چطور ميتونم فقط از ايميل ها بك اپ بگيرم

و يه نرم افزار باشه به ديتا بس وصل شه تا ايميل ارسال كنم { نرم افزار ارسال ايميل }