @return  integer
    */
    function errno()
    {
      if ($this->connection_recent === null)
      {
        $this->errno = 0;
      }
      else
      {
        $this->errno = $this->functions['errno']($this->connection_recent);
      }
      return $this->errno;
    }
  
    /**
    * Switches database error display ON
    */
    function show_errors()
    {
      $this->reporterror = true;
    }
  
    /**
    * Switches database error display OFF
    */
    function hide_errors()
    {
      $this->reporterror = false;
    }
  
    /**
    * Halts execution of the entire system and displays an error message
    *
    * @param  string  Text of the error message. Leave blank to use $this->sql as error text.
    *
    * @return  integer
    */
    function halt($errortext = '')
    {
      global $vbulletin;
  
      if ($this->connection_recent)
      {
        $this->error = $this->error($this->connection_recent);
        $this->errno = $this->errno($this->connection_recent);
      }
  
      if ($this->reporterror)
      {
        if ($errortext == '')
        {
          $this->sql = "Invalid SQL:\r\n" . chop($this->sql) . ';';
          $errortext =& $this->sql;
        }
  
        $vboptions   =& $vbulletin->options;
        $technicalemail =& $vbulletin->config['Database']['technicalemail'];
        $bbuserinfo   =& $vbulletin->userinfo;
        $requestdate  = date('l, F jS Y @ h:i:s A', TIMENOW);
        $date      = date('l, F jS Y @ h:i:s A');
        $scriptpath   = str_replace('&amp;', '&', $vbulletin->scriptpath);
        $referer    = REFERRER;
        $ipaddress   = IPADDRESS;
        $classname   = get_class($this);
  
        if ($this->connection_recent)
        {
          $this->hide_errors();
          list($mysqlversion) = $this->query_first("SELECT VERSION() AS version", DBARRAY_NUM);
          $this->show_errors();
        }
  
        $display_db_error = (VB_AREA == 'Upgrade' OR VB_AREA == 'Install' OR $vbulletin->userinfo['usergroupid'] == 6 OR ($vbulletin->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $vbulletin->bf_ugp_adminpermissions));
  
        // Hide the MySQL Version if its going in the source
        if (!$display_db_error)
        {
          $mysqlversion = '';
        }
  
        eval('$message = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_message.html')) . '";');
  
        // add a backtrace to the message
        if ($vbulletin->debug)
        {
          $trace = debug_backtrace();
          $trace_output = "\n";
  
          foreach ($trace AS $index => $trace_item)
          {
            $param = (in_array($trace_item['function'], array('require', 'require_once', 'include', 'include_once')) ? $trace_item['args'][0] : '');
  
            // remove path
            $param = str_replace(DIR, '[path]', $param);
            $trace_item['file'] = str_replace(DIR, '[path]', $trace_item['file']);
  
            $trace_output .= "#$index $trace_item[class]$trace_item[type]$trace_item[function]($param) called in $trace_item[file] on line $trace_item[line]\n";
          }
  
          $message .= "\n\nStack Trace:\n$trace_output\n";
        }
  
        require_once(DIR . '/includes/functions_log_error.php');
        if (function_exists('log_vbulletin_error'))
        {
          log_vbulletin_error($message, 'database');
        }
  
        if ($technicalemail != '' AND !$vbulletin->options['disableerroremail'] AND verify_email_vbulletin_error($this->errno, 'database'))
        {
          // If vBulletinHook is defined then we know that options are loaded, so we can then use vbmail
          if (class_exists('vBulletinHook', false))
          {
            @vbmail($technicalemail, $this->appshortname . ' Database Error!', $message, true, $technicalemail);
          }
          else
          {
            @mail($technicalemail, $this->appshortname . ' Database Error!', preg_replace("#(\r\n|\r|\n)#s", (@ini_get('sendmail_path') === '') ? "\r\n" : "\n", $message), "From: $technicalemail");
          }
        }
  
        if (defined('STDIN'))
        {
          echo $message;
          exit;
        }
  
        // send ajax reponse after sending error email
        if ($vbulletin->GPC['ajax'])
        {
          require_once(DIR . '/includes/class_xml.php');
          $xml = new vB_AJAX_XML_Builder($vbulletin, 'text/xml');
  
          $error = '<p>Database Error</p>';
          if ($vbulletin->debug OR VB_AREA == 'Upgrade')
          {
          $error .= "\r\n\r\n$errortext";
          $error .= "\r\n\r\n{$this->error}";
          }
  
          eval('$ajaxmessage = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_message_ajax.html')) . '";');
  
          $xml->add_group('errors');
            $xml->add_tag('error', $error);
            $xml->add_tag('error_html', $ajaxmessage);
          $xml->close_group('errors');
  
          $xml->print_xml();
        }
  
        if (!headers_sent())
        {
          if (SAPI_NAME == 'cgi' OR SAPI_NAME == 'cgi-fcgi')
          {
            header('Status: 503 Service Unavailable');
          }
          else
          {
            header($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] . ' 503 Service Unavailable');
          }
        }
  
        if ($display_db_error)
        {
          // display error message on screen
          $message = '<form><textarea rows="15" cols="70" wrap="off" id="message">' . htmlspecialchars_uni($message) . '</textarea></form>';
        }
        else
        {
          // display hidden error message
          $message = "\r\n<!--\r\n" . htmlspecialchars_uni($message) . "\r\n-->\r\n";
        }
  
        if ($vbulletin->options['bburl'])
        {
          $imagepath = $vbulletin->options['bburl'];
        }
        else
        {
          // this might not work with too many slashes in the archive
          $imagepath = (VB_AREA == 'Forum' ? '.' : '..');
        }
  
        eval('$message = "' . str_replace('"', '\"', file_get_contents(DIR . '/includes/database_error_page.html')) . '";');
  
        // This is needed so IE doesn't show the pretty error messages
        $message .= str_repeat(' ', 512);
        die($message);
      }
      else if (!empty($errortext))
      {
        $this->error = $errortext;
      }
    }
  }
  
  // #############################################################################
  // MySQLi Database Class
  
  /**
  * Class to interface with a MySQL 4.1 database
  *
  * This class also handles data replication between a master and slave(s) servers
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Database_MySQLi extends vB_Database
  {
    /**
    * Array of function names, mapping a simple name to the RDBMS specific function name
    *
    * @var  array
    */
    var $functions = array(
      'connect'      => 'mysqli_real_connect',
      'pconnect'      => 'mysqli_real_connect', // mysqli doesn't support persistent connections THANK YOU!
      'select_db'     => 'mysqli_select_db',
      'query'       => 'mysqli_query',
      'query_unbuffered'  => 'mysqli_unbuffered_query',
      'fetch_row'     => 'mysqli_fetch_row',
      'fetch_array'    => 'mysqli_fetch_array',
      'fetch_field'    => 'mysqli_fetch_field',
      'free_result'    => 'mysqli_free_result',
      'data_seek'     => 'mysqli_data_seek',
      'error'       => 'mysqli_error',
      'errno'       => 'mysqli_errno',
      'affected_rows'   => 'mysqli_affected_rows',
      'num_rows'      => 'mysqli_num_rows',
      'num_fields'     => 'mysqli_num_fields',
      'field_name'     => 'mysqli_field_tell',
      'insert_id'     => 'mysqli_insert_id',
      'escape_string'   => 'mysqli_real_escape_string',
      'real_escape_string' => 'mysqli_real_escape_string',
      'close'       => 'mysqli_close',
      'client_encoding'  => 'mysqli_client_encoding',
      'ping'        => 'mysqli_ping',
    );
  
    /**
    * Array of constants for use in fetch_array
    *
    * @var  array
    */
    var $fetchtypes = array(
      DBARRAY_NUM  => MYSQLI_NUM,
      DBARRAY_ASSOC => MYSQLI_ASSOC,
      DBARRAY_BOTH => MYSQLI_BOTH
    );
  
    /**
    * Initialize database connection(s)
    *
    * Connects to the specified master database server, and also to the slave server if it is specified
    *
    * @param  string Name of the database server - should be either 'localhost' or an IP address
    * @param  integer  Port of the database server - usually 3306
    * @param  string Username to connect to the database server
    * @param  string Password associated with the username for the database server
    * @param  string Persistent Connections - Not supported with MySQLi
    * @param  string Configuration file from config.php.ini (my.ini / my.cnf)
    * @param  string Mysqli Connection Charset PHP 5.1.0+ or 5.0.5+ / MySQL 4.1.13+ or MySQL 5.1.10+ Only
    *
    * @return  object Mysqli Resource
    */
    function db_connect($servername, $port, $username, $password, $usepconnect, $configfile = '', $charset = '')
    {
      if (function_exists('catch_db_error'))
      {
        set_error_handler('catch_db_error');
      }
  
      $link = mysqli_init();
      # Set Options Connection Options
      if (!empty($configfile))
      {
        mysqli_options($link, MYSQLI_READ_DEFAULT_FILE, $configfile);
      }
  
      // this will execute at most 5 times, see catch_db_error()
      do
      {
        $connect = $this->functions['connect']($link, $servername, $username, $password, '', $port);
      }
      while ($connect == false AND $this->reporterror);
  
      restore_error_handler();
  
      if (!empty($charset))
      {
        if (function_exists('mysqli_set_charset'))
        {
          mysqli_set_charset($link, $charset);
        }
        else
        {
          $this->sql = "SET NAMES $charset";
          $this->execute_query(true, $link);
        }
      }
  
      return (!$connect) ? false : $link;
    }
  
    /**
    * Executes an SQL query through the specified connection
    *
    * @param  boolean  Whether or not to run this query buffered (true) or unbuffered (false). Default is unbuffered.
    * @param  string  The connection ID to the database server
    *
    * @return  string
    */
    function &execute_query($buffered = true, &$link)
    {
      $this->connection_recent =& $link;
      $this->querycount++;
  
      if ($queryresult = mysqli_query($link, $this->sql, ($buffered ? MYSQLI_STORE_RESULT : MYSQLI_USE_RESULT)))
      {
        // unset $sql to lower memory .. this isn't an error, so it's not needed
        $this->sql = '';
  
        return $queryresult;
      }
      else
      {
        $this->halt();
  
        // unset $sql to lower memory .. error will have already been thrown
        $this->sql = '';
      }
    }
  
    /**
    * Simple wrapper for select_db(), to allow argument order changes
    *
    * @param  string  Database name
    * @param  integer  Link identifier
    *
    * @return  boolean
    */
    function select_db_wrapper($database = '', $link = null)
    {
      return $this->functions['select_db']($link, $database);
    }
  
    /**
    * Escapes a string to make it safe to be inserted into an SQL query
    *
    * @param  string  The string to be escaped
    *
    * @return  string
    */
    function escape_string($string)
    {
      return $this->functions['real_escape_string']($this->connection_master, $string);
    }
  
    /**
    * Returns the name of a field from within a query result set
    *
    * @param  string  The query result ID we are dealing with
    * @param  integer  The index position of the field
    *
    * @return  string
    */
    function field_name($queryresult, $index)
    {
      $field = @$this->functions['fetch_field']($queryresult);
      return $field->name;
    }
  
    /**
    * Switches database error display ON
    */
    function show_errors()
    {
      $this->reporterror = true;
      mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR);
    }
  
    /**
    * Switches database error display OFF
    */
    function hide_errors()
    {
      $this->reporterror = false;
      mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
    }
  
  }
  
  // #############################################################################
  // datastore class
  
  /**
  * Class for fetching and initializing the vBulletin datastore from the database
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Datastore
  {
    /**
    * Default items that are always loaded by fetch();
    *
    * @var  array
    */
    var $defaultitems = array(
      'options',
      'bitfields',
      'attachmentcache',
      'forumcache',
      'usergroupcache',
      'stylecache',
      'languagecache',
      'products',
      'pluginlist',
      'cron',
      'profilefield',
      'loadcache',
      'noticecache'
    );
  
    /**
     * All of the entries that have already been fetched
     *
     * @var array string
     */
    static $registered = array();
  
    /**
    * This variable should be set to be a reference to the registry object
    *
    * @var  vB_Registry
    */
    var $registry = null;
  
    /**
    * This variable should be set to be a reference to the database object
    *
    * @var  vB_Database
    */
    var $dbobject = null;
  
    /**
    * Unique prefix for item's title, required for multiple forums on the same server using the same classes that read/write to memory
    *
    * @var  string
    */
    var $prefix = '';
  
    /**
     * Whether we have verified that options were loaded correctly.
     *
     * @var bool
     */
    var $checked_options;
  
    /**
    * Constructor - establishes the database object to use for datastore queries
    *
    * @param  vB_Registry  The registry object
    * @param  vB_Database  The database object
    */
    function vB_Datastore(&$registry, &$dbobject)
    {
      $this->registry =& $registry;
      $this->dbobject =& $dbobject;
  
      $this->prefix =& $this->registry->config['Datastore']['prefix'];
  
      if (defined('SKIP_DEFAULTDATASTORE'))
      {
        $this->defaultitems = array('options', 'bitfields', 'pluginlist');
      }
  
      if (!is_object($registry))
      {
        trigger_error('<strong>vB_Datastore</strong>: $this->registry is not an object', E_USER_ERROR);
      }
      if (!is_object($dbobject))
      {
        trigger_error('<strong>vB_Datastore</strong>: $this->dbobject is not an object!', E_USER_ERROR);
      }
    }
  
