تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 37

موضوع: زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

  1. توضیحات زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy »»

   زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: May 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: 3.8.x رتبه :  (2 رای ، میانگین : 5.00 ) نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2010/09/20 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 0 بار
   پشتیبانی می شود تغییرات دستی در قالب مجوز ترجمه


   درود.
   نمونه :

   لینک :
   http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=247812
   نحوه نصب :
   به مسیر زیر بروید :
   Admin CP >> Style Menager >> Show templates >> Postbir_legacy
   هر چه درون آن است عوض کنید با :
   کد:
   $template_hook[postbit_start] 
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr> 
     <if condition="$show['announcement']"> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td> 
     <else /> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> 
         <!-- status icon and date --> 
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert] 
         <!-- / status icon and date --> 
       </td> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> 
         &nbsp; 
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']"> 
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if> 
       </td> 
     </if> 
   </tr> 
   <tr valign="top"> 
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
   
         <div id="postmenu_$post[postid]"> 
           <if condition="$show['profile']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else /> 
           $post[musername] 
           </if> 
         </div> 
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> 
         <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if> 
         $template_hook[postbit_userinfo_left] 
   
   <if condition="$show['avatar']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> 
            <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
           </div> 
   </div> 
   <else /> 
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> 
             <div class="postbit-mini-box" align="center"> 
               <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" />
             </div> 
           </if> 
   
   
         </if>     
         <div class="smallfont"> 
   
           <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if>
           <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> 
           <div><div class="postbit-mini-box"> 
           $vbphrase[posts]: $post[posts] 
           </div></div> 
   
   <div><div class="postbit-mini-box"> 
            $vbphrase[threads]: $post[threads] 
           </div></div> 
   <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div>
   <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> 
    <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div>
   
           <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div>
   
    <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div>
         </div> 
   
           <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
           
           $template_hook[postbit_userinfo_right] 
           </td> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     <else /> 
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if> 
       $template_hook[postbit_messagearea_start] 
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title --> 
         <div class="smallfont"> 
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div> 
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
         <!-- / icon and title --> 
       </if> 
   
       <!-- message --> 
       <div id="post_message_$post[postid]"> 
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] 
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else /> 
     $post[message] 
     </if> 
       </div> 
       <!-- / message --> 
   
       <if condition="$show['attachments']"> 
       <!-- attachments --> 
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks] 
             </table> 
             </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['otherattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         </div> 
       <!-- / attachments --> 
       </if> 
   
       $template_hook[postbit_signature_start] 
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
   
       <if condition="$post['signature']"> 
       <!-- sig --> 
         <div> 
          ________________ <br /> 
           $post[signature] 
         </div> 
       <!-- / sig --> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_signature_end] 
   
       <if condition="$show['postedited']"> 
       <!-- edit note --> 
         <div class="smallfont"> 
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
           <em> 
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else /> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if> 
             <if condition="$post['edit_reason']"> 
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if> 
           </em> 
         </div> 
       <!-- / edit note --> 
       </if> 
   
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 
       $post[onlinestatus] 
       <if condition="$show['reputationlink']"> 
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if> 
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged] 
       &nbsp; 
     </td></div></div> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     <else /> 
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     </if> 
       <!-- controls --> 
       <if condition="$post['editlink']"> 
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['forwardlink']"> 
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['replylink']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['multiquote_post']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['moderated']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['spam']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['deletedpost']"> 
         <if condition="$show['managepost']"> 
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else /> 
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if> 
       </if> 
       <if condition="$show['redcard']"> 
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else /> 
         <if condition="$show['yellowcard']"> 
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_controls] 
       <!-- / controls --> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   $template_hook[postbit_end] 
   
   <!-- post $post[postid] popup menu --> 
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
     <tr> 
       <td class="thead">$post[username]</td> 
     </tr> 
     <if condition="$show['profile']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['pmlink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['emaillink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['homepage']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['search']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> 
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     $template_hook[postbit_user_popup] 
     </table> 
   </div> 
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   به تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
   حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کد را به ته آن اضافه کنید :
   کد:
   .postbit-mini-box {
   background:#ECECEC;
   	border:1px;
   	border-color:#D4D4D4;
   	border-style:solid;
     border-left:1px;
     border-left-color:#D4D4D4;
     border-left-style:solid;
   	border-bottom:1px;
   	border-bottom-style:solid;
   	border-bottom-color:#D4D4D4;
   	color:#333;
   	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
   	font-size:11px;
   	padding:5px 5px 5px 5px;
   	margin-top:2px;
   موفق باشید.

