فروش ویژه نمایندگی سی پنل با امکانات نامحدود و قیمت مناسبWWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 1

فضا 10 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

8 هزار تومان ماهیانه

WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 2

فضا 20 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

15هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 3

فضا 30 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

22 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 4

فضا 40 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

29 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 5

فضا 50 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

35 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 6

فضا 100 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

60 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 7

فضا 200 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

88 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

نمایندگی 8

فضا 400 گیگ

پهنای باند نامحدود

امکانات نامحدود

سی پنل و whm آخرین نسخه

DNS اختصاصی

130 هزار تومان ماهیانه
WWW.TETRAVPS.COM

برای خرید با ای دی زیر تماس بگیرید

[email protected]
[email protected]