تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 37

موضوع: زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

  1. توضیحات زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy »»

   زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: Mar 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: 3.8.x رتبه :  (2 رای ، میانگین : 5.00 ) نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2010/09/20 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 0 بار
   پشتیبانی می شود تغییرات دستی در قالب مجوز ترجمه


   درود.
   نمونه :

   لینک :
   http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=247812
   نحوه نصب :
   به مسیر زیر بروید :
   Admin CP >> Style Menager >> Show templates >> Postbir_legacy
   هر چه درون آن است عوض کنید با :
   کد:
   $template_hook[postbit_start] 
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr> 
     <if condition="$show['announcement']"> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td> 
     <else /> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> 
         <!-- status icon and date --> 
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert] 
         <!-- / status icon and date --> 
       </td> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> 
         &nbsp; 
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']"> 
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if> 
       </td> 
     </if> 
   </tr> 
   <tr valign="top"> 
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
   
         <div id="postmenu_$post[postid]"> 
           <if condition="$show['profile']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else /> 
           $post[musername] 
           </if> 
         </div> 
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> 
         <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if> 
         $template_hook[postbit_userinfo_left] 
   
   <if condition="$show['avatar']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> 
            <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
           </div> 
   </div> 
   <else /> 
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> 
             <div class="postbit-mini-box" align="center"> 
               <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" />
             </div> 
           </if> 
   
   
         </if>     
         <div class="smallfont"> 
   
           <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if>
           <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> 
           <div><div class="postbit-mini-box"> 
           $vbphrase[posts]: $post[posts] 
           </div></div> 
   
   <div><div class="postbit-mini-box"> 
            $vbphrase[threads]: $post[threads] 
           </div></div> 
   <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div>
   <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> 
    <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div>
   
           <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div>
   
    <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div>
         </div> 
   
           <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
           
           $template_hook[postbit_userinfo_right] 
           </td> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     <else /> 
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if> 
       $template_hook[postbit_messagearea_start] 
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title --> 
         <div class="smallfont"> 
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div> 
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
         <!-- / icon and title --> 
       </if> 
   
       <!-- message --> 
       <div id="post_message_$post[postid]"> 
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] 
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else /> 
     $post[message] 
     </if> 
       </div> 
       <!-- / message --> 
   
       <if condition="$show['attachments']"> 
       <!-- attachments --> 
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks] 
             </table> 
             </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['otherattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         </div> 
       <!-- / attachments --> 
       </if> 
   
       $template_hook[postbit_signature_start] 
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
   
       <if condition="$post['signature']"> 
       <!-- sig --> 
         <div> 
          ________________ <br /> 
           $post[signature] 
         </div> 
       <!-- / sig --> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_signature_end] 
   
       <if condition="$show['postedited']"> 
       <!-- edit note --> 
         <div class="smallfont"> 
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
           <em> 
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else /> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if> 
             <if condition="$post['edit_reason']"> 
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if> 
           </em> 
         </div> 
       <!-- / edit note --> 
       </if> 
   
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 
       $post[onlinestatus] 
       <if condition="$show['reputationlink']"> 
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if> 
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged] 
       &nbsp; 
     </td></div></div> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     <else /> 
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     </if> 
       <!-- controls --> 
       <if condition="$post['editlink']"> 
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['forwardlink']"> 
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['replylink']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['multiquote_post']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['moderated']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['spam']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['deletedpost']"> 
         <if condition="$show['managepost']"> 
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else /> 
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if> 
       </if> 
       <if condition="$show['redcard']"> 
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else /> 
         <if condition="$show['yellowcard']"> 
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_controls] 
       <!-- / controls --> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   $template_hook[postbit_end] 
   
   <!-- post $post[postid] popup menu --> 
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
     <tr> 
       <td class="thead">$post[username]</td> 
     </tr> 
     <if condition="$show['profile']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['pmlink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['emaillink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['homepage']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['search']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> 
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     $template_hook[postbit_user_popup] 
     </table> 
   </div> 
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   به تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
   حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کد را به ته آن اضافه کنید :
   کد:
   .postbit-mini-box {
   background:#ECECEC;
   	border:1px;
   	border-color:#D4D4D4;
   	border-style:solid;
     border-left:1px;
     border-left-color:#D4D4D4;
     border-left-style:solid;
   	border-bottom:1px;
   	border-bottom-style:solid;
   	border-bottom-color:#D4D4D4;
   	color:#333;
   	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
   	font-size:11px;
   	padding:5px 5px 5px 5px;
   	margin-top:2px;
   موفق باشید.