    /**
    * Sorts the data returned from the cache and places it into appropriate places
    *
    * @param  string  The name of the data item to be processed
    * @param  mixed  The data associated with the title
    * @param  integer  If the data needs to be unserialized, 0 = no, 1 = yes, 2 = auto detect
    *
    * @return  boolean
    */
    function register($title, $data, $unserialize_detect = 2)
    {
      // specifies whether or not $data should be an array
      $try_unserialize = (($unserialize_detect == 2) AND ($data[0] == 'a' AND $data[1] == ':'));
  
      if ($try_unserialize OR $unserialize_detect == 1)
      {
        // unserialize returned an error so return false
        if (($data = unserialize($data)) === false)
        {
          return false;
        }
      }
  
      if ($title == 'bitfields')
      {
        $registry =& $this->registry;
  
        foreach (array_keys($data) AS $group)
        {
          $registry->{'bf_' . $group} =& $data["$group"];
  
          $group_prefix = 'bf_' . $group . '_';
          $group_info =& $data["$group"];
  
          foreach (array_keys($group_info) AS $subgroup)
          {
            $registry->{$group_prefix . $subgroup} =& $group_info["$subgroup"];
          }
        }
      }
      else if (!empty($title))
      {
        $this->registry->$title = $data;
      }
  
      // Ensure items are not refetched
      self::$registered[] = $title;
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Prepares a list of items for fetching.
     * Items that are already fetched are skipped.
     *
     * @param array string $items        - Array of item titles that are required
     * @return array string            - An array of items that need to be fetched
     */
    function prepare_itemarray($items)
    {
      if ($items)
      {
        if (is_array($items))
        {
          $itemarray = $items;
        }
        else
        {
          $itemarray = explode(',', $items);
  
          foreach($itemarray AS &$title)
          {
            $title = trim($title);
          }
        }
        // Include default items
        $itemarray = array_merge($itemarray, $this->defaultitems);
      }
      else
      {
        $itemarray = $this->defaultitems;
      }
  
      // Remove anything that is already loaded
      $itemarray = array_diff($itemarray, vB_DataStore::$registered);
  
      return $itemarray;
    }
  
    /**
     * Prepares an array of items into a list.
     * The result is a comma delimited, db escaped, quoted list for use in SQL.
     *
     * @param array string $items        - An array of item titles
     * @param bool $prepare_items        - Wether to check the items first
     *
     * @return string              - A sql safe comma delimited list
     */
    function prepare_itemlist($items, $prepare_items = false)
    {
      if (is_string($items) OR $prepare_items)
      {
        $items = $this->prepare_itemarray($items);
      }
  
      if (!sizeof($items))
      {
        return false;
      }
  
      foreach ($items AS &$item)
      {
        $item = "'" . $this->dbobject->escape_string($item) . "'";
      }
  
      return implode(',', $items);
    }
  
    /**
    * Fetches the contents of the datastore from the database
    *
    * @param  array  Array of items to fetch from the datastore
    *
    * @return  boolean
    */
    function fetch($items)
    {
      if ($items = $this->prepare_itemlist($items, true))
      {
        $result = $this->do_db_fetch($items);
        if (!$result)
        {
          return false;
        }
      }
  
      $this->check_options();
      return true;
    }
  
    /**
    * Performs the actual fetching of the datastore items for the database, child classes may use this
    *
    * @param  string  title of the datastore item
    *
    * @return  bool  Valid Query?
    */
    function do_db_fetch($itemlist)
    {
      $db =& $this->dbobject;
  
      $db->hide_errors();
      $dataitems = $db->query_read("
        SELECT *
        FROM " . TABLE_PREFIX . "datastore
        WHERE title IN ($itemlist)
      ");
      $db->show_errors();
      while ($dataitem = $db->fetch_array($dataitems))
      {
        $this->register($dataitem['title'], $dataitem['data'], (isset($dataitem['unserialize']) ? $dataitem['unserialize'] : 2));
      }
      $db->free_result($dataitems);
  
      return (!$db->errno());
    }
  
    /**
    * Checks that the options item has come out of the datastore correctly
    * and sets the 'versionnumber' variable
    */
    function check_options()
    {
      if ($this->checked_options)
      {
        return;
      }
  
      if (!isset($this->registry->options['templateversion']))
      {
        // fatal error - options not loaded correctly
        require_once(DIR . '/includes/adminfunctions.php');
        require_once(DIR . '/includes/functions.php');
        $this->register('options', build_options(), 0);
      }
  
      // set the short version number
      $this->registry->options['simpleversion'] = SIMPLE_VERSION . (isset($this->registry->config['Misc']['jsver']) ? $this->registry->config['Misc']['jsver'] : '');
  
      // set the version number variable
      $this->registry->versionnumber =& $this->registry->options['templateversion'];
  
      $this->checked_options = true;
    }
  }
  
  // #############################################################################
  // input handler class
  
  /**#@+
  * Ways of cleaning input. Should be mostly self-explanatory.
  */
  define('TYPE_NOCLEAN',   0); // no change
  
  define('TYPE_BOOL',   1); // force boolean
  define('TYPE_INT',   2); // force integer
  define('TYPE_UINT',   3); // force unsigned integer
  define('TYPE_NUM',   4); // force number
  define('TYPE_UNUM',   5); // force unsigned number
  define('TYPE_UNIXTIME', 6); // force unix datestamp (unsigned integer)
  define('TYPE_STR',   7); // force trimmed string
  define('TYPE_NOTRIM',  8); // force string - no trim
  define('TYPE_NOHTML',  9); // force trimmed string with HTML made safe
  define('TYPE_ARRAY',  10); // force array
  define('TYPE_FILE',  11); // force file
  define('TYPE_BINARY', 12); // force binary string
  define('TYPE_NOHTMLCOND', 13); // force trimmed string with HTML made safe if determined to be unsafe
  
  define('TYPE_ARRAY_BOOL',   101);
  define('TYPE_ARRAY_INT',   102);
  define('TYPE_ARRAY_UINT',   103);
  define('TYPE_ARRAY_NUM',   104);
  define('TYPE_ARRAY_UNUM',   105);
  define('TYPE_ARRAY_UNIXTIME', 106);
  define('TYPE_ARRAY_STR',   107);
  define('TYPE_ARRAY_NOTRIM',  108);
  define('TYPE_ARRAY_NOHTML',  109);
  define('TYPE_ARRAY_ARRAY',  110);
  define('TYPE_ARRAY_FILE',   11); // An array of "Files" behaves differently than other <input> arrays. TYPE_FILE handles both types.
  define('TYPE_ARRAY_BINARY',  112);
  define('TYPE_ARRAY_NOHTMLCOND',113);
  
  define('TYPE_ARRAY_KEYS_INT', 202);
  define('TYPE_ARRAY_KEYS_STR', 207);
  
  define('TYPE_CONVERT_SINGLE', 100); // value to subtract from array types to convert to single types
  define('TYPE_CONVERT_KEYS',  200); // value to subtract from array => keys types to convert to single types
  /**#@-*/
  
  // temporary
  define('INT',    TYPE_INT);
  define('STR',    TYPE_STR);
  define('STR_NOHTML', TYPE_NOHTML);
  define('FILE',    TYPE_FILE);
  
  /**
  * Class to handle and sanitize variables from GET, POST and COOKIE etc
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Input_Cleaner
  {
    /**
    * Translation table for short name to long name
    *
    * @var  array
    */
    var $shortvars = array(
      'f'   => 'forumid',
      't'   => 'threadid',
      'p'   => 'postid',
      'u'   => 'userid',
      'a'   => 'announcementid',
      'c'   => 'calendarid',
      'e'   => 'eventid',
      'q'   => 'query',
      'pp'  => 'perpage',
      'page' => 'pagenumber',
      'sort' => 'sortfield',
      'order' => 'sortorder',
    );
  
    /**
    * Translation table for short superglobal name to long superglobal name
    *
    * @var   array
    */
    var $superglobal_lookup = array(
      'g' => '_GET',
      'p' => '_POST',
      'r' => '_REQUEST',
      'c' => '_COOKIE',
      's' => '_SERVER',
      'e' => '_ENV',
      'f' => '_FILES'
    );
  
    /**
    * System state. The complete URL of the current page, without sessionhash
    *
    * @var  string
    */
    var $scriptpath = '';
  
    /**
    * Reload URL. Complete URL of the current page including sessionhash
    *
    * @var  string
    */
    var $reloadurl = '';
  
    /**
    * System state. The complete URL of the page for Who's Online purposes
    *
    * @var  string
    */
    var $wolpath = '';
  
    /**
    * System state. The complete URL of the referring page
    *
    * @var  string
    */
    var $url = '';
  
    /**
    * System state. The IP address of the current visitor
    *
    * @var  string
    */
    var $ipaddress = '';
  
    /**
    * System state. An attempt to find a second IP for the current visitor (##### etc)
    *
    * @var  string
    */
    var $alt_ip = '';
  
    /**
    * A reference to the main registry object
    *
    * @var  vB_Registry
    */
    var $registry = null;
  
    /**
    * Keep track of variables that have already been cleaned
    *
    * @var  array
    */
    var $cleaned_vars = array();
  
    /**
    * Constructor
    *
    * First, reverses the effects of magic quotes on GPC
    * Second, translates short variable names to long (u --> userid)
    * Third, deals with $_COOKIE[userid] conflicts
    *
    * @param  vB_Registry  The instance of the vB_Registry object
    */
    function vB_Input_Cleaner(&$registry)
    {
      $this->registry =& $registry;
  
      if (!is_array($GLOBALS))
      {
        die('<strong>Fatal Error:</strong> Invalid URL.');
      }
  
      // resolve the request URL
      $this->resolve_request_url($registry);
  
      // store a relative path that includes the sessionhash for reloadurl
      $registry->reloadurl = $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH, VB_URL_QUERY_RAW));
      // store the current script
      $registry->script = SCRIPT;
  
      // store the scriptpath
      $registry->scriptpath = $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH, VB_URL_QUERY));
  
      // overwrite GET[x] and REQUEST[x] with POST[x] if it exists (overrides server's GPC order preference)
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
      {
        foreach (array_keys($_POST) AS $key)
        {
          if (isset($_GET["$key"]))
          {
            $_GET["$key"] = $_REQUEST["$key"] = $_POST["$key"];
          }
        }
      }
  
      // deal with session bypass situation
      if (!defined('SESSION_BYPASS'))
      {
        define('SESSION_BYPASS', !empty($_REQUEST['bypass']));
      }
  
      // reverse the effects of magic quotes if necessary
      if (function_exists('get_magic_quotes_gpc') AND get_magic_quotes_gpc())
      {
        $this->stripslashes_deep($_REQUEST); // needed for some reason (at least on php5 - not tested on php4)
        $this->stripslashes_deep($_GET);
        $this->stripslashes_deep($_POST);
        $this->stripslashes_deep($_COOKIE);
  
        if (is_array($_FILES))
        {
          foreach ($_FILES AS $key => $val)
          {
            $_FILES["$key"]['tmp_name'] = str_replace('\\', '\\\\', $val['tmp_name']);
          }
          $this->stripslashes_deep($_FILES);
        }
      }
  
      //28997 -- set_magic_quotes_runtime is throws deprecation warnings in 5.3.
      //We still need it (somebody could still turn it on, wj, so supress the warning (the only thing
      //we can do). Add check for function so that 6.0 (or whichever) doesn't mysteriously
      //break because the "function doesn't exist" error gets supressed.
      if (function_exists('set_magic_quotes_runtime'))
      {
        @set_magic_quotes_runtime(0);
        @ini_set('magic_quotes_sybase', 0);
      }
  
      foreach (array('_GET', '_POST') AS $arrayname)
      {
        if (isset($GLOBALS["$arrayname"]['do']))
        {
          $GLOBALS["$arrayname"]['do'] = trim($GLOBALS["$arrayname"]['do']);
        }
  
        $this->convert_shortvars($GLOBALS["$arrayname"]);
      }
  
      // set the AJAX flag if we have got an AJAX submission
      // unless the request explictly doesn't want us to. The problem with this is that it hits any XMLHttpRequest
      // even if we have a request for which the ajax handling is not appropriate (for example JQUERY mobile which
      // uses XMLHttpRequest for everything and expects html to come back). Ideally we'd use a less blunt force
      // approach to handling AJAX behavior in the first place, but this allows specific requests to avoid it.
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' AND
        !(isset($_REQUEST['forcenoajax']) AND $_REQUEST['forcenoajax']))
      {
        $_POST['ajax'] = $_REQUEST['ajax'] = 1;
      }
  
      // reverse the effects of register_globals if necessary
      if (@ini_get('register_globals') OR [email protected]_get('gpc_order'))
      {
        foreach ($this->superglobal_lookup AS $arrayname)
        {
          $registry->superglobal_size["$arrayname"] = sizeof($GLOBALS["$arrayname"]);
  
          foreach (array_keys($GLOBALS["$arrayname"]) AS $varname)
          {
            // make sure we dont unset any global arrays like _SERVER
            if (!in_array($varname, $this->superglobal_lookup))
            {
              unset($GLOBALS["$varname"]);
            }
          }
        }
      }
      else
      {
        foreach ($this->superglobal_lookup AS $arrayname)
        {
          $registry->superglobal_size["$arrayname"] = sizeof($GLOBALS["$arrayname"]);
        }
      }
  
