این آپگرید پدر پدر پدر بزرگ منو در آورد، آخرش هم مجبور شدم BACK UP زدم
4.1.3 fs رو میخاستم به 4.1.9 DGT آپگرید کنم