   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #22
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  Powered by vBulletin® Version 5.0.4
  سن
  43
  نوشته ها
  3,739
  مورد پسند
  1,950 بار
  نوشته های وبلاگ
  7
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  419

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Rishter نمایش پست ها
  ممنون bOs3000 این نوع آدرس دهی درست بود ولی آخر آدرستون اشتباه بود که من درستش میکنم :

  مسیر => کنترل پنل > استایل ها و قالب ها > تنظیمات استایل ها > Css های اصلی > آخر صفحه "تعریف CSS اضافی " دوکادر
  هست کادر اول نه دوم پایین کدهای موجود کدهای گفته شده کپی شوند.

  با تشکر فراوان
  من تا جستجوی قالب ها امدم اما باید درون ان چه گذینه ای رو جستجو کنم لطفا راهنمایی کنید یا کاملا کد نوشته این قسمت رو برایم بگذارید .متشکرم

  کاربر مقابل از omid1744 بابت این پست مفید تشکر کرده است:
  http://vbone.esy.es/forum.php
  http://vbone.ir/forum.php
  http://vboni.ir/forum.php

  http://vb.vvs.ir

  درپناه تو نه در پناه خلق تو

  بازگشت سایت شما دردستان ماست

 3. Top | #23
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  82
  مورد پسند
  19 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  من انجام دادم درست شد اما یه مشکل بزرگ مثلا این عکس رو نگاه کنید

  http://sib89.com/uploads/1313768212.jpg


  اون کادری که با قرمز مشخص کردم نگاه کنید نه اونا تو کادر هستن تازه خیلی هم بد نوشته شدن

  یه جوری بهم ریختس چجوری درستش کنم؟؟؟
  بهترینها و برترینها در سیب 89 عضو شده اند

  تبلیغ با قیمت باور نکردنی-

  تبلیغ روزانه این سایت برای بلاگفا

  بهترین مکان برای کسانی که تبلیغ دارند مخصوصا برای فروشندگان هاست و سرور ....

  http://www.Sib89.com

 4. Top | #24
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2010
  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  مورد پسند
  2,587 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  336

  پیش فرض

  درود .

  اینقدر بزرگ هم ننویسد هم میبینند هم جواب میدهند .

  کاربر مقابل از Amir Lord بابت این پست مفید تشکر کرده است:  ( Drupal Hosting ( linahost
 5. Top | #25
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  82
  مورد پسند
  19 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  یه سوال دیگه هم دارم میخوام کد

  که برای زیبایی آواتره رو قرار بدم باید بجای کدوم کد از این پست بیت بزارم؟


  لطفا پست قبلیمم جواب بدین


  با سپاس و درود


  کد HTML:
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" dir="rtl">
      <tbody><tr>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_left.png"></td>
        <td style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_center.png&quot;) repeat-x scroll left top transparent;">
        </td>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_right.png"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="bottom" style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_scale_left.png&quot;) repeat-y scroll left top transparent;">&nbsp;</td>
  
        <td>
    <!-- End Style -->
    <!-- Start round for vb4 -->
        <div class="smallfont"> <if condition="$show['avatar']">
          <div class="smallfont">
            <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><CENTER><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] border="0" /></a></CENTER>
          </div>
        </if>
  </div>
    <!-- FINISH -->
    <!-- Style specific -->
        </td>
        <td valign="bottom" style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_scale_right.png&quot;) repeat-y scroll right top transparent;">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_left.png"></td>
        <td style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_center.png&quot;) repeat-x scroll left top transparent;"></td>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_right.png"></td>
      </tr>
    </tbody></table> 
  بهترینها و برترینها در سیب 89 عضو شده اند

  تبلیغ با قیمت باور نکردنی-

  تبلیغ روزانه این سایت برای بلاگفا

  بهترین مکان برای کسانی که تبلیغ دارند مخصوصا برای فروشندگان هاست و سرور ....

  http://www.Sib89.com

 6. Top | #26
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,954 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  روی نوشته قسمتی که دورش خط بنفش کشیدید کلیک راست و view image کنید و عکس های هک رو در مسیر درست آپ کنید .

