تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234
نمایش نتایج: از 31 به 37 از 37

موضوع: زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

  1. توضیحات زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy »»

   زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: May 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: 3.8.x رتبه :  (2 رای ، میانگین : 5.00 ) نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2010/09/20 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 0 بار
   پشتیبانی می شود تغییرات دستی در قالب مجوز ترجمه


   درود.
   نمونه :

   لینک :
   http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=247812
   نحوه نصب :
   به مسیر زیر بروید :
   Admin CP >> Style Menager >> Show templates >> Postbir_legacy
   هر چه درون آن است عوض کنید با :
   کد:
   $template_hook[postbit_start] 
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr> 
     <if condition="$show['announcement']"> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td> 
     <else /> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> 
         <!-- status icon and date --> 
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert] 
         <!-- / status icon and date --> 
       </td> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> 
         &nbsp; 
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']"> 
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if> 
       </td> 
     </if> 
   </tr> 
   <tr valign="top"> 
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
   
         <div id="postmenu_$post[postid]"> 
           <if condition="$show['profile']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else /> 
           $post[musername] 
           </if> 
         </div> 
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> 
         <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if> 
         $template_hook[postbit_userinfo_left] 
   
   <if condition="$show['avatar']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> 
            <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
           </div> 
   </div> 
   <else /> 
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> 
             <div class="postbit-mini-box" align="center"> 
               <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" />
             </div> 
           </if> 
   
   
         </if>     
         <div class="smallfont"> 
   
           <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if>
           <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> 
           <div><div class="postbit-mini-box"> 
           $vbphrase[posts]: $post[posts] 
           </div></div> 
   
   <div><div class="postbit-mini-box"> 
            $vbphrase[threads]: $post[threads] 
           </div></div> 
   <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div>
   <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> 
    <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div>
   
           <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div>
   
    <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div>
         </div> 
   
           <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
           
           $template_hook[postbit_userinfo_right] 
           </td> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     <else /> 
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if> 
       $template_hook[postbit_messagearea_start] 
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title --> 
         <div class="smallfont"> 
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div> 
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
         <!-- / icon and title --> 
       </if> 
   
       <!-- message --> 
       <div id="post_message_$post[postid]"> 
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] 
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else /> 
     $post[message] 
     </if> 
       </div> 
       <!-- / message --> 
   
       <if condition="$show['attachments']"> 
       <!-- attachments --> 
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks] 
             </table> 
             </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['otherattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         </div> 
       <!-- / attachments --> 
       </if> 
   
       $template_hook[postbit_signature_start] 
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
   
       <if condition="$post['signature']"> 
       <!-- sig --> 
         <div> 
          ________________ <br /> 
           $post[signature] 
         </div> 
       <!-- / sig --> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_signature_end] 
   
       <if condition="$show['postedited']"> 
       <!-- edit note --> 
         <div class="smallfont"> 
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
           <em> 
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else /> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if> 
             <if condition="$post['edit_reason']"> 
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if> 
           </em> 
         </div> 
       <!-- / edit note --> 
       </if> 
   
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 
       $post[onlinestatus] 
       <if condition="$show['reputationlink']"> 
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if> 
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged] 
       &nbsp; 
     </td></div></div> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     <else /> 
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     </if> 
       <!-- controls --> 
       <if condition="$post['editlink']"> 
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['forwardlink']"> 
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['replylink']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['multiquote_post']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['moderated']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['spam']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['deletedpost']"> 
         <if condition="$show['managepost']"> 
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else /> 
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if> 
       </if> 
       <if condition="$show['redcard']"> 
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else /> 
         <if condition="$show['yellowcard']"> 
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_controls] 
       <!-- / controls --> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   $template_hook[postbit_end] 
   
   <!-- post $post[postid] popup menu --> 
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
     <tr> 
       <td class="thead">$post[username]</td> 
     </tr> 
     <if condition="$show['profile']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['pmlink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['emaillink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['homepage']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['search']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> 
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     $template_hook[postbit_user_popup] 
     </table> 
   </div> 
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   به تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
   حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کد را به ته آن اضافه کنید :
   کد:
   .postbit-mini-box {
   background:#ECECEC;
   	border:1px;
   	border-color:#D4D4D4;
   	border-style:solid;
     border-left:1px;
     border-left-color:#D4D4D4;
     border-left-style:solid;
   	border-bottom:1px;
   	border-bottom-style:solid;
   	border-bottom-color:#D4D4D4;
   	color:#333;
   	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
   	font-size:11px;
   	padding:5px 5px 5px 5px;
   	margin-top:2px;
   موفق باشید.

   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #32
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  276
  مورد پسند
  119 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  37

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Alidata نمایش پست ها
  باید هکشو نصب کنی تا نشون بده

  خوب نصب کردم نشون نمیده دیگه.از وقتی این پست بیت رو ریختم دیگه نشون نداد.

 3. Top | #33
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  60
  مورد پسند
  15 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  13

  پیش فرض

  سلام من چند تا هک نصب کردم:
  فعالیت کاربران و حالت من
  که مربوط میودند به پست بیت
  این هک رو که نصب کردم بهم ریختند و برداشتم
  میشه یه راه حل بگید؟

 4. Top | #34
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  1,541
  مورد پسند
  1,699 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  196

  پیش فرض

  شما از قالب ها قالبهای مربوط به هک جدیدتون رو پیدا کنید و داخل این کد قرارش بدید
  کد PHP:
  <div class="postbit-mini-box">
  </
  div


 5. Top | #35
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  60
  مورد پسند
  15 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  13

  پیش فرض

  من مبتدی هستم میشه دقیق توضیح بدید منظور از هک جدید چیه؟ چطوری میشه پیداش کرد؟

 6. Top | #36
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2
  سن
  27
  نوشته ها
  3,478
  مورد پسند
  3,635 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  427

  پیش فرض

  مثلا شما هک mood نصب کردی قالبشو باید جستجو کنی مثلا vmoods_postbit بعدش کدهاشو بزاری بین اون کلاسی که دوستمون گفت

  کاربر مقابل از Alidata بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #37
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Feb 2012
  ورژن ویبولتین
  کلاسیک
  نوشته ها
  49
  مورد پسند
  3 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام .اگه یه پست بیت که از نظر کادر بندی و گرافیک شبیه ویبی ایران خودمون باشه ، واسه 3.8 بذارید ممنون میشم.. اگه نیست بگید نسخه چند رو نصب کنم ؟

 8. Top | #38
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2011
  ورژن ویبولتین
  3
  نوشته ها
  38
  مورد پسند
  10 بار
  اطلاعات
  Windows XP Firefox 11.0
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  اقا میشه فارسی ترجمه کنید من چطوری پست بیت رو اینجوری کنم ؟
  R3ZA BLACK HAT
  ZARBAT SECURITY TEAM
  http://zarbat.org

صفحه 4 از 4 نخستنخست 1234

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 09:39 AM
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/12/04, 11:00 AM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/25, 01:53 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/04, 02:45 AM
 5. آلبوم های اعضا در پست بیت-Album Link in Postbit
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2010/07/16, 06:15 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •