او فقط پوشه قالب رو اپلود کن . بقیه کارا خوده هاست انجام میده