ممنون ..من اين مشكلو داشتم با قرار دادن اون دوتا كد حل شد ......اين مشكل در قسمت جهت اطلاع شما هم هست...اون قسمتو چه طوري برطرف كنم؟