قیمت کم کردم

قیمت فروش در این لحظه 20 تومن


فقط چون شاید نا چندماه دیگه نت نیام دارم ارزون میفروشم وگرنه نمیفروختمش.

YahooID: alik2409