هک یا پلاگین این که زمانی ما میخوایم تو عنوان یه چیزی بنویسیم بعد خودش به طور خودکار جست و جو میکنه

این رو کسی دارد ؟>

مثل این

به نظر میرسد مشکل شما بار ها مطرح شده است :