      // deal with cookies that may conflict with _GET and _POST data, and create our own _REQUEST with no _COOKIE input
      foreach (array_keys($_COOKIE) AS $varname)
      {
        unset($_REQUEST["$varname"]);
        if (isset($_POST["$varname"]))
        {
          $_REQUEST["$varname"] =& $_POST["$varname"];
        }
        else if (isset($_GET["$varname"]))
        {
          $_REQUEST["$varname"] =& $_GET["$varname"];
        }
      }
  
      // fetch client IP address
      $registry->ipaddress = $this->fetch_ip();
      define('IPADDRESS', $registry->ipaddress);
  
      // attempt to fetch IP address from behind ####ies - useful, but don't rely on it...
      $registry->alt_ip = $this->fetch_alt_ip();
      define('ALT_IP', $registry->alt_ip);
  
      // fetch url of current page for Who's Online
      if (!defined('SKIP_WOLPATH') OR !SKIP_WOLPATH)
      {
        $registry->wolpath = $this->fetch_wolpath();
        define('WOLPATH', $registry->wolpath);
      }
  
      // define session constants
      define('SESSION_HOST',  substr($registry->ipaddress, 0, 15));
  
      // define some useful contants related to environment
      define('USER_AGENT',   $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
      define('REFERRER',    $_SERVER['HTTP_REFERER']);
      
      // All requests passed from API client should be in UTF-8 encoding and we need to convert it back to vB's current encoding.
      // We also need to do this this for the ajax requests.
      if ($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' OR (defined('VB_API') AND VB_API === true))
      {
        define('NEED_DECODE', true);
      }
      
    }
  
    /**
     * Resolves information about the request URL.
     */
    function resolve_request_url($registry)
    {
      // Get server port
      $port = intval($_SERVER['SERVER_PORT']);
      $port = in_array($port, array(80, 443)) ? '' : ':' . $port;
  
      // resolve the request scheme
      $scheme = ((':443' == $port) OR (isset($_SERVER['HTTPS']) AND $_SERVER['HTTPS'] AND ($_SERVER['HTTPS'] != 'off'))) ? 'https://' : 'http://';
  
      $host = $this->fetch_server_value('HTTP_HOST');
      $name = $this->fetch_server_value('SERVER_NAME');
  
      // prefer the one that's most qualified
      $host = (substr_count($host, '.') > substr_count($name, '.') ? $host : $name);
  
      // resolve the query
      $query = ($query = $this->fetch_server_value('QUERY_STRING')) ? '?' . $query : '';
  
      // resolve the path and query
      if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('REQUEST_URI')))
      {
        if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('UNENCODED_URL')))
        {
          $scriptpath = $this->fetch_server_value('HTTP_X_REWRITE_URL');
        }
      }
  
      if ($scriptpath)
      {
        // already have the query
        if ($scriptpath)
        {
          $query = '';
        }
      }
      else
      {
        // server hasn't provided a URI, try to resolve one
        if (!$scriptpath = $this->fetch_server_value('PATH_INFO'))
        {
          if (!$scriptpath = $this->fetch_server_value('REDIRECT_URL'))
          {
            if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('URL')))
            {
              if (!($scriptpath = $this->fetch_server_value('PHP_SELF')))
              {
                $scriptpath = $this->fetch_server_value('SCRIPT_NAME');
              }
            }
          }
        }
      }
  
      // build the URL
      $url = $scheme . $host . '/' . ltrim($scriptpath, '/\\') . $query;
  
      // store a literal version
      define('VB_URL', $url);
  
      // check relative path
      if (defined('VB_RELATIVE_PATH'))
      {
        define('VB_URL_RELATIVE_PATH', trim(VB_RELATIVE_PATH, '/') . '/');
      }
      else
      {
        define('VB_URL_RELATIVE_PATH', '');
      }
  
      // Set URL info
      $url_info = @parse_url(VB_URL);
      $url_info['path'] = '/' . ltrim($url_info['path'], '/\\');
      $url_info['query_raw'] = (isset($url_info['query']) ? $url_info['query'] : '');
      $url_info['query'] = $this->strip_sessionhash($url_info['query']);
      $url_info['query'] = trim($url_info['query'], '?&') ? $url_info['query'] : '';
  
      /*
        values seen in the wild:
  
        CGI+suexec:
        SCRIPT_NAME: /vb4/admincp/index.php
        ORIG_SCRIPT_NAME: /cgi-sys/php53-fcgi-starter.fcgi
  
        CGI #1:
        SCRIPT_NAME: /index.php
        ORIG_SCRIPT_NAME: /search/foo
  
        CGI #2:
        SCRIPT_NAME: /index.php/search/foo
        ORIG_SCRIPT_NAME: /index.php
  
      */
  
      if (substr(PHP_SAPI, -3) == 'cgi' AND (isset($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME']) AND !empty($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])))
      {
        if (substr($_SERVER['SCRIPT_NAME'], 0, strlen($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])) == $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])
        {
          // cgi #2 above
          $url_info['script'] = $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'];
        }
        else
        {
          // cgi #1 and CGI+suexec above
          $url_info['script'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
        }
      }
      else
      {
        $url_info['script'] = (isset($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME']) AND !empty($_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'])) ? $_SERVER['ORIG_SCRIPT_NAME'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
      }
      $url_info['script'] = '/' . ltrim($url_info['script'], '/\\');
  
  
      // define constants
      define('VB_URL_SCHEME',   $url_info['scheme']);
      define('VB_URL_HOST',    $url_info['host']);
      define('VB_URL_PORT',    $port);
      define('VB_URL_SCRIPT_PATH', rtrim(dirname($url_info['script']), '/\\') . '/');
      define('VB_URL_SCRIPT',   basename($url_info['script']));
      define('VB_URL_PATH',    urldecode($url_info['path']));
      define('VB_URL_PATH_RAW',  $url_info['path']);
      define('VB_URL_QUERY',    $url_info['query'] ? $url_info['query'] : '');
      define('VB_URL_QUERY_RAW',  $url_info['query_raw']);
      define('VB_URL_CLEAN',    $this->xss_clean($this->strip_sessionhash(VB_URL)));
      define('VB_URL_WEBROOT',   $this->xss_clean(VB_URL_SCHEME . '://' . VB_URL_HOST . VB_URL_PORT));
      define('VB_URL_BASE_PATH',  $this->xss_clean(VB_URL_SCHEME . '://' . VB_URL_HOST . VB_URL_PORT . VB_URL_SCRIPT_PATH . VB_URL_RELATIVE_PATH));
  
      // legacy constants
      define('SCRIPT',    $_SERVER['SCRIPT_NAME']);
      define('SCRIPTPATH',  $this->xss_clean($this->add_query(VB_URL_PATH)));
      define('REQ_PROTOCOL', $url_info['scheme']);
      define('VB_HTTP_HOST', $url_info['host']);
    }
  
    /**
     * Fetches a value from $_SERVER or $_ENV
     *
     * @param string $name
     * @return string
     */
    function fetch_server_value($name)
    {
      if (isset($_SERVER[$name]) AND $_SERVER[$name])
      {
        return $_SERVER[$name];
      }
  
      if (isset($_ENV[$name]) AND $_ENV[$name])
      {
        return $_ENV[$name];
      }
  
      return false;
    }
  
  
    /**
     * Adds a query string to a path, fixing the query characters.
     *
     * @param   string    The path to add the query to
     * @param   string    The query string to add to the path
     *
     * @return  string    The resulting string
     */
    function add_query($path, $query = false)
    {
      if (false === $query)
      {
        $query = VB_URL_QUERY;
      }
  
      if (!$query OR !($query = trim($query, '?&')))
      {
        return $path;
      }
  
      return $path . '?' . $query;
    }
  
    /**
     * Adds a fragment to a path
     *
     * @param   string    The path to add the fragment to
     * @param   string    The fragment to add to the path
     *
     * @return  string    The resulting string
     */
    function add_fragment($path, $fragment = false)
    {
      if (!$fragment)
      {
        return $path;
      }
  
      return $path . '#' . $fragment;
    }
  
  
    /**
    * Makes data in an array safe to use
    *
    * @param  array  The source array containing the data to be cleaned
    * @param  array  Array of variable names and types we want to extract from the source array
    *
    * @return  array
    */
    function &clean_array(&$source, $variables)
    {
      $return = array();
  
      foreach ($variables AS $varname => $vartype)
      {
        $return["$varname"] =& $this->clean($source["$varname"], $vartype, isset($source["$varname"]));
      }
  
      return $return;
    }
  
    /**
    * Makes GPC variables safe to use
    *
    * @param  string  Either, g, p, c, r or f (corresponding to get, post, cookie, request and files)
    * @param  array  Array of variable names and types we want to extract from the source array
    *
    * @return  array
    */
    function clean_array_gpc($source, $variables)
    {
      $sg =& $GLOBALS[$this->superglobal_lookup["$source"]];
  
      foreach ($variables AS $varname => $vartype)
      {
        // clean a variable only once unless its a different type
        if (!isset($this->cleaned_vars["$varname"]) OR $this->cleaned_vars["$varname"] != $vartype)
        {
          $this->registry->GPC_exists["$varname"] = isset($sg["$varname"]);
          $this->registry->GPC["$varname"] =& $this->clean(
            $sg["$varname"],
            $vartype,
            isset($sg["$varname"])
          );
          if ((defined('NEED_DECODE') AND NEED_DECODE === true))
          {
            switch ($vartype) {
              case TYPE_STR:
              case TYPE_NOTRIM:
              case TYPE_NOHTML:
              case TYPE_NOHTMLCOND:
                if (!($charset = vB_Template_Runtime::fetchStyleVar('charset')))
                {
                  $charset = $this->registry->userinfo['lang_charset'];
                }
  
                $lower_charset = strtolower($charset);
                if ($lower_charset != 'utf-8')
                {
                  if ($lower_charset == 'iso-8859-1')
                  {
                    $this->registry->GPC["$varname"] = to_charset(ncrencode($this->registry->GPC["$varname"], true, true), 'utf-8');
                  }
                  else
                  {
                    $this->registry->GPC["$varname"] = to_charset($this->registry->GPC["$varname"], 'utf-8');
                  }
                }
            }
          }
          $this->cleaned_vars["$varname"] = $vartype;
        }
      }
    }
  
    /**
    * Makes a single GPC variable safe to use and returns it
    *
    * @param  array  The source array containing the data to be cleaned
    * @param  string  The name of the variable in which we are interested
    * @param  integer  The type of the variable in which we are interested
    *
    * @return  mixed
    */
    function &clean_gpc($source, $varname, $vartype = TYPE_NOCLEAN)
    {
      // clean a variable only once unless its a different type
      if (!isset($this->cleaned_vars["$varname"]) OR $this->cleaned_vars["$varname"] != $vartype)
      {
        $sg =& $GLOBALS[$this->superglobal_lookup["$source"]];
  
        $this->registry->GPC_exists["$varname"] = isset($sg["$varname"]);
        $this->registry->GPC["$varname"] =& $this->clean(
          $sg["$varname"],
          $vartype,
          isset($sg["$varname"])
        );
        $this->cleaned_vars["$varname"] = $vartype;
      }
  
      return $this->registry->GPC["$varname"];
    }
  
    /**
    * Makes a single variable safe to use and returns it
    *
    * @param  mixed  The variable to be cleaned
    * @param  integer  The type of the variable in which we are interested
    * @param  boolean  Whether or not the variable to be cleaned actually is set
    *
    * @return  mixed  The cleaned value
    */
    function &clean(&$var, $vartype = TYPE_NOCLEAN, $exists = true)
    {
      if ($exists)
      {
        if ($vartype < TYPE_CONVERT_SINGLE)
        {
          $this->do_clean($var, $vartype);
        }
        else if (is_array($var))
        {
          if ($vartype >= TYPE_CONVERT_KEYS)
          {
            $var = array_keys($var);
            $vartype -= TYPE_CONVERT_KEYS;
          }
          else
          {
            $vartype -= TYPE_CONVERT_SINGLE;
          }
  
          foreach (array_keys($var) AS $key)
          {
            $this->do_clean($var["$key"], $vartype);
          }
        }
        else
        {
          $var = array();
        }
        return $var;
      }
      else
      {
        // We use $newvar here to prevent overwrite superglobals. See bug #28898.
        if ($vartype < TYPE_CONVERT_SINGLE)
        {
          switch ($vartype)
          {
            case TYPE_INT:
            case TYPE_UINT:
            case TYPE_NUM:
            case TYPE_UNUM:
            case TYPE_UNIXTIME:
            {
              $newvar = 0;
              break;
            }
            case TYPE_STR:
            case TYPE_NOHTML:
            case TYPE_NOTRIM:
            case TYPE_NOHTMLCOND:
            {
              $newvar = '';
              break;
            }
            case TYPE_BOOL:
            {
              $newvar = 0;
              break;
            }
            case TYPE_ARRAY:
            case TYPE_FILE:
            {
              $newvar = array();
              break;
            }
            case TYPE_NOCLEAN:
            {
              $newvar = null;
              break;
            }
            default:
            {
              $newvar = null;
            }
          }
        }
        else
        {
          $newvar = array();
        }
  
        return $newvar;
      }
    }
  
    /**
    * Does the actual work to make a variable safe
    *
    * @param  mixed  The data we want to make safe
    * @param  integer  The type of the data
    *
    * @return  mixed
    */
    function &do_clean(&$data, $type)
    {
      static $booltypes = array('1', 'yes', 'y', 'true', 'on');
  
      switch ($type)
      {
        case TYPE_INT:  $data = intval($data);                  break;
        case TYPE_UINT:  $data = ($data = intval($data)) < 0 ? 0 : $data;     break;
        case TYPE_NUM:  $data = strval($data) + 0;                break;
        case TYPE_UNUM:  $data = strval($data) + 0;
                 $data = ($data < 0) ? 0 : $data;             break;
        case TYPE_BINARY: $data = strval($data);                  break;
        case TYPE_STR:  $data = trim(strval($data));               break;
        case TYPE_NOTRIM: $data = strval($data);                  break;
        case TYPE_NOHTML: $data = htmlspecialchars_uni(trim(strval($data)));    break;
        case TYPE_BOOL:  $data = in_array(strtolower($data), $booltypes) ? 1 : 0; break;
        case TYPE_ARRAY: $data = (is_array($data)) ? $data : array();       break;
        case TYPE_NOHTMLCOND:
        {
          $data = trim(strval($data));
          if (strcspn($data, '<>"') < strlen($data) OR (strpos($data, '&') !== false AND !preg_match('/&(#[0-9]+|amp|lt|gt|quot);/si', $data)))
          {
            // data is not htmlspecialchars because it still has characters or entities it shouldn't
            $data = htmlspecialchars_uni($data);
          }
          break;
        }
        case TYPE_FILE:
        {
          // perhaps redundant :p
          if (is_array($data))
          {
            if (is_array($data['name']))
            {
              $files = count($data['name']);
              for ($index = 0; $index < $files; $index++)
              {
                $data['name']["$index"] = trim(strval($data['name']["$index"]));
                $data['type']["$index"] = trim(strval($data['type']["$index"]));
                $data['tmp_name']["$index"] = trim(strval($data['tmp_name']["$index"]));
                $data['error']["$index"] = intval($data['error']["$index"]);
                $data['size']["$index"] = intval($data['size']["$index"]);
              }
            }
            else
            {
              $data['name'] = trim(strval($data['name']));
              $data['type'] = trim(strval($data['type']));
              $data['tmp_name'] = trim(strval($data['tmp_name']));
              $data['error'] = intval($data['error']);
              $data['size'] = intval($data['size']);
            }
          }
          else
          {
            $data = array(
              'name'   => '',
              'type'   => '',
              'tmp_name' => '',
              'error'  => 0,
              'size'   => 4, // UPLOAD_ERR_NO_FILE
            );
          }
          break;
        }
        case TYPE_UNIXTIME:
        {
          if (is_array($data))
          {
            $data = $this->clean($data, TYPE_ARRAY_UINT);
            if ($data['month'] AND $data['day'] AND $data['year'])
            {
              require_once(DIR . '/includes/functions_misc.php');
              $data = vbmktime($data['hour'], $data['minute'], $data['second'], $data['month'], $data['day'], $data['year']);
            }
            else
            {
              $data = 0;
            }
          }
          else
          {
            $data = ($data = intval($data)) < 0 ? 0 : $data;
          }
          break;
        }
        // null actions should be deifned here so we can still catch typos below
        case TYPE_NOCLEAN:
        {
          break;
        }
  
        default:
        {
          if ($this->registry->debug)
          {
            trigger_error('vB_Input_Cleaner::do_clean() Invalid data type specified', E_USER_WARNING);
          }
        }
      }
  
      // strip out characters that really have no business being in non-binary data
      switch ($type)
      {
        case TYPE_STR:
        case TYPE_NOTRIM:
        case TYPE_NOHTML:
        case TYPE_NOHTMLCOND:
          $data = str_replace(chr(0), '', $data);
      }
  
      return $data;
    }
  
    /**
    * Removes HTML characters and potentially unsafe scripting words from a string
    *
    * @param  string  The variable we want to make safe
    *
    * @return  string
    */
    function xss_clean($var)
    {
      static
        $preg_find  = array('#^javascript#i', '#^vbscript#i'),
        $preg_replace = array('java script',  'vb script');
  
      return preg_replace($preg_find, $preg_replace, htmlspecialchars(trim($var)));
    }
  
    /**
     * Removes HTML characters and potentially unsafe scripting words from a URL
     * Note: The query string is preserved.
     *
     * @param  string  The url to clean
     * @return  string
     */
    function xss_clean_url($url)
    {
      if ($query = parse_url($url, PHP_URL_QUERY))
      {
        $url = substr($url, 0, strpos($url, '?'));
        $url = $this->xss_clean($url);
        return $url . '?' . $query;
      }
  
      return $this->xss_clean($url);
    }
  
  
    /**
     * Cleans a query string.
     * Unicode is decoded, url entities are kept encoded, and slashes are preserved.
     *
     * @param string $path
     * @return string
     */
    function utf8_clean_path($path, $reencode = true)
    {
      $path = explode('/', $path);
      $path = array_map('urldecode', $path);
  
      if ($reencode)
      {
        $path = array_map('urlencode_uni', $path);
      }
  
      $path = implode('/', $path);
  
      return $path;
    }
  
  
    /**
    * Reverses the effects of magic_quotes on an entire array of variables
    *
    * @param  array  The array on which we want to work
    */
    function stripslashes_deep(&$value, $depth = 0)
    {
      if (is_array($value))
      {
        foreach ($value AS $key => $val)
        {
          if (is_string($val))
          {
            $value["$key"] = stripslashes($val);
          }
          else if (is_array($val) AND $depth < 10)
          {
            $this->stripslashes_deep($value["$key"], $depth + 1);
          }
        }
      }
    }
  
    /**
    * Turns $_POST['t'] into $_POST['threadid'] etc.
    *
    * @param  array  The name of the array
    */
    function convert_shortvars(&$array, $setglobals = true)
    {
      // extract long variable names from short variable names
      foreach ($this->shortvars AS $shortname => $longname)
      {
        if (isset($array["$shortname"]) AND !isset($array["$longname"]))
        {
          $array["$longname"] =& $array["$shortname"];
          if ($setglobals)
          {
            $GLOBALS['_REQUEST']["$longname"] =& $array["$shortname"];
          }
        }
      }
    }
  
    /**
    * Strips out the s=gobbledygook& rubbish from URLs
    *
    * @param  string  The URL string from which to remove the session stuff
    *
    * @return  string
    */
    function strip_sessionhash($string)
    {
      $string = preg_replace('/(s|sessionhash)=[a-z0-9]{32}?&?/', '', $string);
      return $string;
    }
  
    /**
     * Fetches the 'basepath' variable that can be used as <base>.
     *
     * @return string
     */
    function fetch_basepath($rel_modifier = false)
    {
      if ($this->registry->basepath != '')
      {
        return $this->registry->basepath;
      }
  
      if ($this->registry->options['bburl_basepath'])
      {
        $basepath = trim($this->registry->options['bburl'], '/\\') . '/';
      }
      else
      {
        $basepath = VB_URL_BASE_PATH;
      }
  
      return $basepath = $basepath . ($rel_modifier ? $this->xss_clean($rel_modifier) : '');
    }
  
    /**
     * Fetches the path for the current request relative to the basepath.
     * This is useful for local anchors (<a href="{vb:raw relpath}#post">).
     *
     * Substracts any overlap between basepath and path with the following results:
     *
     *     base:    http://www.example.com/forums/
     *     path:    /forums/content.php
     *     result:    content.php
     *
     *     base:    http://www.example.com/forums/admincp
     *     path:    /forums/content/1-Article
     *     result:    ../content/1-Article
     *
     * @return string
     */
    function fetch_relpath($path = false)
    {
      if (!$path AND ($this->registry->relpath != ''))
      {
        return $this->registry->relpath;
      }
  
      // if no path specified, use the request path
      if (!$path)
      {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' AND $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' AND $_POST['relpath'])
        {
          $relpath = $_POST['relpath'];
          $query = '';
        }
        else
        {
        $relpath = VB_URL_PATH;
        $query = VB_URL_QUERY;
      }
      }
      else
      {
        // if the path is already absolute there's nothing to do
        if (strpos($path, '://'))
        {
          return $path;
        }
  
        if (!$path)
        {
          return $path;
        }
  
        $relpath = parse_url($path, PHP_URL_PATH);
        $query = parse_url($path, PHP_URL_QUERY);
        $fragment = parse_url($path, PHP_URL_FRAGMENT);
      }
  
      $relpath = ltrim($relpath, '/');
      $basepath = @parse_url($this->fetch_basepath(), PHP_URL_PATH);
      $basepath = trim($basepath, '/');
  
      // get path segments for comparison
      $relpath = explode('/', $relpath);
      $basepath = explode('/', $basepath);
  
      // remove segments that basepath and relpath share
      foreach ($basepath AS $segment)
      {
        if ($segment == current($relpath))
        {
          array_shift($basepath);
          array_shift($relpath);
        }
        else
        {
          break;
        }
      }
  
      // rebuild the relpath
      $relpath = implode('/', $relpath);
  
      /*
      // if basepath is in another dir, back out of it
      if ($diff = sizeof($basepath))
      {
        $relpath = str_repeat('../', $diff) . $relpath;
      }
      */
  
      // add the query string if the current path is being used
      if ($query)
      {
        $relpath = $this->add_query($relpath, $query);
      }
  
      // add the fragment back
      if ($fragment)
      {
        $relpath = $this->add_fragment($relpath, $fragment);
      }
  
      return $relpath;
    }
  
  
    /**
    * Fetches the 'wolpath' variable - ie: the same as 'scriptpath' but with a handler for the POST request method
    *
    * @return  string
    */
    function fetch_wolpath()
    {
      $wolpath = SCRIPTPATH;
  
      if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
      {
        // Tag the variables back on to the filename if we are coming from POST so that WOL can access them.
        $tackon = '';
  
        if (is_array($_POST))
        {
          foreach ($_POST AS $varname => $value)
          {
            switch ($varname)
            {
              case 'forumid':
              case 'threadid':
              case 'postid':
              case 'userid':
              case 'eventid':
              case 'calendarid':
              case 'do':
              case 'method': // postings.php
              case 'dowhat': // private.php
              {
                $tackon .= ($tackon == '' ? '' : '&amp;') . $varname . '=' . $value;
                break;
              }
            }
          }
        }
        if ($tackon != '')
        {
          $wolpath .= (strpos($wolpath, '?') !== false ? '&amp;' : '?') . "$tackon";
        }
      }
  
      return $wolpath;
    }
  
    /**
    * Fetches the 'url' variable - usually the URL of the previous page in the history
    *
    * @return  string
    */
    function fetch_url()
    {
      $scriptpath = SCRIPTPATH;
  
      //note regarding the default url if not set or inappropriate.
      //started out as index.php then moved to options['forumhome'] . '.php' when that option was added.
      //now we've changed to to the forumhome url since there is now quite a bit of logic around that.
      //Its not clear, however, with the expansion of vb if that's the most appropriate generic landing
      //place (perhaps it *should* be index.php).
      //In any case there are several places in the code that check for the default page url and change it
      //to something more appropriate. If the default url changes, so do those checks.
      //The solution is, most likely, to make some note when vbulletin->url is the default so it can be overridden
      //without worrying about what the exact text is.
      if (empty($_REQUEST['url']))
      {
        $url = (!empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : '');
      }
      else
      {
        $temp_url = $_REQUEST['url'];
        if (!empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) AND $temp_url == $_SERVER['HTTP_REFERER'])
        {
          //$url = 'index.php';
          $url = fetch_seo_url('forumhome|nosession', array());
        }
        else
        {
          $url = $temp_url;
        }
      }
  
      if ($url == $scriptpath OR empty($url))
      {
        //$url = 'index.php';
        $url = fetch_seo_url('forumhome|nosession', array());
      }
  
      //not a lot of point in doing this as a seperate step.
      // if $url is set to forum home page, check it against options
      //if ($url == 'index.php' AND $this->registry->options['forumhome'] != 'index')
      //{
      //  $url = $this->registry->options['forumhome'] . '.php';
      //}
  
      $url = $this->xss_clean($url);
      return $url;
    }
  
    /**
    * Fetches the IP address of the current visitor
    *
    * @return  string
    */
    function fetch_ip()
    {
      return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
  
    /**
    * Fetches an alternate IP address of the current visitor, attempting to detect ####ies etc.
    *
    * @return  string
    */
    function fetch_alt_ip()
    {
      $alt_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  
      if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
      {
        $alt_ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
      }
      else if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) AND preg_match_all('#\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}#s', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'], $matches))
      {
        // try to avoid using an internal IP address, its probably a #####
        $ranges = array(
          '10.0.0.0/8' => array(ip2long('10.0.0.0'), ip2long('10.255.255.255')),
          '127.0.0.0/8' => array(ip2long('127.0.0.0'), ip2long('127.255.255.255')),
          '169.254.0.0/16' => array(ip2long('169.254.0.0'), ip2long('169.254.255.255')),
          '172.16.0.0/12' => array(ip2long('172.16.0.0'), ip2long('172.31.255.255')),
          '192.168.0.0/16' => array(ip2long('192.168.0.0'), ip2long('192.168.255.255')),
        );
        foreach ($matches[0] AS $ip)
        {
          $ip_long = ip2long($ip);
          if ($ip_long === false)
          {
            continue;
          }
  
