تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

مقاله: آموزش نمایش قوانین در ادیتور ارسال پست

  1. آموزش نمایش قوانین در ادیتور ارسال پست »

   آموزش نمایش قوانین در ادیتور ارسال پست

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2012/01/16 01:46 AM
   امتیاز: 

   در این اموزش شما قوانین انجمن خود را در ادیتور نمایش خواهید داد

   همچنین تایید قوانین سایت مانند تایید قوانین سایت تا کاربر تیک رعایت قوانین را نزند پست ارسال نمی شود

   ابتدا در جستجوی قالبها newthread را جستجو نمایید

   تمام کدهای آن را حذف و کدهای زیر را جایگزین نمایید
   کد:
   [LEFT]            $stylevar[htmldoctype] 
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]"> 
   <head> 
   $headinclude 
   <title>$vboptions[bbtitle] - $vbphrase[post_new_thread]</title> 
   <script type="text/javascript"> 
   function check(order_check) 
   { 
   msg_checked = "شرایط و قوانین ارسال پست"; 
    if (order_check.checked != true) 
     { 
       alert(msg_checked); 
       return false; 
     } 
   } 
   </script> 
   </head> 
   <body$onload> 
   $header 
   $navbar 
   <tr> 
   <td> <class="panelsurround"> <div class="panel"> <b><font size="4" color="#FF0000" face="Tahoma">قوانین مهم برای هرموضوع</font></b><ul> <li>1)برای ارسال پست لطفا از عناوین مناسب استفاده نمایید جهت جستجو در موتورها 
   <li>2)از ارسال هرگونه پستهای خلاف و مغایر باقوانین جمهوری بپرهیزید</li> 
   <li>3)تاپیک ها باید در انجمن های مناسب زده شوند. قبل از ارسال تاپیک عنوان انجمن را بخوانید.</li> 
   <li>4)تمامی کاربران می بایست در هنگام ثبت نام ، از کلمات مناسب جهت استفاده در نام کاربری خود استفاده نمایند.</li> 
   <li>5)قبل از ارسال تاپيك ها در انجمن ها جستجو نماييد (@!#$%) </li> 
   <li>6)هر پرسش را فقط يك بار در انجمن مربوطه مطرح نماييد ..<br><br> 
   <center> 
   تشکر از همکاری شما ..<br> 
   
   
      
    
   </center> 
   $postpreview 
   
   <form action="newthread.php?do=postthread&amp;f=$forumid" method="post" name="vbform"<if condition="!is_browser('webtv')"> onsubmit="return vB_Editor['$editorid'].prepare_submit(this.subject.value, $vboptions[postminchars])"</if>> 
   
   <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center"> 
   <tr> 
     <td class="tcat"> 
       <span class="smallfont" style="float:$stylevar[right]"><strong>$vbphrase[forum]</strong>: <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[forumid]">$foruminfo[title]</a></span> 
       $vbphrase[post_new_thread] 
     </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td class="panelsurround" align="center"> 
     <div class="panel"> 
       <div style="width:$stylevar[formwidth]" align="$stylevar[left]"> 
   
       $usernamecode 
   
       $human_verify 
   
       <!-- subject field --> 
       <table cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" class="fieldset"> 
       <tr> 
         <if condition="$prefix_options"> 
           <td class="smallfont">$vbphrase[prefix]:</td> 
           <td class="smallfont" colspan="4">$vbphrase[title]:</td> 
         <else /> 
           <td class="smallfont" colspan="4">$vbphrase[title]:</td> 
         </if> 
       </tr> 
       <tr> 
         <if condition="$prefix_options"> 
           <td style="padding-right: 1px"> 
             <select name="prefixid" class="bginput"> 
               <option value="">$vbphrase[no_prefix_meta]</option> 
               $prefix_options 
             </select> 
           </td> 
         </if> 
         <td> 
           <input type="text" class="bginput" name="subject" value="$subject" size="40" maxlength="$vboptions[titlemaxchars]" tabindex="1" /> 
         </td> 
         <td>&nbsp;&nbsp;</td> 
         <td><img id="display_posticon" src="$selectedicon[src]" alt="$selectedicon[alt]" /></td> 
       </tr> 
       </table> 
       <!-- / subject field --> 
   
       <!-- message area --> 
       <div class="smallfont">$vbphrase[message]:</div> 
       $messagearea 
       <!-- / message area --> 
   
       <if condition="$show['tag_option']"> 
       <fieldset class="fieldset" style="margin-top: $stylevar[cellpadding]px"> 
         <legend>$vbphrase[tags]</legend> 
         <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> 
           <div>$vbphrase[separate_tags_using_comma]</div> 
           <span id="tag_add"><input type="text" class="bginput" name="taglist" id="tag_add_input" value="$newpost[taglist]" size="40" tabindex="1" /></span> 
           <if condition="$show['tags_remain']"><div><phrase 1="$tags_remain">$vbphrase[you_may_add_x_tags_to_thread]</phrase></div></if> 
       </div> 
   
         <if condition="$show['popups']"> 
           <div id="tag_add_menu" class="vbmenu_popup" style="display:none"></div> 
           <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_tagsugg.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script> 
           <script type="text/javascript"> 
           <!-- 
           vbmenu_register('tag_add', true); 
           tag_add_comp = new vB_AJAX_TagSuggest('tag_add_comp', 'tag_add_input', 'tag_add'); 
           tag_add_comp.allow_multiple = true; 
           tag_add_comp.set_delimiters('$tag_delimiters'); 
           //--> 
           </script> 
         </if> 
       </fieldset> 
       </if> 
   
       $posticons<fieldset class="fieldset"> 
             <legend>دسترسی به قوانین انجمن</legend> 
             <div style="padding: 3px;"> 
              <div><input type="checkbox" name="order_check" tabindex="1" />قبل از ارسال پست شما باید قوانین را تایید نمایید 
               <a target="_blank" href="http://www.php-nuke.biz">قوانین انجمن</a> و 
               <a target="_blank" href="http://www.php-nuke.biz">قوانین ارسال پست</a> </div> 
             </div> 
           </fieldset> 
     </div> 
     </div> 
   
     <div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"> 
       <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" /> 
       <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" /> 
       <input type="hidden" name="f" value="$forumid" /> 
       <input type="hidden" name="do" value="postthread" /> 
       <input type="hidden" name="posthash" value="$posthash" /> 
       <input type="hidden" name="poststarttime" value="$poststarttime" /> 
       <input type="hidden" name="loggedinuser" value="$bbuserinfo[userid]" /> 
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{$editorid}_save" value="$vbphrase[submit_new_thread]" accesskey="s" tabindex="1" onclick="return check(order_check);" /> 
       <input type="submit" class="button" name="preview" value="$vbphrase[preview_post]" accesskey="r" tabindex="1" onclick="return check(order_check);" /> 
     </div> 
     </td> 
   </tr> 
   </table> 
   
   <if condition="$show['additional_options']"> 
   <br /> 
   
   <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center"> 
   <thead> 
     <tr> 
       <td class="tcat"> 
         <a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('newpost_options')"><img id="collapseimg_newpost_options" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_newpost_options].gif" alt="" border="0" /></a> 
         $vbphrase[additional_options] 
       </td> 
     </tr> 
   </thead> 
   <tbody id="collapseobj_newpost_options" style="$vbcollapse[collapseobj_newpost_options]"> 
     <tr valign="top"> 
       <td class="panelsurround" align="center"> 
       <div class="panel"> 
         <div style="width:$stylevar[formwidth]" align="$stylevar
   "> <if condition="$show['podcasturl']"> <!-- podcast stuff --> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[podcast_options]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> <tr> <td class="smallfont">$vbphrase[podcast_url]:</td> <td class="smallfont">&nbsp;$vbphrase[filesize_bytes]:</td> </tr> <tr> <td><input type="text" class="bginput" name="podcasturl" value="$podcasturl" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[podcast_url]" /></td> <td>&nbsp;<input type="text" class="bginput" name="podcastsize" value="$podcastsize" size="10" tabindex="1" title="$vbphrase[podcast_size]" /></td> </tr> <tr> <td class="smallfont">$vbphrase[subtitle]:</td> <td class="smallfont">&nbsp;$vbphrase[explicit]:</td> </tr> <tr> <td><input type="text" class="bginput" name="podcastsubtitle" value="$podcastsubtitle" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[subtitle]" /></td> <td><input type="checkbox" name="podcastexplicit" value="1" tabindex="1" $explicitchecked title="$vbphrase[explicit]" /></td> </tr> <tr> <td class="smallfont">$vbphrase[keywords]:</td> <td class="smallfont">$vbphrase[author]:</td> </tr> <tr> <td><input type="text" class="bginput" name="podcastkeywords" value="$podcastkeywords" size="50" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[keywords]" /></td> <td><input type="text" class="bginput" name="podcastauthor" value="$podcastauthor" size="25" maxlength="255" tabindex="1" title="$vbphrase[author]" /></td> </tr> </table> </fieldset> <!-- / podcast stuff --> </if> <if condition="$show['misc_options']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[miscellaneous_options]</legend> <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> <if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><div><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" $checked[signature] />$vbphrase[show_your_signature]</label></div></if> <if condition="$show['parseurl']"><div><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" $checked[parseurl] />$vbphrase[automatically_parse_links_in_text]</label></div></if> $disablesmiliesoption </div> </fieldset> </if> $attachmentoption <if condition="$show['member']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[thread_subscription]</legend> <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> <tr> <td>$vbphrase[notification_type]:<br /><select name="emailupdate" tabindex="1"> <option value="9999" $emailchecked[9999]>$vbphrase[do_not_subscribe]</option> <option value="0" $emailchecked[0]>$vbphrase[no_email_notification]</option> <option value="1" $emailchecked[1]>$vbphrase[instant_email_notification]</option> <option value="2" $emailchecked[2]>$vbphrase[daily_email_notification]</option> <option value="3" $emailchecked[3]>$vbphrase[weekly_email_notification]</option> </select></td> <if condition="$show['subscribefolders']"><td>$vbphrase[folder]:<br /><select name="folderid" tabindex="1">$folderbits</select></td></if> </tr> </table> </fieldset> </if> <if condition="$show['poll']"> <fieldset class="fieldset"> <legend>$vbphrase[post_a_poll]</legend> <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> <div><label for="cb_postpoll"><input type="checkbox" name="postpoll" value="yes" id="cb_postpoll" tabindex="1" $checked[postpoll] />$vbphrase[yes_post_a_poll_thread]</label></div> <div><label for="polloptnum">$vbphrase[number_of_poll_options]: <input type="text" class="bginput" size="5" name="polloptions" value="$polloptions" id="polloptnum" tabindex="1" /></label> <if condition="$vboptions['maxpolloptions']">($vbphrase[maximum]: $vboptions[maxpolloptions])</if></div> </div> </fieldset> </if> <!-- / قوانين --> &nbsp;<!-- / قوانين -->$threadmanagement </div> </div> <div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"> <input type="submit" class="button" name="sbutton" value="$vbphrase[submit_new_thread]" accesskey="s" tabindex="1" onclick="return check(order_check);" /> <input type="submit" class="button" name="preview" value="$vbphrase[preview_post]" accesskey="r" tabindex="1" onclick="return check(order_check);" /> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </if> </form> <br /> $forumrules $footer </body> </html>
   ادرس سایت من را جستجو نمایید php-nuke.biz و بجای ان لینک قوانین خود را وارد نمایید
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  649
  میزان امتیاز
  86

  پیش فرض

  ببخشین چطور میتونم این کار رو فقط داخل یک انجمن قرار بدم مثلا انجمن فیلم

 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  50
  میزان امتیاز
  13

  پیش فرض

  اقا مال ما که اصلا هیچی نخواست این کد را گذاشتم .
  ولی موقع ارسال مطلب نه تیکی داره و نه قوانینی خواست .

  چیکار کنم ؟‌

 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  96
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  همچنین مال من

 4. Top | #5
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.x
  نوشته ها
  3,445
  میزان امتیاز
  448

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Dante نمایش پست ها
  ببخشین چطور میتونم این کار رو فقط داخل یک انجمن قرار بدم مثلا انجمن فیلم
  در کد پست اول ، قسمتی که کلاس قوانین شروع میشه و در قسمتی که چک باکس تعریف شده ، قبلش کاندیشن تعریف کنید :

  نمایش در یک فروم X :

  <vb:if condition="$forum[forumid] == x">Show this if forum id is x</vb:if>

  نمایش در تمام انجمن ها جز X :

  <vb:if condition="$forum[forumid] != x">Show this if forum id is not x</vb:if>

  کاربر مقابل از OmidX بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  96
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  چرا من این را میزنم هیچ تغییر در ویرایشم صورت نمیگیره از ویبولتین 4.1.0 استفاده میکنم

 6. Top | #7
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3.8.6
  نوشته ها
  96
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  کسی نیست جواب بده ؟

 7. Top | #8
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2.0 PL2
  نوشته ها
  95
  میزان امتیاز
  14

  پیش فرض

  درود دوستان ببخشید پست قدیمی روبالا آوردم من این کدو بارگزاری کردم منتهی موقع فراخوانی اینجوری شد چی کنم کادرجابجاست واومده درص ارسال درست بشه؟


  p30.JPG
  تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
  • نوع فایل: jpg Snap1.jpg (153.0 کیلو بایت, 3 نمایش)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 2014/06/16, 07:11 PM
 2. آموزش اضافه کردن رنگ در ادیتور ویبولتین ورژن 4
  توسط MohammadN در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2013/09/22, 02:38 PM
 3. آموزش تاهما کردن فونت CKEditor ادیتور جدید ویبولتین در 4.1.4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 26
  آخرين نوشته: 2012/11/15, 11:08 PM
 4. پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/10/05, 01:30 PM
 5. پاسخ: 6
  آخرين نوشته: 2011/07/17, 02:40 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •