سلام دوستان امیدوارم خوب باشین ؟

کسی برای وی بی pingbox دیده ؟
اگه یاهو با اومد اونجام آن بشه ! یه چیزی مثل filezilla ولی برای یاهو

مسری