          $private_ip = false;
          foreach ($ranges AS $range)
          {
            if ($ip_long >= $range[0] AND $ip_long <= $range[1])
            {
              $private_ip = true;
              break;
            }
          }
  
          if (!$private_ip)
          {
            $alt_ip = $ip;
            break;
          }
        }
      }
      else if (isset($_SERVER['HTTP_FROM']))
      {
        $alt_ip = $_SERVER['HTTP_FROM'];
      }
  
      return $alt_ip;
    }
  }
  
  // #############################################################################
  // data registry class
  
  /**
  * Class to store commonly-used variables
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Registry
  {
    // general objects
    /**
    * Datastore object.
    *
    * @var  vB_Datastore
    */
    var $datastore;
  
    /**
    * Input cleaner object.
    *
    * @var  vB_Input_Cleaner
    */
    var $input;
  
    /**
    * Database object.
    *
    * @var  vB_Database
    */
    var $db;
  
    // user/session related
    /**
    * Array of info about the current browsing user. In the case of a registered
    * user, this will be results of fetch_userinfo(). A guest will have slightly
    * different entries.
    *
    * @var  array
    */
    var $userinfo;
  
    /**
    * Session object.
    *
    * @var vB_Session
    */
    var $session;
  
    /**
    * Array of do actions that are exempt from checks
    *
    * @var array
    */
    var $csrf_skip_list = array();
  
    // configuration
    /**
    * Array of data from config.php.
    *
    * @var  array
    */
    var $config;
  
    // GPC input
    /**
    * Array of data that has been cleaned by the input cleaner.
    *
    * @var  array
    */
    var $GPC = array();
  
    /**
    * Array of booleans. When cleaning a variable, you often lose the ability
    * to determine if it was specified in the user's input. Entries in this
    * array are true if the variable existed before cleaning.
    *
    * @var  array
    */
    var $GPC_exists = array();
  
    /**
    * The size of the super global arrays.
    *
    * @var  array
    */
    var $superglobal_size = array();
  
    // single variables
    /**
    * IP Address of the current browsing user.
    *
    * @var  string
    */
    var $ipaddress;
  
    /**
    * Alternate IP for the browsing user. This attempts to use various HTTP headers
    * to find the real IP of a user that may be behind a #####.
    *
    * @var  string
    */
    var $alt_ip;
  
    /**
    * The URL of the currently browsed page.
    *
    * @var  string
    */
    var $scriptpath;
  
    /**
     * The request basepath.
     * Use for <base>
     *
     * @var string
     */
    var $basepath;
  
    /**
    * Similar to the URL of the current page, but expands some items and includes
    * data submitted via POST. Used for Who's Online purposes.
    *
    * @var  string
    */
    var $wolpath;
  
    /**
    * The URL of the current page, without anything after the '?'.
    *
    * @var  string
    */
    var $script;
  
    /**
    * Generally the URL of the referring page if there is one, though it is often
    * set in various places of the code. Used to determine the page to redirect
    * to, if necessary.
    *
    * @var  string
    */
    var $url;
  
    // usergroup permission bitfields
    /**#@+
    * Bitfield arrays for usergroup permissions.
    *
    * @var  array
    */
    var $bf_ugp;
    // $bf_ugp_x is a reference to $bf_ugp['x']
    var $bf_ugp_adminpermissions;
    var $bf_ugp_calendarpermissions;
    var $bf_ugp_forumpermissions;
    var $bf_ugp_genericoptions;
    var $bf_ugp_genericpermissions;
    var $bf_ugp_pmpermissions;
    var $bf_ugp_wolpermissions;
    var $bf_ugp_visitormessagepermissions;
    /**#@-*/
  
    // misc bitfield arrays
    /**#@+
    * Bitfield arrays for miscellaneous permissions and options.
    *
    * @var  array
    */
    var $bf_misc;
    // $bf_misc_x is a reference to $bf_misc['x']
    var $bf_misc_calmoderatorpermissions;
    var $bf_misc_forumoptions;
    var $bf_misc_intperms;
    var $bf_misc_languageoptions;
    var $bf_misc_moderatorpermissions;
    var $bf_misc_useroptions;
    var $bf_misc_hvcheck;
    /**#@-*/
  
    /**#@+
    * Results for specific entries in the datastore.
    *
    * @var  mixed  Mixed, though mostly arrays.
    */
    var $options = null;
    var $attachmentcache = null;
    var $avatarcache = null;
    var $birthdaycache = null;
    var $eventcache = null;
    var $forumcache = null;
    var $iconcache = null;
    var $markupcache = null;
    var $stylecache = null;
    var $languagecache = null;
    var $smiliecache = null;
    var $usergroupcache = null;
    var $bbcodecache = null;
    var $socialsitecache = null;
    var $cron = null;
    var $mailqueue = null;
    var $banemail = null;
    var $maxloggedin = null;
    var $pluginlist = null;
    var $products = null;
    var $ranks = null;
    var $statement = null;
    var $userstats = null;
    var $wol_spiders = null;
    var $loadcache = null;
    var $noticecache = null;
    var $prefixcache = null;
    /**#@-*/
  
    /**#@+
    * Miscellaneous variables
    *
    * @var  mixed
    */
    var $bbcode_style = array('code' => -1, 'html' => -1, 'php' => -1, 'quote' => -1);
    var $templatecache = array();
    var $iforumcache = array();
    var $versionnumber;
    var $nozip;
    var $debug;
    var $noheader;
    public $stylevars;
  
    /**
     * Shutdown handler
     *
     * @var vB_Shutdown
     */
    var $shutdown;
    /**#@-*/
  
    /**
    * For storing global information specific to the CMS
    *
    * @var  array
    */
    var $vbcms = array();
  
  
    /**
    * For storing information of the API Client
    *
    * @var  array
    */
    var $apiclient = array();
  
    /**
    * Constructor - initializes the nozip system,
    * and calls and instance of the vB_Input_Cleaner class
    */
    function vB_Registry()
    {
      // variable to allow bypassing of gzip compression
      $this->nozip = defined('NOZIP') ? true : (@ini_get('zlib.output_compression') ? true : false);
      // variable that controls HTTP header output
      $this->noheader = defined('NOHEADER') ? true : false;
  
      @ini_set('zend.ze1_compatibility_mode', 0);
  
      // initialize the input handler
      $this->input = new vB_Input_Cleaner($this);
  
      // initialize the shutdown handler
      $this->shutdown = vB_Shutdown::instance();
  
      $this->csrf_skip_list = (defined('CSRF_SKIP_LIST') ? explode(',', CSRF_SKIP_LIST) : array());
    }
  
    /**
    * Fetches database/system configuration
    */
    function fetch_config()
    {
      // parse the config file
      $config = array();
      include(CWD . '/includes/config.php');
  
      if (sizeof($config) == 0)
      {
        if (file_exists(CWD. '/includes/config.php'))
        {
          // config.php exists, but does not define $config
          die('<br /><br /><strong>Configuration</strong>: includes/config.php exists, but is not in the 3.6+ format. Please convert your config file via the new config.php.new.');
        }
        else
        {
          die('<br /><br /><strong>Configuration</strong>: includes/config.php does not exist. Please fill out the data in config.php.new and rename it to config.php');
        }
      }
  
      $this->config =& $config;
      // if a configuration exists for this exact HTTP host, use it
      if (isset($this->config["$_SERVER[HTTP_HOST]"]))
      {
        $this->config['MasterServer'] = $this->config["$_SERVER[HTTP_HOST]"];
      }
  
      // define table and cookie prefix constants
      define('TABLE_PREFIX', trim($this->config['Database']['tableprefix']));
      define('COOKIE_PREFIX', (empty($this->config['Misc']['cookieprefix']) ? 'bb' : $this->config['Misc']['cookieprefix']) . '_');
  
      // set debug mode
      $this->debug = !empty($this->config['Misc']['debug']);
      define('DEBUG', $this->debug);
    }
  
    /**
    * Takes the contents of an array and recursively uses each title/data
    * pair to create a new defined constant.
    */
    function array_define($array)
    {
      foreach ($array AS $title => $data)
      {
        if (is_array($data))
        {
          vB_Registry::array_define($data);
        }
        else
        {
          define(strtoupper($title), $data);
        }
      }
    }
  
    /**
    *  Check if a user has a specific permission
    *
    *  This is intended to replace direct acces to the userinfo['permissions'] array.
    *
    * For example:
    * $vbulletin->check_user_permission('genericpermissions', 'cancreatetag')
    *
    * which replaces
   * ($vbulletin->userinfo['permissions']['genericpermissions'] &
    * $vbulletin->bf_ugp_genericpermissions['cancreatetag'])
    *
    *  @param string $group the permission group to check
    * @param string $permission the permission to check within the group
    * @return bool If the user has the requested permission
    */
    public function check_user_permission($group, $permission)
    {
      return (bool) ($this->userinfo['permissions'][$group] &
        $this->{'bf_ugp_' . $group}[$permission]);
    }
  }
  
  // #############################################################################
  // session management class
  
  /**
  * Class to handle sessions
  *
  * Creates, updates, and validates sessions; retrieves user info of browsing user
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Session
  {
    /**
    * The individual session variables. Equivalent to $session from the past.
    *
    * @var  array
    */
    var $vars = array();
  
    /**
    * A list of variables in the $vars member that are in the database. Includes their types.
    *
    * @var  array
    */
    var $db_fields = array(
      'sessionhash'  => TYPE_STR,
      'userid'    => TYPE_INT,
      'host'     => TYPE_STR,
      'idhash'    => TYPE_STR,
      'lastactivity' => TYPE_INT,
      'location'   => TYPE_STR,
      'styleid'    => TYPE_INT,
      'languageid'  => TYPE_INT,
      'loggedin'   => TYPE_INT,
      'inforum'    => TYPE_INT,
      'inthread'   => TYPE_INT,
      'incalendar'  => TYPE_INT,
      'badlocation'  => TYPE_INT,
      'useragent'   => TYPE_STR,
      'bypass'    => TYPE_INT,
      'profileupdate' => TYPE_INT,
      'apiclientid'  => TYPE_INT,
      'apiaccesstoken'=> TYPE_STR,
    );
  
    /**
    * An array of changes. Used to prevent superfluous updates from being made.
    *
    * @var  array
    */
    var $changes = array();
  
    /**
    * Whether the session was created or existed previously
    *
    * @var  bool
    */
    var $created = false;
  
    /**
    * Reference to a vB_Registry object that keeps various data we need.
    *
    * @var  vB_Registry
    */
    var $registry = null;
  
    /**
    * Information about the user that this session belongs to.
    *
    * @var  array
    */
    var $userinfo = null;
  
    /**
    * Is the sessionhash to be passed through URLs?
    *
    * @var  boolean
    */
    var $visible = true;
  
    /**
    * Constructor. Attempts to grab a session that matches parameters, but will create one if it can't.
    *
    * @param  vB_Registry  Reference to a registry object
    * @param  string    Previously specified sessionhash
    * @param  integer    User ID (passed in through a cookie)
    * @param  string    Password, must arrive in cookie format: md5(md5(md5(password) . salt) . 'abcd1234')
    * @param  integer    Style ID for this session
    * @param  integer    Language ID for this session
    */
    function vB_Session(&$registry, $sessionhash = '', $userid = 0, $password = '', $styleid = 0, $languageid = 0)
    {
      $userid = intval($userid);
      $styleid = intval($styleid);
      $languageid = intval($languageid);
  
      $this->registry =& $registry;
      $db =& $this->registry->db;
      $gotsession = false;
  
      $this->registry->input->clean_gpc('r', 'api');
      if (!defined('SESSION_IDHASH'))
      {
        if (!VB_API AND !$this->registry->GPC['api'])
        {
          define('SESSION_IDHASH', md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . $this->fetch_substr_ip($registry->alt_ip))); // this should *never* change during a session
        }
        else
        {
          define('SESSION_IDHASH', md5($this->fetch_substr_ip($registry->alt_ip))); // API session idhash won't have User Agent compiled.
        }
      }
  
      if (!defined('SKIP_SESSIONCREATE'))
      {
        $test = false;
  
        if (defined('UNIT_TESTING') AND UNIT_TESTING === true)
        {
          $test = ($session = $db->query_first_slave("
            SELECT *
            FROM " . TABLE_PREFIX . "session
            WHERE sessionhash = '" . $db->escape_string($sessionhash) . "'
              AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "
          "));
        }
        // apiaccesstoken specified, so see if it already exists
        elseif (defined('VB_API') AND VB_API === true AND $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'])
        {
          $test = ($session = $db->query_first_slave("
            SELECT *
            FROM " . TABLE_PREFIX . "session
            WHERE apiaccesstoken = '" . $db->escape_string($this->registry->apiclient['apiaccesstoken']) . "'
              AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "
              AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'
          ") AND $this->fetch_substr_ip($session['host']) == $this->fetch_substr_ip(SESSION_HOST));
        }
        // sessionhash specified, so see if it already exists
        elseif ($sessionhash)
        {
          $test = ($session = $db->query_first_slave("
            SELECT *
            FROM " . TABLE_PREFIX . "session
            WHERE sessionhash = '" . $db->escape_string($sessionhash) . "'
              AND lastactivity > " . (TIMENOW - $registry->options['cookietimeout']) . "
              AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'
          ") AND $this->fetch_substr_ip($session['host']) == $this->fetch_substr_ip(SESSION_HOST));
  
