درود
من وقتی یکی از کاربرانم امروز تولدش هست رو پایین فروم نمی نویسه!
تاریخ تولد هم تنظیم می کنم نمایش دادن تاریخ تولد رو هم بله می ذارم از تویه گروه کاربری هم بله می ذارم ولی باز نشون نمیده.
مشکل از کجاس؟