بِه تاریخ تاپیک یک نگاه بکنید بدک نیست ا!

بَستِه شُد !