بابا يكم ابروداري كنيد خب پيش اين خارجيه هم دست از اسپم بر نميداريد عجب