سوالهای خنده دار نکنید.

دفعه بعد اخطار میگیرید.

بسته شد.