توی هاست یه فایل با نام users هست که محتویاتش اینه


[{"name":"('salmanakhter"},{"name":" guest515"}]

این مربوط به چی میشه کسی میدونه ؟