دروود:
با استفاده از این اموزش شما به بخش های ارسال پست خود میتوانید اپلودر TinyPic را اضافه کنید
به newthread برویداین کد را پیدا کنید
کد:
  <vb:if condition="$show['poll']">  
بالای ان اضافه کنید
کد:
 <div class="blockrow"> <script type="text/javascript"> tinypic_layout = 'narrow'; tinypic_type = 'both'; tinypic_links = 'forum'; tinypic_language = 'en'; tinypic_search = 'false'; tinypic_autoload = false; </script> <script src="http://plugin.tinypic.com/j/plugin.js" type="text/javascript"></script> <input type="button" value="TinyPic Plugin" onclick="javascript:showTinypicPlugin();"/></div>
برای newreply پیدا کنید
کد PHP:
  {vb:raw attachmentoption

    <
vb:if condition="$show['member']"
زیر ان قرار دهید
کد PHP:
    <div class="blockrow">          <script type="text/javascript"tinypic_layout 'narrow'tinypic_type 'both'tinypic_links 'forum'tinypic_language 'en'tinypic_search 'false'tinypic_autoload false</script> <script src="http://plugin.tinypic.com/j/plugin.js" type="text/javascript"></script> <input type="button" value="TinyPic Plugin" onclick="javascript:showTinypicPlugin();"/></div> 
به showthread_quickreply
بروید
پیدا کنید
کد PHP:
       <input type="hidden" name="wysiwyg" id="{vb:raw editorid}_mode" value="{vb:raw editortype}" /> 
و بالای ان قرار دهید
کد PHP:
  <li class="editor_control_group_item"><script type="text/javascript"tinypic_layout 'narrow'tinypic_type 'both'tinypic_links 'forum'tinypic_language 'en'tinypic_search 'false'tinypic_autoload false</script> <script src="http://plugin.tinypic.com/j/plugin.js" type="text/javascript"></script> <input type="button" value="TinyPic Plugin" onclick="javascript:showTinypicPlugin();"/></li> 
موفق باشید