بانک موبایل سراسر کشور به سامانه افزوده شد.
بابت فعالسازی هزینه ای دریافت نمیشود.