عادی هست.
از آموزش های انتقال فایل ها از دیتابیس به هاست استفاده کنید.
جستوجو کنید پیدا میکنید.