تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 37

موضوع: زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

  1. توضیحات زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy »»

   زیبا تر کردن پست بیت برای ورژن 3 با New Tekno Postbit Legacy

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: May 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: 3.8.x رتبه :  (2 رای ، میانگین : 5.00 ) نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2010/09/20 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 0 بار
   پشتیبانی می شود تغییرات دستی در قالب مجوز ترجمه


   درود.
   نمونه :

   لینک :
   http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=247812
   نحوه نصب :
   به مسیر زیر بروید :
   Admin CP >> Style Menager >> Show templates >> Postbir_legacy
   هر چه درون آن است عوض کنید با :
   کد:
   $template_hook[postbit_start] 
   <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr> 
     <if condition="$show['announcement']"> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
         <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
         <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
       </td> 
     <else /> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> 
         <!-- status icon and date --> 
         <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
         $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
         $post[firstnewinsert] 
         <!-- / status icon and date --> 
       </td> 
       <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> 
         &nbsp; 
         <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
         <if condition="$show['inlinemod']"> 
           <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
         </if> 
       </td> 
     </if> 
   </tr> 
   <tr valign="top"> 
     <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
   
         <div id="postmenu_$post[postid]"> 
           <if condition="$show['profile']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div>
           <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
           <else /> 
           $post[musername] 
           </if> 
         </div> 
   
         <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> 
         <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if> 
         $template_hook[postbit_userinfo_left] 
   
   <if condition="$show['avatar']"> 
           <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> 
            <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
           </div> 
   </div> 
   <else /> 
           <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> 
             <div class="postbit-mini-box" align="center"> 
               <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" />
             </div> 
           </if> 
   
   
         </if>     
         <div class="smallfont"> 
   
           <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if>
           <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if>
           <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> 
           <div><div class="postbit-mini-box"> 
           $vbphrase[posts]: $post[posts] 
           </div></div> 
   
   <div><div class="postbit-mini-box"> 
            $vbphrase[threads]: $post[threads] 
           </div></div> 
   <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div>
   <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> 
    <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div>
   
           <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div>
   
    <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div>
         </div> 
   
           <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
           
           $template_hook[postbit_userinfo_right] 
           </td> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     <else /> 
     <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
     </if> 
       $template_hook[postbit_messagearea_start] 
       <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
         <!-- icon and title --> 
         <div class="smallfont"> 
           <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
           <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
         </div> 
         <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
         <!-- / icon and title --> 
       </if> 
   
       <!-- message --> 
       <div id="post_message_$post[postid]"> 
         $ad_location[ad_showthread_firstpost_start] 
           <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]">
     <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font>
     <else /> 
     $post[message] 
     </if> 
       </div> 
       <!-- / message --> 
   
       <if condition="$show['attachments']"> 
       <!-- attachments --> 
         <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
   
         <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[thumbnailattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
             $post[imageattachments] 
             </div> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[imageattachmentlinks] 
             </table> 
             </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['otherattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[otherattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
           <fieldset class="fieldset"> 
             <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
             <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
             $post[moderatedattachments] 
             </table> 
           </fieldset> 
         </if> 
   
         </div> 
       <!-- / attachments --> 
       </if> 
   
       $template_hook[postbit_signature_start] 
       $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
   
       <if condition="$post['signature']"> 
       <!-- sig --> 
         <div> 
          ________________ <br /> 
           $post[signature] 
         </div> 
       <!-- / sig --> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_signature_end] 
   
       <if condition="$show['postedited']"> 
       <!-- edit note --> 
         <div class="smallfont"> 
           <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
           <em> 
             <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
             <else /> 
               <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
             </if> 
             <if condition="$post['edit_reason']"> 
               $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
             </if> 
           </em> 
         </div> 
       <!-- / edit note --> 
       </if> 
   
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px"> 
       $post[onlinestatus] 
       <if condition="$show['reputationlink']"> 
         <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
         <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
       </if> 
       <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
       <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
       $post[iplogged] 
       &nbsp; 
     </td></div></div> 
     <if condition="$show['moderated']"> 
     <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     <else /> 
     <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> 
     </if> 
       <!-- controls --> 
       <if condition="$post['editlink']"> 
         <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
         <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['forwardlink']"> 
         <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$post['replylink']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['multiquote_post']"> 
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
         <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
       </if> 
       <if condition="$show['moderated']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['spam']"> 
         <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
       </if> 
       <if condition="$show['deletedpost']"> 
         <if condition="$show['managepost']"> 
           <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
         <else /> 
           <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
         </if> 
       </if> 
       <if condition="$show['redcard']"> 
         <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
       <else /> 
         <if condition="$show['yellowcard']"> 
           <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
         </if> 
       </if> 
       $template_hook[postbit_controls] 
       <!-- / controls --> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   $template_hook[postbit_end] 
   
   <!-- post $post[postid] popup menu --> 
   <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
     <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
     <tr> 
       <td class="thead">$post[username]</td> 
     </tr> 
     <if condition="$show['profile']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['pmlink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['emaillink']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['homepage']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$show['search']"> 
       <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> 
     <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
     </if> 
     $template_hook[postbit_user_popup] 
     </table> 
   </div> 
   <!-- / post $post[postid] popup menu -->
   به تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
   حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کد را به ته آن اضافه کنید :
   کد:
   .postbit-mini-box {
   background:#ECECEC;
   	border:1px;
   	border-color:#D4D4D4;
   	border-style:solid;
     border-left:1px;
     border-left-color:#D4D4D4;
     border-left-style:solid;
   	border-bottom:1px;
   	border-bottom-style:solid;
   	border-bottom-color:#D4D4D4;
   	color:#333;
   	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
   	font-size:11px;
   	padding:5px 5px 5px 5px;
   	margin-top:2px;
   موفق باشید.

   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  4
  نوشته ها
  76
  مورد پسند
  46 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  15

  پیش فرض

  به تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
  حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کد را به ته آن اضافه کنید :
  در نسخه 4 این بخش نیست ...

  کاربر مقابل از ahora-kabir بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #3
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.7
  نوشته ها
  192
  مورد پسند
  81 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  28

  پیش فرض

  میشه بی زحمت همین جا آپلود کنید تا دانلود کنیمش...
  تشکر...

 4. Top | #4
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Sep 2009
  ورژن ویبولتین
  4.0.8
  سن
  31
  نوشته ها
  1,030
  مورد پسند
  885 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  121

  پیش فرض

  لینکی برای دانلود نداره!

  برای ورژن 3 هست.

  تغییراتی که داده رو باید اعمال کنید.

  کاربر مقابل از Bestboy999 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #5
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  ورژن ویبولتین
  3.6.8
  نوشته ها
  16
  مورد پسند
  4 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  تعداد تشکر ها رو نصف میکنه... دلیل خاصی برای اینکار هست؟؟؟ میشه حلش کرد؟؟؟

 6. Top | #6
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  86
  مورد پسند
  24 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  بی زحمت یکی لینک دانلودش بذاره.

 7. Top | #7
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  86
  مورد پسند
  24 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض


 8. Top | #8
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  86
  مورد پسند
  24 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  چرا حرفه مفت میزنی عزیز ؟ زود قضاوت کردی سوختی....

  من خودم 3 سایت شریکی بودم ، و همه کاراشو انجام میدادم و الان سایت مستقل دارم . پس اندازه خودت حرف بزن عزیزم .

  در مورد این سئوالم هم باید بگم که اون بالا لینک سایت وی بولتین رو دیدم رفتم فکر کردم جدای تغییرات باید چیزی نصب باشه و زیرش این پست رو ندیدم
  لینکی برای دانلود نداره!

  برای ورژن 3 هست.

  تغییراتی که داده رو باید اعمال کنید.

 9. Top | #9
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2010
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  301
  مورد پسند
  127 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  40

  پیش فرض

  سلام

  من نتونستم مرحله آخر رو برم آخه ینی چی ؟؟؟؟ تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
  حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کجاست من که همچین جایی ندیدم اگه میشه آدرس درستی بدید ممنون منتظرم!!

 10. Top | #10
  کاربر ویژهکاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jul 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.7
  نوشته ها
  522
  مورد پسند
  606 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  67

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Rishter نمایش پست ها
  سلام

  من نتونستم مرحله آخر رو برم آخه ینی چی ؟؟؟؟ تنظیمات استایل --> استایل مورد نظر بروید
  حالا در قسمت سی اس اس های اضافی ( کادر دومی ) این کجاست من که همچین جایی ندیدم اگه میشه آدرس درستی بدید ممنون منتظرم!!
  سلام
  ببینید شما به ادمین سی پی > قالب ها و استایل ها > تنظیمات استایل میرید > حالا اون استایلی که میخواهید این کد ها درونش قرار بگیره رو انتخاب میکنید و روبروی اون استایل یه گذینه هست به نام ویرایش > وقتی ویرایش رو زدید یه صفحه باز میشه بروید به اخر صفحه 2 تا کادر وجود داره که توش یک سری کد نوشته در کادر دومی(کادر پایینی) اخر همه کد ها اون کد بالا رو اضافه کنید

  بازم اگر سوال داشتید در خدمتیم

  یا حق

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. Postbit / پست بیت زیبا برای ویبولتین نسخه 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2012/02/05, 09:39 AM
 2. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/12/04, 11:00 AM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/25, 01:53 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2011/07/04, 02:45 AM
 5. آلبوم های اعضا در پست بیت-Album Link in Postbit
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 13
  آخرين نوشته: 2010/07/16, 06:15 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •