نشان دادن اخطار به كاربر در صورت قرار گيري در ليست سياه در ويبولتين 3.8

لطفا اگر هست هكش رو بزاريد .