نه ماله من با ... پی ان هم باز سرعتش فرقی نمیکنه کاربرام رو ناراضی کرده همه فرار کردن