2 الی 5 دقیقه هر پشتیبانی ای بخواید داشته باشید از طریق Gmail انجام میشه .