داداش این رو هم پیدا کردم و s اضافه کردم ولی باز نمیشه