فارسی ساز: فارسی ساز جلوگیری از ثبت نام پروکسی No Proxy Registrations Allowed