سلام،

هر چند وقت یک بار یک ایمیل حاوی ارور دیتابیس برام ارسال میشه که مربوطه به هک تجربه. ( این هک رو من چند ماه پیش پاک کردم )

حالا چطور میتونم این مورد رو برطرف کنم؟


Database error in vBulletin 4.1.5:

Invalid SQL:

SELECT languageid,
phrasegroup_global AS phrasegroup_global,
phrasegroup_xperience AS phrasegroup_xperience,
phrasegroup_user AS phrasegroup_user,
phrasegroup_search AS phrasegroup_search,
phrasegroup_cpoption AS phrasegroup_cpoption,
phrasegroup_socialgroups AS phrasegroup_socialgroups,
phrasegroup_cppermission AS phrasegroup_cppermission,
phrasegroupinfo AS lang_phrasegroupinfo,
options AS lang_options,
languagecode AS lang_code,
charset AS lang_charset,
locale AS lang_locale,
imagesoverride AS lang_imagesoverride,
dateoverride AS lang_dateoverride,
timeoverride AS lang_timeoverride,
registereddateoverride AS lang_registereddateoverride,
calformat1override AS lang_calformat1override,
calformat2override AS lang_calformat2override,
logdateoverride AS lang_logdateoverride,
decimalsep AS lang_decimalsep,
thousandsep AS lang_thousandsep
FROM language
WHERE languageid = 4;

MySQL Error : Unknown column 'phrasegroup_xperience' in 'field list'
Error Number : 1054
Request Date : Thursday, November 17th 2011 @ 10:24:02 AM
Error Date : Thursday, November 17th 2011 @ 10:24:02 AM
Script : http://www.topforum.ir/xperience.php?go=earn
Referrer :
IP Address : 66.249.72.40
Username :
Classname : vB_Database
MySQL Version