ای بابا
خب رفیق برو تو تنظیماتش بگرد ببین میشه یا نمیشه دیه
همه شی رو حاضر آماده که نمیشه بدست آورد که رفیق..
(میشه. مشخٌصات ادمین سی پی رو پ.خ کن اوکی کنم برات یادتم بدم)
کلبه دار