درود

سه تا عبارت داره که فارسی کردنش کاری نداره برای جابه جایی هم اینو پیدا کنید در قالب navbar :

کد:
{vb:raw template_hook.header_userinfo}
به هر جایی از استایل که دوست دارید منتقلش کنید...