اين تاپيك درخواست درجه براي من هست ، و شما بايد جداگانه درخواست كنيد .

ممنون از HelPax عزيز ،

بسته شد