سلام.

این جمله در آیا می دانید مشکل داره. اصلاح شود و عملی باید بشه علمی .در بحث آزاد فقط باید مطالب عملی و مربوط به اینترنت را ارسال کنید.
ایا ایا میدانید : در بحث آزاد فقط باید مطالب عملی و مربوط به اینترنت را ارسال کنید.

میدانید : در بحث آزاد فقط باید مطالب عملی و مربوط به اینترنت را ارسال کنید.