درود این مشکل دیگه چیه وقتی دگمه میپسندم رو میزنیم هم به پست طرف اضافه میشه و هم به سپاس شده