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 7. Top | #27
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  82
  مورد پسند
  19 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  عکسای هکو؟؟

  اون لینکش و ویبیه که نمیشه دانلود کرد

  یعنی درست میشه میشه لینک و عکسارو بزارید و بگید چیکار کنم


  اون کد برای آواتاریم که گذاشتم بگین با کدووم عوض کنم
  بهترینها و برترینها در سیب 89 عضو شده اند

  تبلیغ با قیمت باور نکردنی-

  تبلیغ روزانه این سایت برای بلاگفا

  بهترین مکان برای کسانی که تبلیغ دارند مخصوصا برای فروشندگان هاست و سرور ....

  http://www.Sib89.com

 8. Top | #28
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,954 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  Activity modification

  کاربر مقابل از VBIran بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 9. Top | #29
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  82
  مورد پسند
  19 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط MR.amirk2 نمایش پست ها
  درود .
  .
  نقل قول نوشته اصلی توسط king-alireza نمایش پست ها
  یه سوال دیگه هم دارم میخوام کد

  که برای زیبایی آواتره رو قرار بدم باید بجای کدوم کد از این پست بیت بزارم؟


  لطفا پست قبلیمم جواب بدین


  با سپاس و درود


  کد HTML:
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" dir="rtl">
      <tbody><tr>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_left.png"></td>
        <td style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_center.png&quot;) repeat-x scroll left top transparent;">
        </td>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_top_right.png"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="bottom" style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_scale_left.png&quot;) repeat-y scroll left top transparent;">&nbsp;</td>
  
        <td>
    <!-- End Style -->
    <!-- Start round for vb4 -->
        <div class="smallfont"> <if condition="$show['avatar']">
          <div class="smallfont">
            <a rel="nofollow" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><CENTER><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] border="0" /></a></CENTER>
          </div>
        </if>
  </div>
    <!-- FINISH -->
    <!-- Style specific -->
        </td>
        <td valign="bottom" style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_scale_right.png&quot;) repeat-y scroll right top transparent;">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_left.png"></td>
        <td style="background: url(&quot;http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_center.png&quot;) repeat-x scroll left top transparent;"></td>
        <td><img src="http://www.iranpardis.com/images/avatar_layout/post_footer_right.png"></td>
      </tr>
    </tbody></table> 
  نقل قول نوشته اصلی توسط king-alireza نمایش پست ها
  عکسای هکو؟؟

  اون لینکش و ویبیه که نمیشه دانلود کرد

  یعنی درست میشه میشه لینک و عکسارو بزارید و بگید چیکار کنم


  اون کد برای آواتاریم که گذاشتم بگین با کدووم عوض کنم

  کسی جوابگو نیست ؟
  این عکسو نگاه کنید
  ببینید پست بیتمو

  1- تعداد پستها و چند تا چیز دیگه تو کادر نیستن
  (خیلی مهم) چجوری تو کادر ببرمشون و متربشون کنم؟


  http://sib89.com/uploads/1314008928.jpg

  2- تو نقل قولها هست میخوام آواترمو اون قابو دورش بندارم ولی نمیدونم با کدوم کد از پست بیتم عوض کنم
  چون کد این پست بیت با پست بیت قبلیم فرق داره و من نمیدونم چجوری باید عوضش کنم و بزارمش الان تو این پست بیت جدیدم


  کد HTML:
   <if condition="$show['avatar']">
          <div class="smallfont">
            &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><CENTER><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a></CENTER>
          </div>
        </if>

  اینم کد اون زیبا سازی آواتر
  باید با کدوم کد از پست بیتم تعویض کنمش
  (پست بیتم تو نقل قول و یا پستای قبلی هست)
  3- ستاره ها رو نگاه کنید
  http://sib89.com/uploads/1314008928.jpg

  نامرتبه

  چیکارش کنم که بیاد خوشگل زیر درجه کاربری و مرتب شه


  لطفا آموزش کامل بدین و توضیح مختصر ندین

  با سپاس و درود فراوان
  بهترینها و برترینها در سیب 89 عضو شده اند

  تبلیغ با قیمت باور نکردنی-

  تبلیغ روزانه این سایت برای بلاگفا

  بهترین مکان برای کسانی که تبلیغ دارند مخصوصا برای فروشندگان هاست و سرور ....

  http://www.Sib89.com

 10. Top | #30
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  276
  مورد پسند
  119 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  37

  پیش فرض

  سلام وخسته نباشید.

  پست بیت شیک و جالبی هست ممنون ولی یه مشکل داره .عکس حالت من رو نشون نمیشده .

 11. Top | #31
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2
  سن
  27
  نوشته ها
  3,478
  مورد پسند
  3,635 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  427

  پیش فرض

  باید هکشو نصب کنی تا نشون بده
 12. گیفت کارت آیتونز

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 10:39 AM
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/12/04, 12:00 PM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/25, 01:53 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/04, 02:45 AM
 5. آلبوم های اعضا در پست بیت-Album Link in Postbit
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2010/07/16, 06:15 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •