دروود:
در این اموزش ساده که مخصوص ورژن 4 است شما میتوانید به بخش امکانات موضوع یک بخش اضافه کنید
به نام ارسال مطلب به فیس بوک یا توییتر کار بسیار ساده است
در جست و جو قالب ها بزنید
SHOWTHREAD
و کد
کد:
   
<li class="popupmenu nohovermenu" id="threadtools">
را پیدا کنید
بالای ان اضافه کنید
کد:
     
<!-- Begin Share FB --> 			<li class="popupmenu nohovermenu" id="sharefb"> 				<h6><a class="popupctrl" href="javascript://">Share</a></h6> 				<ul class="popupbody popuphover"> 					<!-- Facebook Share -->      <li>      <a name="fb_share" type="icon_link" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Facebook</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>      </li>      <!-- / Facebook Share --> 					<li>      <!-- Twitter Share -->      <script type="text/javascript">      var twtTitle = document.title;      var twtUrl  = location.href;      var maxLength = 140 - (twtUrl.length + 1);      if (twtTitle.length > maxLength) {      twtTitle = twtTitle.substr(0, (maxLength - 3))+'...';      }      var twtLink = 'http://twitter.com/home?status='+encodeURIComponent(twtTitle + ' ' + twtUrl);      document.write('<a href="'+twtLink+'" target="_blank"'+'>Tweet This!<'+'/a>');      </script>      <!-- / Twitter Share -->      </li> 				</ul> 			</li>    <!-- End Share FB -->
08568711769933535756.jpg
موفق باشید