خوبه اما اینکه یک رنگ هستند جالب نیست و اینکه از ایده ساسان سا هم استفاده کردید حد اقل میگیفتید بد نبود ....