        }
  
        if ($test)
        {
          $gotsession = true;
          $this->vars =& $session;
          $this->created = false;
  
          // found a session - get the userinfo
          if ($session['userid'] != 0)
          {
            $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? 16 : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? 2 : 0);
            $userinfo = fetch_userinfo($session['userid'], $useroptions, (!empty($languageid) ? $languageid : $session['languageid']));
            $this->userinfo =& $userinfo;
          }
        }
      }
  
      // API 'Remember Me'. UserID is stored in apiclient table.
      if (($gotsession == false OR empty($session['userid'])) AND defined('VB_API') AND VB_API === true AND $this->registry->apiclient['userid'] AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE'))
      {
        $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);
        $userinfo = fetch_userinfo($this->registry->apiclient['userid'], $useroptions, $languageid);
  
        $gotsession = true;
  
        // combination is valid
        if (!empty($session['sessionhash']))
        {
          // old session still exists; kill it
          $db->shutdown_query("
            DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "session
            WHERE sessionhash = '" . $this->registry->db->escape_string($session['sessionhash']). "'
          ");
        }
  
        $this->vars = $this->fetch_session($userinfo['userid']);
        $this->created = true;
  
        $this->userinfo =& $userinfo;
      }
  
      // or maybe we can use a cookie..
      if (($gotsession == false OR empty($session['userid'])) AND $userid AND $password AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE') AND !VB_API)
      {
        $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);
        $userinfo = fetch_userinfo($userid, $useroptions, $languageid);
  
        if (md5($userinfo['password'] . COOKIE_SALT) == $password)
        {
          $gotsession = true;
  
          // combination is valid
          if (!empty($session['sessionhash']))
          {
            // old session still exists; kill it
            $db->shutdown_query("
              DELETE FROM " . TABLE_PREFIX . "session
              WHERE sessionhash = '" . $this->registry->db->escape_string($session['sessionhash']). "'
            ");
          }
  
          $this->vars = $this->fetch_session($userinfo['userid']);
          $this->created = true;
  
          $this->userinfo =& $userinfo;
        }
      }
  
      // at this point, we're a guest, so lets try to *find* a session
      // you can prevent this check from being run by passing in a userid with no password
      if ($gotsession == false AND $userid == 0 AND !defined('SKIP_SESSIONCREATE'))
      {
        if ($session = $db->query_first_slave("
          SELECT *
          FROM " . TABLE_PREFIX . "session
          WHERE userid = 0
            AND host = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_HOST) . "'
            AND idhash = '" . $this->registry->db->escape_string(SESSION_IDHASH) . "'
          LIMIT 1
        "))
        {
          $gotsession = true;
  
          $this->vars =& $session;
          $this->created = false;
        }
      }
  
      // well, nothing worked, time to create a new session
      if ($gotsession == false)
      {
        $gotsession = true;
  
        $this->vars = $this->fetch_session(0);
        $this->created = true;
      }
  
      $this->vars['dbsessionhash'] = $this->vars['sessionhash'];
  
      $this->set('styleid', $styleid);
      $this->set('languageid', $languageid);
      if ($this->created == false)
      {
        $this->set('useragent', USER_AGENT);
        $this->set('lastactivity', TIMENOW);
        if (!defined('LOCATION_BYPASS'))
        {
          $this->set('location', WOLPATH);
        }
        $this->set('bypass', SESSION_BYPASS);
      }
    }
  
    /**
    * Saves the session into the database by inserting it or updating an existing one.
    */
    function save()
    {
      if (defined('SKIP_SESSIONCREATE'))
      {
        return;
      }
  
      $cleaned = $this->build_query_array();
  
      // since the sessionhash can be blanked out, lets make sure we pull from "dbsessionhash"
      $cleaned['sessionhash'] = "'" . $this->registry->db->escape_string($this->vars['dbsessionhash']) . "'";
  
      if ($this->created == true)
      {
        if($this->registry->options['enablespiders'])//VBIV-5766
        {
          require_once(DIR . '/includes/class_xml.php');
          $xmlobj = new vB_XML_Parser(false, DIR . '/includes/xml/spiders_vbulletin.xml');
          $spiderdata = $xmlobj->parse();
          $spiders = "";
          
          if (is_array($spiderdata['spider']))
          {
            foreach ($spiderdata['spider'] AS $spiderling)
            {
              $spiders .= ($spiders ? '|' : '') . preg_quote($spiderling['ident'], '#');
            }
          }
          
          unset($spiderdata, $xmlobj);
          
          //isbot to distinguish between bots and guests in session table VBIV-5766
          if (preg_match('#(' . $spiders . ')#si', $cleaned['useragent']))
          {
            $cleaned['isbot'] = true;
          }
        }// end VBIV-5766
        
        /*insert query*/
        $this->registry->db->query_write("
          INSERT IGNORE INTO " . TABLE_PREFIX . "session
            (" . implode(', ', array_keys($cleaned)) . ")
          VALUES
            (" . implode(', ', $cleaned) . ")
        ");
      }
      else
      {
        // update query
  
        unset($this->changes['sessionhash']); // the sessionhash is not updateable
        $update = array();
        foreach ($cleaned AS $key => $value)
        {
          if (!empty($this->changes["$key"]))
          {
            $update[] = "$key = $value";
          }
        }
  
        if (sizeof($update) > 0)
        {
          // note that $cleaned['sessionhash'] has been escaped as necessary above!
          $this->registry->db->query_write("
            UPDATE " . TABLE_PREFIX . "session
            SET " . implode(', ', $update) . "
            WHERE sessionhash = $cleaned[sessionhash]
          ");
        }
      }
  
      $this->changes = array();
    }
  
    /**
    * Builds an array that can be used to build a query to insert/update the session
    *
    * @return  array  Array of column name => prepared value
    */
    function build_query_array()
    {
      $return = array();
      foreach ($this->db_fields AS $fieldname => $cleantype)
      {
        switch ($cleantype)
        {
          case TYPE_INT:
            $cleaned = intval($this->vars["$fieldname"]);
            break;
          case TYPE_STR:
          default:
            $cleaned = "'" . $this->registry->db->escape_string($this->vars["$fieldname"]) . "'";
        }
        $return["$fieldname"] = $cleaned;
      }
  
      return $return;
    }
  
    /**
    * Sets a session variable and updates the change list.
    *
    * @param  string  Name of session variable to update
    * @param  string  Value to update it with
    */
    function set($key, $value)
    {
      if (!isset($this->vars["$key"]) OR $this->vars["$key"] != $value)
      {
        $this->vars["$key"] = $value;
        $this->changes["$key"] = true;
      }
    }
  
    /**
    * Sets the session visibility (whether session info shows up in a URL). Updates are put in the $vars member.
    *
    * @param  bool  Whether the session elements should be visible.
    */
    function set_session_visibility($invisible)
    {
      $this->visible = !$invisible;
  
      if ($invisible)
      {
        $this->vars['sessionhash'] = '';
        $this->vars['sessionurl'] = '';
        $this->vars['sessionurl_q'] = '';
        $this->vars['sessionurl_js'] = '';
      }
      else
      {
        if (!VB_API)
        {
          $this->vars['sessionurl'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;';
          $this->vars['sessionurl_q'] = '?s=' . $this->vars['dbsessionhash'];
          $this->vars['sessionurl_js'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&';
        }
        else
        {
          $this->vars['sessionurl'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;api=1&amp;';
          $this->vars['sessionurl_q'] = '?s=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&amp;api=1';
          $this->vars['sessionurl_js'] = 's=' . $this->vars['dbsessionhash'] . '&api=1&';
        }
      }
    }
  
    /**
    * Fetches a valid sessionhash value, not necessarily the one tied to this session.
    *
    * @return  string  32-character sessionhash
    */
    function fetch_sessionhash()
    {
      return md5(uniqid(microtime(), true));
    }
  
    /**
    * Returns the IP address with the specified number of octets removed
    *
    * @param  string  IP address
    *
    * @return  string  truncated IP address
    */
    function fetch_substr_ip($ip, $length = null)
    {
      if ($length === null OR $length > 3)
      {
        $length = $this->registry->options['ipcheck'];
      }
      return implode('.', array_slice(explode('.', $ip), 0, 4 - $length));
    }
  
    /**
    * Fetches a default session. Used when creating a new session.
    *
    * @param  integer  User ID the session should be for
    *
    * @return  array  Array of session variables
    */
    function fetch_session($userid = 0)
    {
      $sessionhash = $this->fetch_sessionhash();
      if (!defined('SKIP_SESSIONCREATE'))
      {
        vbsetcookie('sessionhash', $sessionhash, false, false, true);
      }
  
      $session = array(
        'sessionhash'  => $sessionhash,
        'dbsessionhash' => $sessionhash,
        'userid'    => intval($userid),
        'host'     => SESSION_HOST,
        'idhash'    => SESSION_IDHASH,
        'lastactivity' => TIMENOW,
        'location'   => defined('LOCATION_BYPASS') ? '' : WOLPATH,
        'styleid'    => 0,
        'languageid'  => 0,
        'loggedin'   => intval($userid) ? 1 : 0,
        'inforum'    => 0,
        'inthread'   => 0,
        'incalendar'  => 0,
        'badlocation'  => 0,
        'profileupdate' => 0,
        'useragent'   => USER_AGENT,
        'bypass'    => SESSION_BYPASS
      );
  
      if (defined('VB_API') AND VB_API === true)
      {
        if ($this->registry->apiclient['apiaccesstoken'])
        {
          // Access Token is valid here because it's validated in init.php
          $accesstoken = $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'];
        }
        else
        {
          // Generate an accesstoken
          $accesstoken = fetch_random_string();
  
          $this->registry->apiclient['apiaccesstoken'] = $accesstoken;
        }
  
        $session['apiaccesstoken'] = $accesstoken;
  
        if ($this->registry->apiclient['apiclientid'])
        {
          $session['apiclientid'] = intval($this->registry->apiclient['apiclientid']);
          // Save accesstoken to apiclient table
          $this->registry->db->query_write("UPDATE " . TABLE_PREFIX . "apiclient SET
            apiaccesstoken = '" . $this->registry->db->escape_string($accesstoken) . "',
            lastactivity = " . TIMENOW . "
            WHERE apiclientid = $session[apiclientid]");
        }
      }
  
      ($hook = vBulletinHook::fetch_hook('fetch_session_complete')) ? eval($hook) : false;
  
      return $session;
  
    }
  
    /**
    * Returns appropriate user info for the owner of this session.
    *
    * @return  array  Array of user information.
    */
    function &fetch_userinfo()
    {
      if ($this->userinfo)
      {
        // we already calculated this
        return $this->userinfo;
      }
      else if ($this->vars['userid'] AND !defined('SKIP_USERINFO'))
      {
        // user is logged in
        $useroptions = (defined('IN_CONTROL_PANEL') ? FETCH_USERINFO_ADMIN : 0) + (defined('AVATAR_ON_NAVBAR') ? FETCH_USERINFO_AVATAR : 0);
        $this->userinfo = fetch_userinfo($this->vars['userid'], $useroptions, $this->vars['languageid']);
        return $this->userinfo;
      }
      else
      {
        // guest setup
        $this->userinfo = array(
          'userid'     => 0,
          'usergroupid'  => 1,
          'username'    => (!empty($_REQUEST['username']) ? htmlspecialchars_uni($_REQUEST['username']) : ''),
          'password'    => '',
          'email'     => '',
          'styleid'    => $this->vars['styleid'],
          'languageid'   => $this->vars['languageid'],
          'lastactivity'  => $this->vars['lastactivity'],
          'daysprune'   => 0,
          'timezoneoffset' => $this->registry->options['timeoffset'],
          'dstonoff'    => $this->registry->options['dstonoff'],
          'showsignatures' => 1,
          'showavatars'  => 1,
          'showimages'   => 1,
          'showusercss'  => 1,
          'dstauto'    => 0,
          'maxposts'    => -1,
          'startofweek'  => 1,
          'threadedmode'  => $this->registry->options['threadedmode'],
          'securitytoken' => 'guest',
          'securitytoken_raw' => 'guest'
        );
  
