سلام
میخواستم ببینم چرا بالای قالبم بهم ریخته
خودتون ببینید
www.persiandld.com

در ضمن ناوبار هم بخم ریخته
علت اون هم بگید لطفا