برخی از سایتها مطالب پر دیدگاه دارند یعنی هر مطلب دیدگاههای زیادی جذب میکند که اینکار جای بحث و گفتگو و پرداختن به جزئیات در مطالب را بیشتر میکند اما در این بین مطالب قدیمی دیگر جای بحث ندارند… پس بهتر است زودتر بسته شوند. برای اینکار لازم نیست شما به صورت دستی این کاررا انجام دهید… امروز با ما باشید تا بسادیگ به انجام این عمل بپردازیم …

برای ایجاد چنین دسترسی کافیست کد زیر را در functions.php قالب خود بیفزائید. توجه نمائید که قبل از هر کاری بک آپ از این فایل تهیه نمائید.کد PHP:
<?php function close_comments$posts ) {     if ( !is_single() ) { return $posts; }     if ( time() - strtotime$posts[0]->post_date_gmt ) > ( 30 24 60 60 ) ) {         $posts[0]->comment_status 'closed';         $posts[0]->ping_status    'closed';     }     return $posts; } add_filter'the_posts''close_comments' ); ?>[LEFT][/LEFT]


موفق و پیروز و وردپرس پسند باشید !