جدول هارو چک کردم
تو عیب یابی هم آپلود میگه مشکلی نداره پس چرا اینطوری میشه ؟