   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #12
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  301
  مورد پسند
  127 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  40

  پیش فرض

  ممنون bOs3000 این نوع آدرس دهی درست بود ولی آخر آدرستون اشتباه بود که من درستش میکنم :

  مسیر => کنترل پنل > استایل ها و قالب ها > تنظیمات استایل ها > Css های اصلی > آخر صفحه "تعریف CSS اضافی " دوکادر
  هست کادر اول نه دوم پایین کدهای موجود کدهای گفته شده کپی شوند.

  با تشکر فراوان

  3 تشکر توسط:


 3. Top | #13
  کاربر ویژهکاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.7
  نوشته ها
  522
  مورد پسند
  606 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  67

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Rishter نمایش پست ها
  ممنون bOs3000 این نوع آدرس دهی درست بود ولی آخر آدرستون اشتباه بود که من درستش میکنم :

  مسیر => کنترل پنل > استایل ها و قالب ها > تنظیمات استایل ها > Css های اصلی > آخر صفحه "تعریف CSS اضافی " دوکادر
  هست کادر اول نه دوم پایین کدهای موجود کدهای گفته شده کپی شوند.

  با تشکر فراوان
  ممنون دوست خوبم بله از ادرس شما هم میشه رفت
  اما من ادرس رو از روی حرف علی وب ایران گفتم که بقیه کاربران گیج نشوند
  درواقع هر 2 طریق درست هست
  در داخل تنظیمات استایل هم که برید قسمت css اضافی وجود داره
  خوشحالم مشکلتون حل شد

  یا حق

  2 تشکر توسط:


 4. Top | #14
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  جزیره
  نوشته ها
  374
  مورد پسند
  239 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  48

  پیش فرض

  کسی میدونه چطوری میتونم به جای کادر ها که الان به رنگ سفید هستند مثلا از یک عکس استفاده بکنم؟

 5. Top | #15
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  جزیره
  نوشته ها
  374
  مورد پسند
  239 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  48

  پیش فرض

  بابا جون من یکی جواب بده
  سوالات ما سخت شده یا معرفت بقیه اهالی وی بی ایران کم شده ؟
  مخصوصا علی اقا

 6. Top | #16
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  جزیره
  نوشته ها
  374
  مورد پسند
  239 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  48

  پیش فرض
  اینم یک پست دیگه بدون جواب

 7. Top | #17
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  245
  مورد پسند
  41 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  اقا اين ادرس كجا ميشه؟
  Admin CP >> Style Menager >> Show templates >> Postbir_legacy

  اصلا درست هم كار نميكنه !!!!!
  تعداد تشكرها رو هم نصف كرده
  ویرایش توسط hercool : 2011/02/10 در ساعت 12:07 PM دلیل: ادغام دو پست

 8. Top | #18
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  جستجو در قالب توی ادمین سی پی --> تایپ کنید Postbit_legacy
  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 9. Top | #19
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  245
  مورد پسند
  41 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  پيداش كردم ، ولي
  اصلا درست هم كار نميكنه !!!!!
  توي كادر قرار نميده
  و تعداد تشكرها رو هم نصف كرده

  شما تست كرديد؟
  مسي هست واسش درست كار كنه؟

  من ميخوام كل مشخصات توي كادر و مرتبط باشه
  حتي اواتور و درجه ها هر كدوم توي يك كادر و جدا جدا

  مثل همين دموي داده شده: http://vb.muratcan25.com/muratcan/2-...sil-olmus.html

 10. Top | #20
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  آموزش چگونگی نحوه کادر بندی پست بیت
  این آم وزش رو مطالعه کنید

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 11. Top | #21
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  245
  مورد پسند
  41 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  32

  پیش فرض

  ممنون
  الان اين كدها همون كار رو ميكنه كه توي اين اموزش تك تك انجام ميديم؟
  يا افكت و زيبايي بيشتر داره؟

  و اينكه چرا تشكرها رو نصف ميكنه؟
 12. گیفت کارت آیتونز

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 09:39 AM
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/12/04, 11:00 AM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/25, 01:53 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/04, 02:45 AM
 5. آلبوم های اعضا در پست بیت-Album Link in Postbit
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2010/07/16, 06:15 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •