سلام دوستان عزيز
بنده قصد دارم يك سايت گيم بزنم يك نفر كه
ميتواند قالب VB بسازد و بر رفع مشكلات آن واقف است بعنوان مديركل انتخاب ميشود

الويت با كسانی هست كه بر MYSQL,PHP . CSS يا يكی از موارد مسلط هستند ولی تمام كسانی كه ميتواند قالب برای VB بسازند در اين پروژه بزرگ سهيم ميشوند

به بنده پيام خصوصی دهيد
ايدی بنده هم raba214 است