تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: آجاکس - نشان دادن تاپیک های داغ [AJAX] Hot Threads

  1. توضیحات آجاکس - نشان دادن تاپیک های داغ [AJAX] Hot Threads »»

   آجاکس - نشان دادن تاپیک های داغ [AJAX] Hot Threads

   نگارش: ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: May 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: انتخاب نشده امتیاز:  نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2009/09/02 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 5 بار
   پشتیبانی نمی شود

   Description:
   Hack allows the main forum page displaying a list of "hot threads" in the form of tablets with posters.
   کار این هک:
   این هک تاپیک هایی که داغ شمرده میشوند را در صفحه اول در لیستی با امکاناتی بالا نشان میدهد .

   Compatibility: 3.7.х - 3.8.х
   سازگار با 3.7 و 3.8
   Features
   • realisation on ajax:
    • load and refresh through a defined time in settings hot threads
    • load the entire list of hot threads
    • removal of the status of the hot threads in the loaded list
   • set and removal of the status of a hot thread in the menu "Options Thread" of each thread
   • opportunity to choose your own tag images
   • choice of forums to display panel
   • individual disable hack in preferences of User CP
   • creation of thumbnails on the link from the threads


   How in work
   In the menu "Options Thread" of each topic appears "Make a hot thread / Remove the status of hot (depending on status). Checking the threads in such a way, we form a list of hot threads. Further, this list will be rotated in a random order, in the quantities to what you specify in the settings (default 5). Posters displayed in each cell, are collected from the first post of the thread, the first image, from tag img (or your own). Then this image uploading to your server, for make a thumbnail, and write it in db as link of image to your server.
   To see the current list of hot threads, simply click on the "List of Threads" in the header of the output window. When you load a list of topics, with the possibility (for groups 5,6,7) removal of the status of hot or at any of the topics on the list.

   Install
   1. همه فایل های فولدر آپلود رو در روت فرومتان بریزید
   2. اگر نیاز بود دسترسی فولدر ها را روی 777 قرار دهید
   3. فایل includes/class_upload.php را بازکنید و جستجو کنید:
    کد PHP:
    class vB_Upload_Image extends vB_Upload_Abstract 

        
    /** 
        * Path that uploaded image is to be saved to 
        * 
        * @var    string 
        */ 
        
    var $path ''

        function 
    is_valid_extension($extension
        { 
            return !empty(
    $this->image->info_extensions["{$this->upload['extension']}"]); 
        } 

        function 
    process_upload($uploadurl ''
        { 
            if (
    $uploadurl == '' OR $uploadurl == 'http://www.'
            { 
                
    $uploadstuff =& $this->registry->GPC['upload']; 
            } 
            else 
            { 
                if (
    is_uploaded_file($this->registry->GPC['upload']['tmp_name'])) 
                { 
                    
    $uploadstuff =& $this->registry->GPC['upload']; 
                } 
                else 
                { 
                    
    $uploadstuff =& $uploadurl
                } 
            } 

            if (
    $this->accept_upload($uploadstuff)) 
            { 
                if (
    $this->image->is_valid_thumbnail_extension(file_extension($this->upload['filename']))) 
                { 
                    if (
    $this->imginfo $this->image->fetch_image_info($this->upload['location'])) 
                    { 
                        if (!
    $this->image->fetch_must_convert($this->imginfo[2])) 
                        { 
                            if (!
    $this->imginfo[2]) 
                            { 
                                
    $this->set_error('upload_invalid_image'); 
                                return 
    false
                            } 

                            if (
    $this->image->fetch_imagetype_from_extension($this->upload['extension']) != $this->imginfo[2]) 
                            { 
                                
    $this->set_error('upload_invalid_image_extension'$this->imginfo[2]); 
                                return 
    false
                            } 
                        } 
                        else 
                        { 
                            
    $this->set_error('upload_invalid_image'); 
                            return 
    false
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_imageinfo_failed_x'htmlspecialchars_uni($this->image->fetch_error())); 
                        return 
    false
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    
    $this->set_error('upload_invalid_image'); 
                    return 
    false
                } 

                if (!
    $this->upload['filestuff']) 
                { 
                    if (!(
    $this->upload['filestuff'] = file_get_contents($this->upload['location']))) 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_file_failed'); 
                        return 
    false
                    } 
                } 
                @
    unlink($this->upload['location']); 

                return 
    $this->save_upload(); 
            } 
            else 
            { 
                return 
    false
            } 
        } 

        function 
    save_upload() 
        { 
            if (!
    is_writable($this->path) OR !($fp fopen($this->path '/' $this->upload['filename'], 'wb'))) 
            { 
                
    $this->set_error('invalid_file_path_specified'); 
                return 
    false
            } 

            if (@
    fwrite($fp$this->upload['filestuff']) === false
            { 
                
    $this->set_error('error_writing_x'$this->upload['filename']); 
                return 
    false
            } 

            @
    fclose($fp); 
            return 
    $this->path '/' $this->upload['filename']; 
        } 


    سپس جایگزین کنید با:
    کد PHP:
    class vB_Upload_Image extends vB_Upload_Abstract 

        
    /** 
        * Path that uploaded image is to be saved to 
        * 
        * @var    string 
        */ 
        
    var $path ''

        function 
    is_valid_extension($extension
        { 
            return !empty(
    $this->image->info_extensions["{$this->upload['extension']}"]); 
        } 

        function 
    process_upload($uploadurl ''
        { 
            if (
    $uploadurl == '' OR $uploadurl == 'http://www.'
            { 
                
    $uploadstuff =& $this->registry->GPC['upload']; 
            } 
            else 
            { 
                if (
    is_uploaded_file($this->registry->GPC['upload']['tmp_name'])) 
                { 
                    
    $uploadstuff =& $this->registry->GPC['upload']; 
                } 
                else 
                { 
                    
    $uploadstuff =& $uploadurl
                } 
            } 

            if (
    $this->accept_upload($uploadstuff)) 
            { 
                if (
    $this->imginfo $this->image->fetch_image_info($this->upload['location'])) 
                { 
                    if (
    $this->image->is_valid_thumbnail_extension(file_extension($this->upload['filename']))) 
                    { 
                        if (!
    $this->imginfo[2]) 
                        { 
                            
    $this->set_error('upload_invalid_image'); 
                            return 
    false
                        } 

                        if (
    $this->image->fetch_imagetype_from_extension($this->upload['extension']) != $this->imginfo[2]) 
                        { 
                            
    $this->set_error('upload_invalid_image_extension'$this->imginfo[2]); 
                            return 
    false
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_invalid_image'); 
                        return 
    false
                    } 

                    if (
    $this->allowanimation === false AND $this->imginfo[2] == 'GIF' AND $this->imginfo['animated']) 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_invalid_animatedgif'); 
                        return 
    false
                    } 

                    if ((
    $this->maxwidth AND $this->imginfo[0] > $this->maxwidth) OR ($this->maxheight AND $this->imginfo[1] > $this->maxheight) OR $this->image->fetch_must_convert($this->imginfo[2])) 
                    { 
                        
    // shrink-a-dink a big fat image or an invalid image for browser display (PSD, BMP, etc) 
                        
    $this->upload['resized'] = $this->image->fetch_thumbnail($this->upload['filename'], $this->upload['location'], $this->maxwidth$this->maxheight$this->registry->options['thumbquality'], falsefalsefalsefalse); 
                        if (empty(
    $this->upload['resized']['filedata'])) 
                        { 
                            
    $this->set_error('upload_exceeds_dimensions'$this->maxwidth$this->maxheight$this->imginfo[0], $this->imginfo[1]); 
                            return 
    false
                        } 
                        
    $jpegconvert true
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (
    $this->registry->userinfo['permissions']['adminpermissions'] & $this->registry->bf_ugp_adminpermissions['cancontrolpanel']) 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_imageinfo_failed_x'htmlspecialchars_uni($this->image->fetch_error())); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_invalid_file'); 
                    } 
                    return 
    false
                } 

                if (
    $this->maxuploadsize AND (!$this->fetch_best_resize($jpegconvert))) 
                { 
                    return 
    false
                } 

                if (!empty(
    $this->upload['resized'])) 
                { 
                    if (!empty(
    $this->upload['resized']['filedata'])) 
                    { 
                        
    $this->upload['filestuff'] =& $this->upload['resized']['filedata']; 
                        
    $this->upload['filesize'] =& $this->upload['resized']['filesize']; 
                        
    $this->imginfo[0] =& $this->upload['resized']['width']; 
                        
    $this->imginfo[1] =& $this->upload['resized']['height']; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
    $this->set_error('upload_exceeds_dimensions'$this->maxwidth$this->maxheight$this->imginfo[0], $this->imginfo[1]); 
                        return 
    false
                    } 
                } 
                else if (!(
    $this->upload['filestuff'] = @file_get_contents($this->upload['location']))) 
                { 
                    
    $this->set_error('upload_file_failed'); 
                    return 
    false
                } 
                @
    unlink($this->upload['location']); 

                return 
    $this->save_upload(); 
            } 
            else 
            { 
                return 
    false
            } 
        } 

        function 
    save_upload() 
        { 
            if (!
    is_writable($this->path) OR !($fp fopen($this->path '/' $this->upload['filename'], 'wb'))) 
            { 
                
    $this->set_error('invalid_file_path_specified'); 
                return 
    false
            } 

            if (@
    fwrite($fp$this->upload['filestuff']) === false
            { 
                
    $this->set_error('error_writing_x'$this->upload['filename']); 
                return 
    false
            } 

            @
    fclose($fp); 
            return 
    $this->path '/' $this->upload['filename']; 
        } 


    Replacement absolutely painless, because This code must be in original file (at least this stated in the documentation), but apparently developers missed this.
   4. قالب SHOWTHREAD. را جستجو کرده و در آن پیدا کنید:
    کد PHP:
    <div><label for="ao_sut"><input type="radio" name="do" id="ao_sut" value="stick" /><if condition="$show['unstick']">$vbphrase[unstick_thread]<else />$vbphrase[stick_thread]</if></label></div
    در ته آن قرار دهید
    کد PHP:
    <div><label for="ao_sht"><input type="radio" name="do" id="ao_sht" value="hotthread" /><if condition="$thread['hotthread']">$vbphrase[unhot]<else />$vbphrase[dohot]</if></label></div
    (strange why in this section no hook)
   5. هک را ایمپورت کنید

   دانلود رایگان آجاکس - نشان دادن تاپیک های داغ [AJAX] Hot Threads از وی بی ایران


   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  836
  مورد پسند
  149 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 25.0
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  ببخشید الان تو تنظیمات اصلی انجمن این هک هست تنظیماتش !
  ولی includes/class_upload.php و SHOWTHREAD توشون چنین کدهایی وجود نداره !
  میشه یه عکس کلی از تنظیمات پلاگین تو ادمین سی پی قرار بدید تا من طبق اون قرار بدم؟

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 543
  آخرين نوشته: 2018/04/05, 12:52 PM
 2. درخواست هک [DBTech] AJAX Threads v1 (vB4)
  توسط Coderx در انجمن درخواست از vBulletin.org
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2011/10/12, 08:58 PM
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2009/09/12, 08:59 AM
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2009/09/02, 10:26 AM
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2009/09/01, 06:19 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •