اولين الگوريتم:

الگوريتمي بنويسيد كه 20 جفت عدد را دريافت كند و ك.م.م هر جفت عدد را حساب كند:

A و B را بگير
اگر A>B انگاه
براي i از 1 تا A تكرار كن
{
K <----- i * A
اگر K Mod B = 0 انگاه چاپ كن K ، "ك.م.م است"
}
در غير اينصورت
براي i از 1 تا B تكرار كن
{
K <----- i * B
اگر K Mod A = 0 انگاه چاپ كن K ، "ك.م.م است"
}