MT-ForumBlock توی روت اصلی
بازش کن
رنگ بندیشو اونجا انجام بده مجددا
در ضمن
رنگ بندی صفحه اصلی هیچ ارتباطی به جایی نداره