        $this->userinfo['options'] =
                      $this->registry->bf_misc_useroptions['showsignatures'] | $this->registry->bf_misc_useroptions['showavatars'] |
                      $this->registry->bf_misc_useroptions['showimages'] | $this->registry->bf_misc_useroptions['dstauto'] |
                      $this->registry->bf_misc_useroptions['showusercss'];
  
        if (!defined('SKIP_USERINFO'))
        {
          // get default language
          $phraseinfo = $this->registry->db->query_first_slave("
            SELECT languageid" . fetch_language_fields_sql(0) . "
            FROM " . TABLE_PREFIX . "language
            WHERE languageid = " . (!empty($this->vars['languageid']) ? $this->vars['languageid'] : intval($this->registry->options['languageid'])) . "
          ");
          if (empty($phraseinfo))
          { // can't phrase this since we can't find the language
            trigger_error('The requested language does not exist, reset via tools.php.', E_USER_ERROR);
          }
          foreach($phraseinfo AS $_arrykey => $_arryval)
          {
            $this->userinfo["$_arrykey"] = $_arryval;
          }
          unset($phraseinfo);
        }
  
        return $this->userinfo;
      }
    }
  
    /**
    * Updates the last visit and last activity times for guests and registered users (differently).
    * Last visit is set to the last activity time (before it's updated) only when a certain
    * time has lapsed. Last activity is always set to the specified time.
    *
    * @param  integer  Time stamp for last visit time (guest only)
    * @param  integer  Time stamp for last activity time (guest only)
    */
    function do_lastvisit_update($lastvisit = 0, $lastactivity = 0)
    {
      // update last visit/activity stuff
      if ($this->vars['userid'] == 0)
      {
        // guest -- emulate last visit/activity for registered users by cookies
        if ($lastvisit)
        {
          // we've been here before
          $this->userinfo['lastvisit'] = intval($lastvisit);
          $this->userinfo['lastactivity'] = ($lastvisit ? intval($lastvisit) : TIMENOW);
  
          // here's the emulation
          if (TIMENOW - $this->userinfo['lastactivity'] > $this->registry->options['cookietimeout'])
          {
            $this->userinfo['lastvisit'] = $this->userinfo['lastactivity'];
  
            vbsetcookie('lastvisit', $this->userinfo['lastactivity']);
          }
        }
        else
        {
          // first visit!
          $this->userinfo['lastactivity'] = TIMENOW;
          $this->userinfo['lastvisit'] = TIMENOW;
  
          vbsetcookie('lastvisit', TIMENOW);
        }
        vbsetcookie('lastactivity', $lastactivity);
      }
      else
      {
        // registered user
        if (!SESSION_BYPASS)
        {
          if (TIMENOW - $this->userinfo['lastactivity'] > $this->registry->options['cookietimeout'])
          {
            // see if session has 'expired' and if new post indicators need resetting
            $this->registry->db->shutdown_query("
              UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user
              SET
                lastvisit = lastactivity,
                lastactivity = " . TIMENOW . "
              WHERE userid = " . $this->userinfo['userid'] . "
            ", 'lastvisit');
  
            $this->userinfo['lastvisit'] = $this->userinfo['lastactivity'];
          }
          else
          {
            // if this line is removed (say to be replaced by a cron job, you will need to change all of the 'online'
            // status indicators as they use $userinfo['lastactivity'] to determine if a user is online which relies
            // on this to be updated in real time.
            $this->registry->db->shutdown_query("
              UPDATE " . TABLE_PREFIX . "user
              SET lastactivity = " . TIMENOW . "
              WHERE userid = " . $this->userinfo['userid'] . "
            ", 'lastvisit');
          }
        }
      }
    }
  }
  
  /**
  * Class to handle shutdown
  *
  * @package  vBulletin
  * @version  $Revision: 46878 $
  * @author  vBulletin Development Team
  * @date    $Date: 2011-08-01 16:35:31 -0700 (Mon, 01 Aug 2011) $
  */
  class vB_Shutdown
  {
    /**
     * A reference to the singleton instance
     *
     * @var vB_Cache_Observer
     */
    protected static $instance;
  
    /**
     * An array of shutdown callbacks to call on shutdown
     */
    protected $callbacks;
  
    /**
     * Constructor protected to enforce singleton use.
     * @see instance()
     */
    protected function __construct(){}
  
    /**
     * Returns singleton instance of self.
     *
     * @return vB_Shutdown
     */
    public function instance()
    {
      if (!isset(self::$instance))
      {
        $class = __CLASS__;
        self::$instance = new $class();
      }
  
      return self::$instance;
    }
  
    /**
    * Add callback to be executed at shutdown
    *
    * @param array $callback          - Call back to call on shutdown
    */
    public function add($callback)
    {
      if (!is_array($this->callbacks))
      {
        $this->callbacks = array();
      }
  
      $this->callbacks[] = $callback;
    }
  
    // only called when an object is destroyed, so $this is appropriate
    public function shutdown()
    {
      if (sizeof($this->callbacks))
      {
        foreach ($this->callbacks AS $callback)
        {
          call_user_func($callback);
        }
  
        unset($this->callbacks);
      }
    }
  
    public function __wakeup()
    {
      unset($this->callbacks);
    }
  }
  
  /**
  * This class implements variable-registration-based template evaluation,
  * wrapped around the legacy template format. It will be extended in the
  * future to support the new format/syntax without requiring changes to
  * code written with it.
  *
  * Currently these vars are automatically registered: $vbphrase
  *  $show, $bbuserinfo, $session, $vboptions
  *
  * @package  vBulletin
  */
  class vB_Template
  {
    /**
     * Preregistered variables.
     * Variables can be preregistered before a template is created and will be
     * imported and reset when the template is created.
     * The array should be in the form array(template_name => array(key => variable))
     *
     * @var array mixed
     */
    protected static $pre_registered = array();
  
    /**
    * Name of the template to render
    *
    * @var  string
    */
    protected $template = '';
  
    /**
     * Array of registered variables.
     * @see vB_Template::preRegister()
    *
    * @var  array
    */
    protected $registered = array();
  
    /**
     * Whether the globally accessible vars have been registered.
     *
     * @var bool
     */
    protected $registered_globals;
  
    /**
    * Debug helper to count how many times a template was used on a page.
    *
    * @var  array
    */
    public static $template_usage = array();
  
    /**
    * Debug helper to list the templates that were fetched out of the database (not cached properly).
    *
    * @var  array
    */
    public static $template_queries = array();
  
    /**
     * Hook code for register.
     * @see vB_Template::register()
     *
     * @var string
     */
    protected static $hook_code = false;
  
  
  
    /**
     * Factory method to create the template object.
     * Will choose the correct template type based on the request. Any preregistered
     * variables are also registered and cleared from the preregister cache.
    *
    * @param  string  Name of the template to be evaluated
    * @return  vB_Template  Template object
    */
    public static function create($template_name, $forcenoapi = false)
    {
      static $output_type;
  
      if (defined('VB_API') AND VB_API AND !$forcenoapi)
      {
        // TODO: Use an option to enable/disable the api output
  
        if (!isset($output_type))
        {
  //        global $vbulletin;
  //
  //        $vbulletin->input->clean_gpc('r', 'api');
  //        $output_type = in_array($vbulletin->GPC['api'], array('xml', 'json')) ? $vbulletin->GPC['api'] : 'json';
          // Currently we support json only
          $output_type = 'json';
        }
  
        if ($output_type == 'xml')
        {
          $template = new vB_Template_XML($template_name);
        }
        else
        {
          $template = new vB_Template_JSON($template_name);
        }
  
        if (!VB_API_CMS)
        {
          global $show;
          $copyofshow = $show;
          self::remove_common_show($copyofshow);
          $template->register('show', $copyofshow);
        }
      }
      else
      {
        $template = new vB_Template($template_name);
      }
  
      if (isset(self::$pre_registered[$template_name]))
      {
        $template->quickRegister(self::$pre_registered[$template_name]);
        // TODO: Reinstate once search uses a single template object
        // unset(self::$pre_registered[$template_name]);
      }
  
      return $template;
    }
  
    /**
     * Unset common items in $show array for API
     */
    protected static function remove_common_show(&$show)
    {
      // Unset common show variables
      unset(
        $show['old_explorer'], $show['rtl'], $show['admincplink'], $show['modcplink'],
        $show['registerbutton'], $show['searchbuttons'], $show['quicksearch'],
        $show['memberslist'], $show['guest'], $show['member'], $show['popups'],
        $show['nojs_link'], $show['pmwarning'], $show['pmstats'], $show['pmmainlink'],
        $show['pmtracklink'], $show['pmsendlink'], $show['siglink'], $show['avatarlink'],
        $show['detailedtime'], $show['profilepiclink'], $show['wollink'], $show['spacer'],
        $show['dst_correction'], $show['contactus'], $show['nopasswordempty'],
        $show['quick_links_groups'], $show['quick_links_albums'], $show['friends_and_contacts'],
        $show['communitylink'], $show['search_engine'], $show['editor_css']
      );
    }
  
    /**
     * Protected constructor to enforce the factory pattern.
     * Ensures the chrome templates have been processed.
    */
    protected function __construct($template_name)
    {
      global $bootstrap;
  
      if (!empty($bootstrap) AND !$bootstrap->called('template'))
      {
        $bootstrap->process_templates();
      }
  
      $this->template = $template_name;
    }
  
    /**
    * Returns the name of the template that will be rendered.
    *
    * @return  string
    */
    public function get_template_name()
    {
      return $this->template;
    }
  
    /**
     * Preregisters variables before template instantiation.
     *
     * @param  string  The name of the template to register for
     * @param  array  The variables to register
     */
    public static function preRegister($template_name, array $variables = NULL)
    {
      if ($variables)
      {
        if (!isset(self::$pre_registered[$template_name]))
        {
          self::$pre_registered[$template_name] = array();
        }
  
        self::$pre_registered[$template_name] = array_merge(self::$pre_registered[$template_name], $variables);
      }
    }
  
    /**
    * Register a variable with the template.
    *
    * @param  string  Name of the variable to be registered
    * @param  mixed  Value to be registered. This may be a scalar or an array.
     * @param  bool  Whether to overwrite existing vars
     * @return  bool  Whether the var was registered
    */
    public function register($name, $value, $overwrite = true)
    {
      if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))
      {
        return false;
      }
  
      // Run register hook
      self::assert_register_hook();
  
      if (self::$hook_code)
      {
        eval(self::$hook_code);
      }
  
      $this->registered[$name] = $value;
  
      return true;
    }
  
    /**
     * Registers an array of variables with the template.
     *
     * @param  mixed  Assoc array of name => value to be registered
     */
    public function quickRegister($values, $overwrite = true)
    {
      if (!is_array($values))
      {
        return;
      }
  
      foreach ($values AS $name => $value)
      {
        $this->register($name, $value, $overwrite);
      }
    }
  
    /**
     * Registers a named global variable with the template.
     *
     * @param  string  The global to register
     * @param  bool  Whether to overwrite on a name collision
     */
    public function register_global($name, $overwrite = true)
    {
      if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))
      {
        return false;
      }
  
      return isset($GLOBALS[$name]) ? $this->register_ref($name, $GLOBALS[$name]) : false;
    }
  
    /**
     * Registers a reference to a variable.
     *
     * @param  string  Name of the variable to be registered
     * @param  mixed  Value to be registered. This may be a scalar or an array
     * @param  bool  Whether to overwrite existing vars
     * @return  bool  Whether the var was registered
     */
    public function register_ref($name, &$value, $overwrite = true)
    {
      if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))
      {
        return false;
      }
  
      // Run register hook
      self::assert_register_hook();
  
      if (self::$hook_code)
      {
        eval(self::$hook_code);
      }
  
      $this->registered[$name] =& $value;
  
      return true;
    }
  
    /**
    * Unregisters a previously registered variable.
    *
    * @param  string  Name of variable to be unregistered
    * @return  mixed  Null if the variable wasn't registered, otherwise the value of the variable
    */
    public function unregister($name)
    {
      if (isset($this->registered[$name]))
      {
        $value = $this->registered[$name];
        unset($this->registered[$name]);
        return $value;
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }
  
    /**
     * Determines if a named variable is registered.
    *
    * @param  string  Name of variable to check
    * @return  bool
    */
    public function is_registered($name)
    {
      return isset($this->registered[$name]);
    }
  
    /**
    * Return the value of a registered variable or all registered values
     * If no variable name is specified then all variables are returned.
    *
    * @param  string  The name of the variable to get the value for.
    * @return  mixed  If a name is specified, the value of the variable or null if it doesn't exist.
    */
    public function registered($name = '')
    {
      if ($name !== '')
      {
        return (isset($this->registered[$name]) ? $this->registered[$name] : null);
      }
      else
      {
        return $this->registered;
      }
    }
  
    /**
     * Caches the register var hook code locally.
     */
    protected static function assert_register_hook()
    {
      if (self::$hook_code === false AND class_exists('vBulletinHook', false))
      {
        self::$hook_code = vBulletinHook::fetch_hook('template_register_var');
      }
    }
  
    /**
    * Automatically register the page-level templates footer, header,
    * and headinclude based on their global values.
    */
    public function register_page_templates()
    {
      // Only method forum requires these templates
      if (defined('VB_API') AND VB_API === true AND VB_ENTRY !== 'forum.php')
      {
        return true;
      }
  
      $this->register_global('footer');
      $this->register_global('header');
      $this->register_global('headinclude');
      $this->register_global('headinclude_bottom');
    }
  
    /**
     * Register globally accessible vars.
     *
     * @param bool $final_render        - Whether we are rendering the final response
    */
    protected function register_globals($final_render = false)
    {
      if ($this->registered_globals)
      {
        return;
      }
      $this->registered_globals = true;
  
      global $vbulletin, $style;
  
