سلامدوستان من نتوانستم اطلاعت را تکمیل بکنم و برای شرکت nod32 بفرستم یکی زحمت می کشهبرای من انجام دهدباتشکرادرس سایتمhttp://01.dvb98.in/