سلام

من بر طبق آموزش آقا علی پیش رفتم ولی پست بیتم درست نشد


اینطوری شد :

کسی می تونه برام درست کنه ؟ پولشم می دم