      $this->register_ref('bbuserinfo', $vbulletin->userinfo);
      $this->register_ref('vboptions', $vbulletin->options);
      $this->register_ref('session', $vbulletin->session->vars);
      $this->register('relpath', htmlspecialchars($vbulletin->input->fetch_relpath()));
  
      $this->register_global('vbphrase');
      $this->register_global('vbcollapse');
      $this->register_global('ad_location');
      $this->register_global('style');
  
      $this->register_global('show', false);
      $this->register_global('template_hook', false);
  
      $vbcsspath = vB_Template::fetch_css_path();
      $this->register('vbcsspath', $vbcsspath);
  
      if ($vbulletin->products['vbcms'])
      {
        $this->register('vb_suite_installed', true);
      }
  
      // If we're using bgclass, we might be using exec_switch_bg()
      // but we can only be sure if we match the global value.
      // A hack that will hopefully go away.
      if (isset($bgclass) AND $bgclass == $GLOBALS['bgclass'])
      {
        $this->register_ref('bgclass', $GLOBALS['bgclass']);
      }
    }
  
  
    /**
     * Renders the template.
     *
     * @param  boolean  Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)
     * @return  string  Rendered version of the template
     */
    public function render($suppress_html_comments = false, $final_render = false)
    {
      // Register globally accessible data
      $this->register_globals($final_render);
  
      // Render the output in the appropriate format
      return $this->render_output($suppress_html_comments);
    }
  
  
    /**
     * Renders the output after preperation.
     * @see vB_Template::render()
     *
     * @param boolean  Whether to suppress the HTML comment surrounding option (for JS, etc)
     * @return string
     */
    protected function render_output($suppress_html_comments = false)
    {
      //This global statement is here to expose $vbulletin to the templates.
      //It must remain in the same function as the template eval
      global $vbulletin;
      extract($this->registered, EXTR_SKIP | EXTR_REFS);
  
      $template_code = self::fetch_template($this->template);
      if (strpos($template_code, '$final_rendered') !== false)
      {
        eval($template_code);
      }
      else
      {
        eval('$final_rendered = "' . $template_code . '";');
      }
  
      if ($vbulletin->options['addtemplatename'] AND !$suppress_html_comments)
      {
        $template_name = preg_replace('#[^a-z0-9_]#i', '', $this->template);
        $final_rendered = "<!-- BEGIN TEMPLATE: $template_name -->\n$final_rendered\n<!-- END TEMPLATE: $template_name -->";
      }
  
      return $final_rendered;
    }
  
  
    /**
    * Returns the CSS path needed for the {vb:cssfile} template tag
    *
    * @return  string  CSS path
    */
    public static function fetch_css_path()
    {
      global $vbulletin, $style, $foruminfo;
  
      if ($vbulletin->options['storecssasfile'])
      {
        $vbcsspath = 'clientscript/vbulletin_css/style' . str_pad($style['styleid'], 5, '0', STR_PAD_LEFT) . $vbulletin->stylevars['textdirection']['string'][0] . '/';
      }
      else
      {
        // Forum ID added when in forums with style overrides and the "Allow Users To Change Styles"
        // option is off, otherwise the requested styleid will be denied. Not added across the board
        // to ensure the highest cache hit rate possible. Not needed when CSS is stored as files.
        // See bug: VBIV-5647
        $forumid = intval($foruminfo['forumid']);
        $forum_styleid = intval($foruminfo['styleid']);
        if (!$vbulletin->options['allowchangestyles'] AND $forumid > 0 AND $forum_styleid > 0)
        {
          $add_forumid = '&amp;forumid=' . $forumid;
        }
        else
        {
          $add_forumid = '';
        }
  
        // textdirection var added to prevent cache if admin modified language text_direction. See bug #32640
        $vbcsspath = 'css.php?styleid=' . $style['styleid'] . $add_forumid . '&amp;langid=' . LANGUAGEID . '&amp;d=' . $style['dateline'] . '&amp;td=' . $vbulletin->stylevars['textdirection']['string'] . '&amp;sheet=';
      }
  
      return $vbcsspath;
    }
  
    /**
    * Returns a single template from the templatecache or the database and returns
    * the raw contents of it. Note that text will be escaped for eval'ing.
    *
    * @param  string  Name of template to be fetched
    *
    * @return  string
    */
    public static function fetch_template_raw($template_name)
    {
      $template_code = self::fetch_template($template_name);
  
      if (strpos($template_code, '$final_rendered') !== false)
      {
        return preg_replace('#^\$final_rendered = \'(.*)\';$#s', '\\1', $template_code);
      }
      else
      {
        return $template_code;
      }
    }
  
    /**
    * Returns a single template from the templatecache or the database
    *
    * @param  string  Name of template to be fetched
    *
    * @return  string
    */
    protected static function fetch_template($template_name)
    {
      global $vbulletin, $tempusagecache, $templateassoc;
  
      // use legacy postbit if necessary
      if ($vbulletin->options['legacypostbit'] AND $template_name == 'postbit')
      {
        $template_name = 'postbit_legacy';
      }
  
      if (isset($vbulletin->templatecache["$template_name"]))
      {
        $template = $vbulletin->templatecache["$template_name"];
      }
      else
      {
        self::$template_queries[$template_name] = true;
        $fetch_tid = intval($templateassoc["$template_name"]);
        if (!$fetch_tid)
        {
          $gettemp = array('template' => '');
        }
        else
        {
          $gettemp = $vbulletin->db->query_first_slave("
            SELECT template
            FROM " . TABLE_PREFIX . "template
            WHERE templateid = $fetch_tid
          ");
        }
        $template = $gettemp['template'];
        $vbulletin->templatecache["$template_name"] = $template;
      }
  
      if (!isset(self::$template_usage[$template_name]))
      {
        self::$template_usage[$template_name] = 1;
      }
      else
      {
        self::$template_usage[$template_name]++;
      }
  
      return $template;
    }
  }
  
  abstract class vB_Template_Data extends vB_Template
  {
    /**
     * Registered templates and their local vars.
     * The array should be in the form:
     *   array(template_name => array(registered, registered [,...]))
     *
     * @var array
     */
    protected static $registered_templates = array();
  
    /**
     * Prefix for the template token.
     * If this is matched as the prefix of a registered variable then the value is
     * picked up from $registered_templates.
     */
    protected static $token_prefix = '_-_-template-_-_';
  
    /**
     * Register a variable with the template.
     * If the variable is prefixed with the template token then it is assumed as a
     * child template and picked up from $registered_templates.
     *
     * @param  string  Name of the variable to be registered
     * @param  mixed  Value to be registered. This may be a scalar or an array.
     * @param  bool  Whether to overwrite existing vars
     * @return  bool  Whether the var was registered
     */
    public function register($name, $value, $overwrite = true)
    {
      if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))
      {
        return false;
      }
  
      // Run register hook
      self::assert_register_hook();
  
      if (self::$hook_code)
      {
        eval(self::$hook_code);
      }
  
      if (defined('VB_API_CMS') AND VB_API_CMS === true)
      {
        $value = $this->escapeView($value);
      }
  
      // Convert any tokenised templates into the local vars
      $this->parse_token($value);
  
      $this->registered[$name] = $value;
  
      return true;
    }
  
  
    /**
     * Identical to register, but registers a value as a reference.
     *
     * @param  string  Name of the variable to be registered
     * @param  mixed  Value to be registered. This may be a scalar or an array.
     * @param  bool  Whether to overwrite existing vars
     * @return  bool  Whether the var was registered
     */
    public function register_ref($name, &$value, $overwrite = true)
    {
      if (!$overwrite AND $this->is_registered($name))
      {
        return false;
      }
  
      // Run register hook
      self::assert_register_hook();
  
      if (self::$hook_code)
      {
        eval(self::$hook_code);
      }
  
      if (defined('VB_API_CMS') AND VB_API_CMS === true)
      {
        $value = $this->escapeView($value);
      }
  
      // Convert any tokenised templates into the local vars
      $this->parse_token($value);
  
      $this->registered[$name] = &$value;
  
      return true;
    }
  
  
    /**
     * Checks if a registered value is a template token.
     * If it is, the registered vars of the child template are picked up and
     * assigned to this template.
     *
     * @param  string  Name of the variable to be registered
     * @param  mixed  Value to be registered. This may be a scalar or an array.
     * @return  bool  Whether the value was picked up as a token, or the resovled value
     */
    public function parse_token(&$value)
    {
      if (is_array($value))
      {
        array_walk($value, array($this, 'parse_token'));
      }
      else
      {
        $matched = false;
        $matches = array();
        if (is_string($value) AND preg_match_all('#' . preg_quote(self::$token_prefix) . '(.+?):(\d+)#', $value, $matches, PREG_SET_ORDER))
        {
          $old_value = $value;
          $value = array();
  
          foreach ($matches AS $match)
          {
            $template_name = $match[1];
            $index = intval($match[2]);
  
            if (isset(self::$registered_templates[$template_name][$index]))
            {
              $value[] = self::$registered_templates[$template_name][$index];
              $matched = true;
            }
          }
  
          if (sizeof($value) <= 1)
          {
            $value = current($value);
          }
        }
      }
  
      return $matched;
    }
  
    protected function whitelist_filter()
    {
      global $VB_API_WHITELIST;
  
      // errormessage should be always added to the whitelist
      $VB_API_WHITELIST['response']['errormessage'] = '*';
      if (!$VB_API_WHITELIST['show'] AND !is_array($VB_API_WHITELIST['show']))
      {
        $VB_API_WHITELIST['show'] = '*';
      }
  
      $temp = array();
      $this->whitelist_filter_recur($VB_API_WHITELIST, $temp, $this->registered);
      $this->registered = $temp;
  
    }
  
    protected function whitelist_filter_recur($whitelist, &$arr, &$registered)
    {
      foreach ($whitelist as $k => $v)
      {
        if ($k !== '*')
        {
          if (is_numeric($k) AND isset($registered[$v]))
          {
            if (is_array($registered[$v]))
            {
              $this->removeShow($registered[$v]);
            }
            $arr[$v] = $registered[$v];
          }
          elseif (array_key_exists($k, (array)$registered))
          {
            if ($v === '*')
            {
              if (is_array($registered[$v]))
              {
                $this->removeShow($registered[$v]);
              }
              $arr[$k] = $registered[$k];
            }
            elseif (is_array($v))
            {
              $arr[$k] = array();
              $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr[$k], $registered[$k]);
              if (empty($arr[$k]))
              {
                unset($arr[$k]);
              }
            }
          }
        }
        elseif ($k === '*')
        {
          if (is_array($registered))
          {
            $registeredkeys = array_keys($registered);
            if (is_numeric($registeredkeys[0]))
            {
              foreach ($registered as $k2 => $v2)
              {
                if (is_array($whitelist[$k]) AND !in_array('show', array_keys($whitelist[$k])))
                {
                  if (is_array($registered[$k2]))
                  {
                    $this->removeShow($registered[$k2]);
                  }
                }
                $arr[$k2] = array();
                $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr[$k2], $registered[$k2]);
              }
            }
            else
            {
              if (is_array($whitelist[$k]) AND !in_array('show', array_keys($whitelist[$k])))
              {
                if (is_array($registered))
                {
                  $this->removeShow($registered);
                }
              }
              $this->whitelist_filter_recur($whitelist[$k], $arr, $registered);
            }
          }
          else
          {
            $arr = $registered;
            unset($registered);
          }
        }
      }
    }
  
    protected function removeShow(&$arr)
    {
      if (is_array($arr))
      {
        unset($arr[

  دوستان ترور خدا كمك كنيد
  ویرایش توسط andytanha : 2011/11/01 در ساعت 04:30 PM دلیل: ادغام دو پست


  به زودی برخواهیم گشت


 7. Top | #6
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  ورژن ویبولتین
  All Versions of vb & All Versions of php nuke
  سن
  28
  نوشته ها
  973
  مورد پسند
  984 بار
  نوشته های وبلاگ
  2
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  شما به هاستیگت بگو آخرین بک آپ رو ریستور کنه!

  یا دقیق ارور class_core.php رو بزارید! یه خط ارور که بیش نیست!

 8. Top | #7
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  خودم هم نفهمیدم
  سن
  28
  نوشته ها
  244
  مورد پسند
  35 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط pasargad-it نمایش پست ها
  شما به هاستیگت بگو آخرین بک آپ رو ریستور کنه!

  یا دقیق ارور class_core.php رو بزارید! یه خط ارور که بیش نیست!
  دوست عزيز تا به الان 5 بار رياستور زدم خوب خسته شدم


  به زودی برخواهیم گشت


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 40
  آخرين نوشته: 2012/07/23, 04:15 PM
 2. ارور XML: mismatched tag at Line 116
  توسط LicH_MaSteR در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/09/23, 06:05 AM
 3. ارور [ path]/includes/class_core.php on line 3818
  توسط ariafar در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/05/13, 06:40 PM
 4. مشکل با Class_core
  توسط Hawk در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2011/04/14, 01:59 PM
 5. اشکال در class_core.php و ارتباط با config.php در خط 3190
  توسط teha در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2011/01/25, 09:34 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •