تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19

مقاله: اموزش کوتاه کردن ثبت نام

  1. اموزش کوتاه کردن ثبت نام »

   اموزش کوتاه کردن ثبت نام

   نگارش: , by (مدیر بازنشسته)
   2011/12/15 04:35 PM
   امتیاز: 

   سلام
   این کار باعث میشه که ت فقط قسمت های یوزر پسورد و کپچا برای ثبت نام بیاد.


   اینم عکسی از اخر کار : ( اون گوشه مزاحمه و ربطی به این صفحه نداره )

   به این منظور ::   برید توی استایل و قالب ها >>

   جست و جو در قالب ها >>

   استایل مورد نظرتون رو انتخاب کنید

   وارد کنید >>>
   register

   تنها جست و جوی عنوان ها >>>
   بله

   محتویات
   register رو با


   کد HTML:
   
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
   
     {vb:cssfile register.css}
     <title><vb:if condition="$show['coppa']">{vb:rawphrase coppa} </vb:if>{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</title>
   {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:rawphrase vbulletin_registration}</h1>
     <vb:if condition="$vboptions['usecoppa']"><p class="description">{vb:rawphrase step_2_of_2}</p></vb:if>
   </div>
   
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
   <script type="text/javascript">
   function verify_passwords(password1, password2)
   {
     // do various checks, this will save people noticing mistakes on next page
     if (password1.value == '' || password2.value == '')
     {
       alert('{vb:rawphrase fill_out_both_password_fields}');
       return false;
     }
     else if (password1.value != password2.value)
     {
       alert('{vb:rawphrase entered_passwords_do_not_match}');
       return false;
     }
     else
     {
       <vb:if condition="$show['coppa']">
       pass_copy = password1.value;
       passconfirm_copy = password2.value;
       </vb:if>
   
       var junk_output;
   
       md5hash(password1, document.forms.register.password_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty});
       md5hash(password2, document.forms.register.passwordconfirm_md5, junk_output, {vb:raw show.nopasswordempty});
   
       <vb:if condition="$show['coppa']">
       document.forms.register.password.value = pass_copy;
       document.forms.register.passwordconfirm.value = passconfirm_copy;
       </vb:if>
   
       return true;
     }
     return false;
   }
   </script>
   
   <form id="registerform" action="register.php?do=addmember" name="register" method="post" onsubmit="return verify_passwords(password, passwordconfirm);" class="vbform block">
   
     <vb:if condition="$show['errors']">
       <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase errors_occurred_during_registration}</h2>
       <div class="blockbody">
         <ul class="blockrow">
           {vb:raw errorlist}
         </ul>
       </div>
     </vb:if>
   
     <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase register_at_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</h2>
     <div class="blockbody formcontrols">
       
       <vb:if condition="$show['coppa']">
         <div class="blockrow">{vb:rawphrase until_receive_signed_form}</div>
       </vb:if>
   
       <vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
         <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase facebook_connect}</h3>
         <div class="section">
           <div id="fbregbox" class="blockrow hidden">
           <vb:if condition="$show['facebookuser']">
             <a href="{vb:raw fbprofileurl}">
               <img src="{vb:raw fbprofilepicurl}" title="{vb:var fbname}" alt="{vb:var fbname}" />
             </a>
             {vb:rawphrase welcome_x_link_y, {vb:var fbname}, {vb:raw fbprofileurl}}
             <a style="cursor: pointer" onclick="vBfb.register_logout();"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_logout.gif" alt="{vb:rawphrase logout_of_facebook}"/></a>
           <vb:else />
             <a id="fb_regloginbtn" href="#"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/facebook_login_long.gif" alt="{vb:rawphrase facebook_connect}"></a>
           </vb:if>
           </div>
         
         <vb:if condition="$show['facebookuser']">
           <div class="blockrow">
             <label for="facebookusername">{vb:rawphrase already_a_member}</label>
             <div class="rightcol">
               <input type="text" class="textbox" name="facebookusername" id="facebookusername" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase username}" />
               <input type="text" class="textbox" name="facebookpassword_hint" id="facebookpassword_hint" maxlength="50" tabindex="1" value="{vb:rawphrase password}" />
               <input type="password" class="textbox" name="facebookpassword" id="facebookpassword" maxlength="50" tabindex="1" style="display: none;" />
               <input type="button" class="button" name="facebookassociate" id="facebookassociate" value="{vb:rawphrase log_in}" tabindex="1" />
               <p class="description">{vb:rawphrase associate_facebook_with_x_account, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p>
               <script type="text/javascript">
               YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline");
               YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none");
               YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookusername', "color", "#828282");
               YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "color", "#828282");
               vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
               {
               //
                 YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "focus", facebookusername_focus);
                 YAHOO.util.Event.on('facebookusername', "blur", facebookusername_blur);
                 YAHOO.util.Event.on('facebookpassword_hint', "focus", facebookpassword_hint);
                 YAHOO.util.Event.on('facebookpassword', "blur", facebookpassword);
               });
   
               function facebookusername_focus(e)
               {
               //
                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                 if (textbox.value == '{vb:rawphrase username}')
                 {
                 //
                   textbox.value='';
                   textbox.style.color='black';
                 }
               }
   
               function facebookusername_blur(e)
               {
               //
                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
                 if (textbox.value == '')
                 {
                 //
                   textbox.value='{vb:rawphrase username}';
                   textbox.style.color='#828282';
                 }
               }
   
               function facebookpassword_hint(e)
               {
               //
                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   
                 YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "none");
                 YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "inline");
                 YAHOO.util.Dom.get('facebookpassword').focus();
               }
   
               function facebookpassword(e)
               {
               //
                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
   
                 if (textbox.value == '')
                 {
                   YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword_hint', "display", "inline");
                   YAHOO.util.Dom.setStyle('facebookpassword', "display", "none");
                 }
               }
               </script>
             </div>
           </div>
         </vb:if>
         </div>
         
         {vb:raw fbimportform}
       </vb:if>
   
       <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase required_information}</h3>
   
       <div class="section">
         <div class="blockrow">
           <label for="regusername">{vb:rawphrase username}:</label>
           <div class="rightcol">
             <input class="primary textbox" id="regusername" type="text" name="username" maxlength="{vb:raw vboptions.maxuserlength}" value="{vb:raw username}" tabindex="1" />
             <!--<img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="reg_verif_image" alt="" />-->
             <div id="reg_verif_div" class="primary" style="display:none;"></div>
             <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_nameverif.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
             <script type="text/javascript">
             <!--
               regname_verif = new vB_AJAX_NameVerify('regname_verif', 'regusername');
             //-->
             </script>
             <p class="description">{vb:rawphrase enter_your_username}</p>
           </div>
         </div>
   
         <div class="blockrow">
           <ul class="group">
             <li>
               <label for="password">{vb:rawphrase password}:</label>
               <input type="password" class="textbox" name="password" id="password" maxlength="50" value="{vb:raw password}" tabindex="1" />
             </li>
             <li>
               <label for="passwordconfirm">{vb:rawphrase confirm_password}:</label>
               <input type="password" class="textbox" name="passwordconfirm" id="passwordconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw passwordconfirm}" tabindex="1" />
             </li>
           </ul>
           <p class="description">{vb:rawphrase enter_password_for_account}</p>
         </div>
   
         <div class="blockrow">
           <ul class="group">
             <li>
               <label for="email">{vb:rawphrase email_address}:</label>
               <input type="text" class="textbox" name="email" id="email" maxlength="50" value="{vb:raw email}" dir="ltr" tabindex="1" />
             </li>
             <li>
               <label for="emailconfirm">{vb:rawphrase confirm_email_address}:</label>
               <input type="text" class="textbox" name="emailconfirm" id="emailconfirm" maxlength="50" value="{vb:raw emailconfirm}" dir="ltr" tabindex="1" />
             </li>
           </ul>
           <p class="description">{vb:rawphrase enter_valid_email_address}</p>
         </div>
   
         <vb:if condition="$show['coppa']">
         <div class="blockrow">
           <label for="parentemail">{vb:rawphrase parent_guardian_email}:</label>
           <input type="text" class="primary textbox" name="parentemail" id="parentemail" maxlength="50" value="{vb:raw parentemail}" dir="ltr" tabindex="1" />
         </div>
         </vb:if>
   
         {vb:raw human_verify}
         
       </div>
   
         
   <div class="blockrow singlecheck">
           <label for="cb_rules_agree" class="full"><input type="checkbox" name="agree" id="cb_rules_agree" tabindex="1" value="1" /> <strong>{vb:rawphrase read_agree_abide_by_rules, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</strong></label>
         </div>
   
   
   
     <div class="blockfoot actionbuttons">
       <div class="group">
         <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
         <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
         <input type="hidden" name="do" value="addmember" />
         <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
         <input type="hidden" name="password_md5" />
         <input type="hidden" name="passwordconfirm_md5" />
         <vb:if condition="!$show['birthday']">
           <input type="hidden" name="day" value="{vb:raw day}" />
           <input type="hidden" name="month" value="{vb:raw month}" />
           <input type="hidden" name="year" value="{vb:raw year}" />
         </vb:if>
         <vb:if condition="$show['coppa']">
           <input type="hidden" name="coppauser" value="1" />
         </vb:if>
         <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase complete_registration}" tabindex="1" accesskey="s" />
         <input type="reset" class="button" name="Reset" tabindex="1" value="{vb:rawphrase reset_fields}" />
       </div>
     </div>
   
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>
    
   
   
   عوض کنید.


   یه ثبت نام لذت بخش
   موفق باشید
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  N/A
  نوشته ها
  2,941
  میزان امتیاز
  360

  پیش فرض

  من میخوام نام معرف هم باشه . ولی از کدها پیدا نکردم.

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  با سلام
  دوست عزیز من فایل ریجستر رو ادیت کردن برام و یه سری تغییرات انجام شده ممنون میشم بگید دقیقا چه کدی را باید حذف کرد که من اون کد را حدف کنم از فایل ریجستر
  با تشکر

 3. Top | #4
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  1,424
  میزان امتیاز
  169

  پیش فرض


  خوب شما این کد بالا رو جایگزین کن درست میشه دیگه!

 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  785
  میزان امتیاز
  87

  پیش فرض

  سهیل عزیز بنده فرم عضویت رو قبلا سفارشی کردم یه سری تغییرات دادم اگر این کد رو جایگزین کنم کل تغییرات می پره
  برا همین خواهشمندم اگر میشه بگید دقیقا چه کدی باید حذف بشه تا من اون کد رو از فایل ریجستر حذف کنم تغییراتی که قبلا هم انجام دادم سر جاش میمونه

 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  1,439
  میزان امتیاز
  166

  پیش فرض

  سلام
  چه طوری میشه که اون تاریخ عضویت تو صفحه ی کاری کرد که اجباری نباشه ؟
  یعنی اگه یکی هم تارخ نزد سیستم ارور نده و اونو عضو کنه ؟>

 6. Top | #7
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  1,424
  میزان امتیاز
  169

  پیش فرض

  سلام
  چه طوری میشه که اون تاریخ عضویت تو صفحه ی کاری کرد که اجباری نباشه ؟
  یعنی اگه یکی هم تارخ نزد سیستم ارور نده و اونو عضو کنه ؟>
  فکر کنم از تنظیمات فیلد های کاربری بشه تغییرش داد که فقط نشون بده و اجباری نباشه.

  سهیل عزیز بنده فرم عضویت رو قبلا سفارشی کردم یه سری تغییرات دادم اگر این کد رو جایگزین کنم کل تغییرات می پره
  برا همین خواهشمندم اگر میشه بگید دقیقا چه کدی باید حذف بشه تا من اون کد رو از فایل ریجستر حذف کنم تغییراتی که قبلا هم انجام دادم سر جاش میمونه
  نمیدونم من، صبر کنید خودشون بیان.

 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  1,439
  میزان امتیاز
  166

  پیش فرض

  سلام
  چه طوری میشه که اون تاریخ عضویت تو صفحه ی کاری کرد که اجباری نباشه ؟
  یعنی اگه یکی هم تارخ نزد سیستم ارور نده و اونو عضو کنه ؟

 8. Top | #9
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  1,439
  میزان امتیاز
  166

  پیش فرض

  up

 9. Top | #10
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  X.X.X
  نوشته ها
  2,643
  میزان امتیاز
  340

  پیش فرض

  تاریخ عضویت نیست تاریخ تولد + تا جایی که من اطلاع دارم نمیشه @

  کاربر مقابل از Revenger بابت این پست مفید تشکر کرده است:


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 24
  آخرين نوشته: 2012/03/25, 03:06 PM
 2. مشکل درآوتار
  توسط par30iran در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/12/14, 05:45 PM
 3. انجمن جدید کلاب فوتبال من
  توسط nima90 در انجمن معرفی انجمن شما
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011/06/05, 10:09 AM
 4. هک نمایش لیگ فوتبال
  توسط espad2 در انجمن درخواست هک و پلاگین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/03/03, 01:25 PM
 5. مشکل با اوتار کاربری
  توسط mohammad_f در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2010/12/24, 03:24 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •